Hoe richten we Nederland rechtvaardig in?

In Nederland zijn de ambities groot, maar is de ruimte beperkt. Het in ruimtelijke zin ordenen van Nederland is dan ook niet eenvoudig: verschillende ruimtevragers – wonen, mobiliteit, energie, natuur en werk – moeten met elkaar door één deur kunnen binnen het schaarse oppervlak dat het land rijk is. Dit maakt ruimtelijke ordening bij uitstek een politiek vraagstuk. De manier waarop we onze leefomgeving inrichten en de keuzes die we daarbij maken, hebben namelijk gevolgen voor het dagelijks leven van mensen, op korte en lange termijn, voor huidige en toekomstige generaties. Wáár we nieuwe woningen realiseren, heeft immers gevolgen voor de natuur en brengt per definitie mobiliteitsvraagstukken met zich mee. De energietransitie vraagt om de aanleg van windmolens en zonneparken, die soms letterlijk botsen met natuur en gebouwde omgeving. Welk type bedrijven we waar een plek willen geven, heeft eveneens gevolgen voor alle overige ruimtevragers.

In het project Ruimte voor rechtvaardigheid onderzoeken we wat het betekent om vanuit een sociaal-liberaal perspectief naar ruimtelijke vraagstukken te kijken. Welke gevolgen hebben de sociaal-liberale kernwaarden vrijheid, gelijkheid en democratie voor de invulling van ruimtelijke vraagstukken? Hoe komen deze waarden terug in keuzes die we maken in wonen, mobiliteit, energie, natuur en werk?

In dit project beschrijven we de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt, gevolgd door de politieke trends in het ruimtelijke beleid van de afgelopen twintig jaar. Vervolgens bespreken we wat het betekent om ruimtelijke ordening tegemoet te treden vanuit de sociaal-liberale waarden vrijheid, gelijkheid en democratie.
We sluiten af met een tienpuntenplan, speciaal gericht op lokale coalitieonderhandelaars namens D66 na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Zodat in zoveel mogelijk gemeenten waar D66 meebestuurt ruimte wordt gegeven aan rechtvaardigheid.
 
Contactpersoon: Suzanne van den Eynden