(2017) Idee 3: Een realistische kijk op kansengelijkheid

Herfst editie idee: Een realistische kijk op kansengelijkheid Naast een bepaald denkvermogen heeft de mens ook een doenvermogen. In het benutten van kansen en het realiseren van iemands potentie speelt dit doenvermogen – een plan maken en het uitvoeren, of het kunnen omgaan met tegenslag – een grote, maar tot nu toe onderbelichte rol. Het WRR-rapport dat dit nieuwe inzicht koppelde aan het overheidsbeleid heeft dan ook de titel ‘Weten is nog geen doen’. De vraag die rijst is dan: hoeveel mag de overheid van haar burgers verwachten? Hoeveel de overheid van haar burgers mag verwachten komt al snel in de buurt van de vraag of iemand de competentie heeft om zijn of haar leven naar eigen inzicht in te richten. Een lastig evenwicht tussen kansengelijkheid en keuzevrijheid wat zich uit op menig beleidsterrein. Rondom het armoedebeleid of de schuldenproblematiek, maar ook bij thema’s zoals zorg en technologie komen lastige vragen  naar voren – hoe sturend moet (of mag) de overheid zijn bij deze vaak cruciale keuzes waarmee men geconfronteerd wordt en hoe vriendelijk is het huidig beleid eigenlijk? Dit nummer van idee biedt zowel een reflectie op huidig beleid en mogelijke aanpassingen, als een vergezicht op hoe technologie onze zelfredzaamheid kan beïnvloeden. Rens Ramaekers, Lodi van Brussel en Bastiaan Winkel nemen het armoedebeleid op landelijk niveau onder de loep, terwijl Eerste Kamerlid en hoogleraar Henriëtte Prast de mogelijkheden die ‘nudging’ en een zorgvuldig ingerichte keuzearchitectuur met zich mee brengen uiteenzet. Wethouder Victor Everhardt belicht de ruimte die gemeentes sinds kort krijgen om te experimenteren met het lokale armoedebeleid en geeft enkele nieuwe initiatieven aan waarmee ze in Utrecht bezig zijn. Daarnaast leest u een verslag van Marion Schrooten over haar belevingen als sociaal-liberaal in het Verenigd Koninkrijk, waar het drama rondom de Grenfell Tower de risico’s van een terugtrekkende overheid maar al te duidelijk aantoonde. Ook leest u een pleidooi van Jilles Hazenberg voor een radicaal ander soort sociaal-liberalisme, gebaseerd op het gedachtegoed van John Rawls. Een sociaal-liberalisme voorbij de verzorgingsstaat, wat menig mens tot denken zal zetten.   Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee!