Big Brother is watching you

Lees hier het pdf van dit artikel. Huidige IT-systemen maken het mogelijk om zeer grote hoeveelheden gegevens op te slaan, te analyseren en te interpreteren. Dit wordt ‘Big Data’ genoemd. Professionals als artsen en beleidsmakers gebruiken deze berg gegevens om betere beslissingen te kunnen nemen en ook commerciële organisaties doen er hun voordeel mee. Maar ondertussen hebben overheid en burgers weinig grip op deze complexe gegevensstromen. Door Anne Fleur van Veenstra Supercomputer Watson, ontwikkeld door ibm, versloeg in 2011 twee topkandidaten in de Amerikaanse televisiequiz Jeopardy!. Net als in 1997, toen supercomputer Deep Blue (ook van IBM) grootmeester Garry Kasparov versloeg tijdens een schaaktoernooi, lukte het de machine om de mens te verslaan. Deep Blue kon destijds 200 mil­joen schaakposities per seconde bepalen. Watson kan nog veel meer: de supercomputer kan hele lappen natuurlijke tekst analyseren en interpreteren en zo precieze antwoorden formuleren. Zo is bijvoorbeeld heel Wikipedia ingelezen. Deze toename in capaciteit geldt niet alleen voor supercomputers, maar ook voor het wereld­wijde dataverkeer. Dit is volgens IBM toegenomen van één exabyte (ongeveer een miljard gigabytes) per jaar in 2001, naar één per dag in 2013. Deze da­taberg groeit bijzonder snel. Volgens onderzoeks­bureau IDC (International Data Corporation) heeft de wereld per twee dagen zo’n vijf miljard giga­byte extra opslagcapaciteit nodig. Vanwege deze snelle groei is 90% van de bestaande data minder dan twee jaar oud. Big Data: mogelijkheden De mogelijkheden van data-analyse van deze enorme gegevensberg, zoals het ontwikkelen van nieuwe diensten, worden ook als ‘big’ beschouwd. Die nieuwe diensten zijn er overigens al. Zo heeft Google het zogenaamde ‘Pagerank algoritme’ ontworpen, om websites op basis van hun popu­lariteit te kunnen rangschikken. Facebook analyseert onze webgedrag en verkoopt vervolgens advertenties die inhaken op de interesses die daaruit af te leiden zijn. Websites die goedkope vliegtickets aanbieden, maken gebruik van de datahoop door prijzen van verschillende lucht­vaartmaatschappijen met elkaar vergelijken. En navigatiesystemen wijzen ons op basis van real-time en historische verkeersgegevens de kortste en snelste route. Big Data gaat echter verder dan het slimmer weergeven van het bestaande informatieaanbod, zoals een zoekmachine doet: het combineren van verschillende informatiebronnen. Dit maakt het mogelijk om patronen te herkennen in gegevens die eerder niet zichtbaar waren. Of er wordt geautomatiseerd een precies antwoord op een specifieke vraag geformuleerd. Een voorbeeld van zo’n gegevensanalyse is het detecteren van transacties die met gestolen credit cards zijn gedaan. Op basis van de omvang en de locatie van de transactie en op basis van de geschiedenis van de aankopen die iemand heeft gedaan, wordt be­paald of een transactie wel door de eigenaar van de credit card is gedaan. Ook in de gezondheidszorg zijn de verwachtingen omtrent de mogelijkheden van de Big Data technologie hooggespannen. Er kan bijvoorbeeld ongestructureerde informatie uit foto’s of scans gehaald worden, en grote hoeveelheden dna-gegevens kunnen worden geanalyseerd. En er zijn interessante kansen in de financiële sector, waar, op basis van Big Data, betere investerings­beslissingen kunnen worden genomen die een hoger rendement opleveren. In Nederland ver­wacht het Ministerie van BZK dat Big Data kan helpen een betere inschatting te maken van de effecten van beleid – zodat waar nodig nog tijdig kan worden bijgestuurd. Zelfs in de politiek heeft Big Data zijn intrede gedaan. Zo heeft President Obama zijn herverkiezing in 2012 mede te danken aan het ontwikkelen van specifieke software (‘Narwhal’ genaamd). Deze software verzamelde tijdens campagne-evenementen gegevens over stemgerechtigden en sponsors van de campagne die vervolgens real-time werd verwerkt. Hierdoor zetten de Democraten hun campagnemiddelen, zoals geld, reclamespotjes en vrijwilligers