Feiten & cijfers: Armoede

Dit artikel bevat figuren en tabellen. Lees het pdf om de tabellen te bekijken.  De lage inkomensgrens vertegenwoordigt een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks aangepast voor de prijsontwikkeling. Van de 6,9 miljoen huishoudens in 2008 leefden er 545 duizend (8,0 procent) onder de lage inkomensgrens. Het aandeel is hoger dan in 2007, toen 7,6 procent van een laag inkomen moest rondkomen. Het aandeel van de huishoudens dat ten minste vier jaar achtereen afhankelijk was van een laag inkomen, bedroeg 2,8 procent, evenveel als in 2007. Om armoede af te bakenen is de beleidsmatige inkomensgrens gesteld op 101 procent van het sociaal minimum. Het aantal huishoudens met een inkomen onder de beleidsmatige inkomensgrens steeg eveneens in 2008, en wel tot 460 duizend (6,7 procent). Het aandeel van de huishoudens dat langdurig moest rondkomen van een inkomen onder de beleidsmatige inkomensgrens, lag met 1,8 procent op hetzelfde niveau als in het daaraan voorafgaande jaar. In 2008 leefde 11% van de Nederlanders onder de Europese armoedegrens. Deze grens is door Eurostat gezet op 60% van het mediaan inkomen per volwassene. Waarmee Nederland, na Tsjechië het laagste aantal heeft in de Europese Unie. (bron: Eurostat) In het derde kwartaal van 2009 zijn 2,300 schuldsaneringen uitgesproken van particulieren (al dan niet met een eigen bedrijf ). Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Toen waren het er nog 2,100. Het aantal schuldsane - ringen is hiermee voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2007 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld belandt jaarlijks één op de duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in de wettelijke schuldsanering. (bron: CBS) Nederland kent bijna 175.000 werkende armen met een baan van minstens 24 uur per week. Het merendeel van deze groep (60%) werkt als zelfstandig ondernemer. Bijna 40 procent van de mensen jonger dan 65 jaar doet binnen een jaar na het overlijden van de partner een beroep op de Algemene Nabestaandenwet (Anw). De Anw-uitkering wordt het vaakst aangevraagd door vrouwen boven de 55 jaar en mensen met minderjarige kinderen. Eind 2009 ontvingen 107 duizend mensen een Anw-uitkering. (bron: CBS) Eind september 2009 zijn er 608 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt in het kader van de WAO of WIA. Ruim 291 duizend uitkeringen daarvan werden uitgekeerd aan vrouwen. Dat is bijna de helft van het totale aantal. Het aandeel vrouwen in de totaal verstrekte uitkeringen WAO en WIA is in 10 jaar tijd gestaag gegroeid. In 1998 bedroeg het aandeel vrouwen nog 39 procent. Het aantal verstrekte uitkeringen aan mannen en vrouwen in het kader van alleen de WIA is al fifty fifty. (bron: CBS) Op 1 sept. 2009 waren er 304 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 60% ten opzichte van de eerste meting van het aantal wanbetalers eind 2006. Toen lag het aantal wanbetalers nog op 190 duizend personen. De stijging van het aantal wanbetalers in deze periode is vooral te zien bij mannen en allochtonen. Ruim 86 duizend personen staan al bijna 4 jaar te boek als wanbetaler. (bron: CBS) In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Deze mensen hebben grote moeite met lezen en schrijven, waardoor zij in het dagelijks leven of op het werk minder goed kunnen functioneren. Van deze anderhalf miljoen mensen is één miljoen autochtoon en een half miljoen allochtoon. Van de één miljoen autochtonen is een kwart vrijwel geheel ongeletterd. Alleenstaande moeders hebben minder te besteden dan samenwonende of gehuwde moeders. In 2008 had een alleenstaande moeder een gemiddeld besteedbaar inkomen van 15 duizend euro, terwijl een moeder met een partner over bijna 25 duizend euro kon beschikken. Dit verschil is sinds 2003 gegroeid. (bron: CBS) De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2008 gemiddeld €33.500 te besteden. Bijna 130 duizend huishoudens beschikten over een netto besteedbaar inkomen van 1 ton of meer. Dat aantal is in vijf jaar tijd verdubbeld. Zo’n 409 duizend huishoudens moesten rondkomen van minder dan €10.000. (bron: CBS) Het aantal bijstandsgerechtigden in Nederland is gedaald van 397 duizend in 2000 tot 259 duizend in 2008. Tot november 2009 is dit aantal weer gestegen met 19 duizend tot 278 duizend uitkeringsgerechtigden. (bron: CBS)   Dit artikel verscheen in idee nr. 1 2010: Armoede en is te vinden onder het onderwerp Feiten en cijfers. Meer artikelen lezen uit idee? Neem nu een abonnement!