Wij gaan voor een mooi Steenwijkerland

De fractie van D66 blikt terug op de politiek in Steenwijkerland. Wat is er afgelopen twee jaar gebeurd en waar moet ze de komende jaren op inzetten? In drie video’s en een speciale pagina staan zij hier bij stil. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken.

Bekijk
de video

“Het geluid van de inwoner blijf ik overbrengen.”

Toerisme

Toeristen maken gebruik van de voorzieningen die horen bij gemeentelijke infrastructuren. Of het nu wegen zijn, bussen, bushokjes, parkeerplaatsen, fietspaden, afvalbakken of andere voorzieningen. Het gebruik ervan maakt investeringen en onderhoud noodzakelijk. Dat betalen wij, alle inwoners van Steenwijkerland. Maar wat krijgen inwoners daar voor terug? Vrij weinig. Daar moet in het college meer aandacht voor komen.

Er wordt op dit moment ingezet op meer toeristen en meer spreiding  hiervan. Dat kost geld en ook die investeringen moeten terugbetaald worden. Wat D66 betreft betaalt de toerist voor de voorzieningen in Steenwijkerland en niet alleen de inwoners. Laten we hier een revolving fund van maken. Het geld dat er vanuit het collectief ingestopt wordt, wordt ook weer terugverdiend. Op dit moment is er enkel een toeristenbelasting voor elke overnachting die geweest is. Maar de dagtoerist draagt hierin niets bij en dat is onterecht. Wat zou hierin kunnen? Betaald parkeren op toerismespots en een botentaks (vermakelijkheidsretributie) zijn voorbeelden. Op deze manier kunnen we blijven investeren in deze voorzieningen en wordt de inwoner van Steenwijkerland er ook nog beter van.

Informatievoorziening
aan inwoners

Steenwijkerland wil een gemeente zijn waar inwoners goed gehoord worden en zeer betrokken zijn. Die betrokkenheid zien we al vaak van inwoners die politieke partijen benaderen of inspreken bij de gemeenteraad. De gemeente schiet zelf keer op keer tekort in de informatievoorziening aan de inwoners. Een veel gehoorde klacht is ook dat er niet gecommuniceerd wordt. Dat moet beter. Enerzijds wordt soms informatie opgehaald bij de inwoners, zoals het traject van G1000. Maar aan de andere kant wordt er niet teruggekoppeld wat er met die informatie gedaan wordt.

Als er insprekers bij de gemeenteraad zijn, vinden we het belangrijk dat er goed naar hen geluisterd wordt. Op dit moment kunnen raadsleden na het inspreken vragen stellen aan de inwoners en daar stopt het dan mee. D66 zou graag zien dat er meer gedaan wordt met de inbreng van de inwoners. Daarom zien we graag de wethouder óók reageert op het verhaal van de inspreker. Wat gaat hij/zij doen met het verhaal van de inspreker, wat wordt er echt mee gedaan?

Bekijk
de video

“Samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend en vernieuwing is lastig. Dat mag soms wat sneller gaan.”

Onderwijs

Goed onderwijs is ontzettend belangrijk. Als gemeente heb je weinig invloed op de invulling daarvan, dat is in handen van de verschillende onderwijsstichtingen. Als leerkracht kan ik in ieder geval aangeven dat op onze scholen vol passie en enthousiasme gewerkt wordt door de verschillende leerkrachten. De gemeente gaat wel over de gebouwen waarin ze lesgeven. En die gebouwen, kun je wel zo goed mogelijk inrichten. In het vorig college is het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) vastgesteld. Hierin wordt al richting gegeven voor de vervanging van de huidige gebouwen.

Het Voortgezet Onderwijs in Steenwijkerland is het eens over wat het beste is voor Steenwijkerland: één unilocatie. Op dit moment is het voortgezet onderwijs versnipperd over meerdere gebouwen en zijn leerlingen van verschillende niveaus van elkaar gescheiden. Met een unilocatie zorg je ervoor dat alle leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en is er minder segregatie. Het college kiest op dit moment voor twee locaties: locatie Oostwijkstraat en locatie Lijsterbesstraat. Als antwoord op schriftelijke vragen, geeft men voornamelijk aan dat er hoge kosten bij komen kijken. Wat D66 betreft is dit korte termijn denken en zou investeren in een unilocatie juist erg goed zijn voor Steenwijkerland.