daar in, waar ze dachten dat ze meest zouden opleveren. Big Brother is watching you Big Data brengt echter ook de nodige risico’s met zich mee. Nu burgers massaal – bewust of onbewust – hun digitale gegevens op het net verspreiden en achterlaten, spelen privacyvraag­stukken steeds vaker op. Veel nieuwe ontwikke­lingen in sectoren als de gezondheidszorg (zoals elektronische patiëntendossiers), energiesector (slimme meters) en mobiliteit (rekeningrijden) zijn niet mogelijk zonder opslag en verwerking van persoonlijke gegevens. Daarom stelt de Europese Commissie op dit moment een nieuwe Richtlijn op voor de bescherming van persoonsgegevens. Het linken van verschillende bronnen met persoonlijke gegevens kan zeer gedetailleerde en persoonlijke informatie over individuen opleveren. Wanneer status-updates van Facebook bijvoorbeeld gelinkt worden aan gegevens die verzameld worden door het gebruik van de OV-chipkaart, wordt het mogelijk om iemand digitaal ‘te schaduwen’. Inmiddels bestaat ruim de helft van alle Big Data uit surveillancegegevens, vooral van bewakingscamera’s. De veiligheidsindustrie en opsporingsdiensten kunnen Big Data gebrui­ken om zeer nauwkeurig mensen in de gaten te houden. De vraag is echter in hoeverre nationale (of Europese) overheden nog invloed op deze ontwik­kelingen hebben. Recent werd door onderzoekers van het Instituut voor Informatierecht (IvIR) van de Universiteit van Amsterdam gesteld dat de Amerikaanse overheid straks ook toegang kan krijgen tot persoonlijke gegevens wanneer deze in de Cloud zijn opgeslagen, zoals de medische gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het EPD wordt gebouwd door het Ameri­kaanse bedrijf csc, en daarmee valt het onder Amerikaanse wetgeving. Daarmee moet het zich ook aan de Patriot Act houden, wat betekent dat de Amerikaanse overheid bij vermoeden van terroristische activiteiten in principe bij die gegevens kan. Het gevaar van de filterbubbel Ook wanneer mensen zelf op grote schaal gegevens prijsgeven aan (meestal Amerikaanse) internetbedrijven, kunnen deze organisaties de informatie gebruiken voor commerciële doeleinden. Informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor prijsdifferentiatie, of voor het personaliseren van zoekresultaten. Een mogelijk tweede risico van Big Data is dan ook de ongelijk­heid die ontstaat in het informatieaanbod: niet iedereen krijgt online dezelfde sites en gegevens te zien. Deze ongelijkheid wordt door internetactivist Eli Pariser in zijn gelijknamige boek de ‘filterbubbel’ genoemd. Deze ongelijkheid staat haaks op het idee van het internet als een vrijplaats voor het uitwisselen van informatie, zoals in de begindagen van het net. Niet alleen in Iran (‘halal web’) en China (‘the great firewall’) censureert de overheid informatie. Interneton­derzoeker Viktor Mayer-Schönberger van het Oxford Internet Institute laat zien dat Google en Twitter ook in Europese landen meewerken aan het blokkeren van informatie. Zo worden in Duitsland zoekresultaten waarin de holocaust wordt ontkend (wat strafbaar is) geblokkeerd. Google gebruikt Big Data om steeds betere zoek­resultaten te kunnen tonen aan gebruikers. Zo heeft de zoekmachine onlangs een tweede algo­ritme aan haar diensten toegevoegd. Dit tweede algoritme maakt, in plaats van alleen een mathe­matische opsomming van zoekresultaten, ook inhoudelijke connecties tussen begrippen. Derge­lijke zoekmechanismen zullen veel beter in staat zijn om mensen te helpen de juiste informatie te vinden in de steeds groter wordende databerg, maar versterken mogelijk ook de filterbubbel. ‘Big’ uitdagingen Er zijn ten minste drie grote uitdagingen met betrekking tot Big Data. Ten eerste zullen overheden kritisch moeten kijken hoe deze ongrijp­bare gegevensstromen toezicht op wetgeving beïnvloeden. Op dit moment draait de discussie vooral om online rechten, zoals in het debat rondom het herzien van de Europese privacy-wetgeving. Nationale overheden krijgen echter steeds minder invloed op het internet, dat per definitie internationaal is en daarmee de eigen juridische macht ontstijgt. Mede in dat kader zullen komende jaren belangrijke discussies gevoerd moeten worden over eigenaarschap, en toezicht daarop, van gegevens. Ten tweede zullen consumenten zich meer bewust moeten worden van de gevolgen van het toenemende gebruik van Big Data voor henzelf. Enerzijds kan dit in hun voordeel uitpakken, zo­als beter inzicht in de beste prijs via vergelijkings­websites. Anderzijds kan deze trend ook nadelen hebben, zoals ongelijke toegang tot beschikbare informatie. Vanwege de complexiteit van de algoritmes die ten grondslag liggen aan Big Data-toepassingen, hebben burgers minder inzicht in hoe de informatie die verschijnt eigenlijk is geselecteerd (zie ook het artikel van Jan Otten). Informatie is steeds minder vaak het gevolg van onze eigen waarneming of zoekalgoritmes die aansluiten bij onze preferenties, maar van systemen waar we geen grip op hebben en die bepaald worden door zakelijke belangen. Daar­naast zijn burgers zich dikwijls onbewust van de mogelijke gevaren van Big Data voor hun privacy. Op dit moment is de grootste schender van de privacy niet de overheid, maar de burger zelf die – bewust of onbewust – alles via sociale media deelt. Tot slot zullen bedrijven en organisaties die grote hoeveelheden data verwerken ook moe­ten inzien wat de gevolgen voor henzelf zijn. Big Data is geen toverformule die alleen maar voorde­len brengt. Overheden, burgers en consumenten zullen steeds meer inzicht eisen in hoe informatie wordt gebruikt en wat er met hun persoonsgege­vens gebeurt. Bedrijven zullen daarom transpa­ranter moeten worden en duidelijk maken hoe zij omgaan met alle (persoons)gegevens. Zorgvuldige verwerking van gegevens zou bijvoor­beeld onderdeel kunnen worden van initiatieven van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voordat de voordelen van Big Data worden om­armd, zullen alle betrokkenen dus de nodige maatregelen moeten nemen.   Anne Fleur van Veenstra is onderzoeker en consultant bij TNO. Ze doet strategisch en beleidsonderzoek naar onderwerpen die betrekking hebben op de informatiemaatschappij, zoals privacy, e-government, open data en big data. Ze is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op onderzoek naar IT-geïnduceerde transformatie van de publieke sector. Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Klik hier voor meer info en abonnementen. Literatuur
 • Fischermann, T. & Hamann, G. (2012). ‘ “Neutrale Suchergeb­nisse sind eine Fiktion” ’, Die Zeit, 13 september 2012.
 • ibm Watson (2013). ‘Ushering in a new era of computing’, www-03.ibm.com/innovation/us/watson
 • ibm (2013). ‘What is big data?’, 2013, www-01.ibm.com/soft­ware/data/bigdata
 • idc (2011). ‘Extracting value from chaos’, www.emc.com/col­lateral/demos/microsites/emc-digital-universe-2011/index.htm
 • Hoboken, J.V.J. et al. (2012). ‘Cloud computing in higher educa­tion and research institutes and the usa Patriot Act’, Amster­dam: IvIR.
 • Manyika, J. et al. (2011). ‘Big Data: The next frontier for innova­tion, competition, and productivity’, McKinsey Global Institute
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012). ‘Big Data: Wat moet de overheid ermee? Verslag van de rijksbrede expertbijeenkomst op 25 oktober 2012’, B-16467.
 • Hijink, M. (December 2012). ‘Big Blue in Big Data’, NRC Handelsblad.
 • Pariser, E. (2011). ‘The filter bubble. What the internet is hiding from you’, New York: The Penguin Press,
 • Madrigal, A. (2012). ‘When the nerds go marching in’, www. theatlantic.com/technology/archive/2012/11/when-the-nerds-go-marching-in/265325/#.UKt6LCu_6kU.email
 • World Economic Forum (2011). ‘Personal data: the emergence of a new asset class’.
 • Xconomy, Roush, W. (2012). ‘Google gets a second brain, chan­ging everything about search’, 12 december 2012, www.xco­nomy.com/san-francisco/2012/12/12/ google-gets-a-second-brain-changing-everything-about-search
  – – Dit artikel verscheen in idee nr. 1 2013: De complexe samenleving, en is te vinden bij het onderwerp digitalisering.