D66 ziet ook graag unilocaties ontstaan in de verschillende kernen van Steenwijkerland. Kernen zoals Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt en Vollenhove hebben meerdere kleine scholen. Door krachten te bundelen en samen onder één dak te gaan, maak je het mogelijk om duurzame en toekomstbestendige scholen te bouwen.

Op dit moment is er in het college geen kartrekker voor het onderwijs. Rondom toerisme zie je dat het college wel een kartrekker heeft en investeert hier miljoenen in. Voor onderwijs is dat niet het geval en lijkt het het ondergeschoven kind te worden in deze periode, terwijl onderwijs een investering is in de toekomst. Het onderwijs heeft een kartrekker nodig in het college.

Biodiversiteit

De laatste jaren hoor je steeds meer over biodiversiteit. Afgelopen periode heeft D66 hier regelmatig al aandacht voor gevraagd, maar hierop inzetten blijft noodzakelijk. Het college is aan het werk gegaan met de aanbevelingen om de biodiversiteit te versterken. Het is echter nog wel goed om dit meer te verankeren in alle beleidsdomeinen.  Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Een tekening met verschillende landschapselementen en het effect op de hoeveelheid diersoorten.

“Hoe beter de biodiversiteit, hoe meer soortenrijkdom. ”

In Nederland, of specifiek Steenwijkerland, heerst grotendeels een monocultuur. Veel dezelfde bomen, veel dezelfde planten en weilanden vol met gras. Hierdoor is er voor insecten weinig voeding; minder voedsel voor vogels; minder bestuiving en dat geeft risico’s voor de de voedselvoorziening. De afbeelding hiernaast geeft denk ik vrij simpel weer wat het effect is op diersoorten, door een gevarieerder landschap te hebben. Onderin zie je de monocultuur, daar zijn weinig diersoorten en de bovenste afbeelding laat veel variatie in landschap zien.

De monocultuur zorgt voor weinig natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Om die op een natuurlijke manier te bestrijden, moet je zorgen dat de natuur weer in balans is. Dat doe je door de biodiversiteit te versterken.

Bekijk
de video

“Het college heeft verzaakt de inwoners mee te nemen in plannen en hierdoor gaan de hakken in het zand.”

Energietransitie

Sinds 2019 is het klimaatakkoord een feit. Dat betekent tot aan 2030 de eerste stappen gemaakt worden in de energietransitie. Hiervoor moet iedere gemeente in Nederland een bod uitbrengen over hoeveel zon- en windenergie ze gaan produceren in de gemeente. Decentrale opwekking is nodig, omdat de hoeveelheid energie die je kunt opwekken betrekkelijk klein is. Ook is alle ruimte hiervoor nodig. De gemeentes zijn samengevoegd in een RES-regio, de Regionale Energie Strategie. Steenwijkerland valt onder de regio West-Overijssel.

Nu klinkt het heel erg mooi op te roepen ‘laten we alles op zee produceren’ of ‘in onze buurgemeente past het beter’. Dat is helaas niet mogelijk, omdat we alles maar dan ook alles nodig hebben om de honger naar energie te stillen. Komt een regio niet met een bod, of is dat bod onvoldoende, dan gaat de rijksoverheid aanwijzen wat er moet gebeuren.

Daarom wil D66 Steenwijkerland dat de inwoner zoveel mogelijk terug krijgt als er windmolens of zonneparken aangelegd in de gemeente. De windmolens en zonneparken zullen ook tijdelijk zijn, voor een periode van 25 jaar. Uiteindelijk zullen deze parken ook weer verdwijnen, omdat in de toekomst slimmere manieren van elektriciteitsopwekking ontwikkeld worden. De vergunningen om zo’n park te bouwen hebben daarom een looptijd van 25 jaar.

Windenergie

Bewustwording onder bewoners is daarom heel belangrijk en omdat we graag stroom uit ons stopcontact willen en in de winter een warm huis, wil D66 het eerlijke verhaal vertellen en niet alles voor ons uitschuiven. Want de energietransitie gaat onze gemeente qua uiterlijk veranderen. Om te voorkomen dat de hele gemeente vol komt te liggen met zonneparken, is opwekking door wind voor D66 heel belangrijk. Wind levert veel meer energie en met 15 grote molens, samen met 125 hectare zon is de eerste lading gedekt. Een ander voordeel is dat er ’s avonds en in de winter ook wind is. Hierdoor is er ook dan voldoende energie-opwekking.
Het hoe is samen met de inwoners, wijken, dorpen, kernen en stad.