Besturen doen we samen

In een open samenleving levert het gemeentebestuur (burgemeester, college en raad) alle informatie die inwoners en raadsleden nodig kunnen hebben, actief aan. Op de gemeentelijke website kan een inwoner alle informatie vinden. Van alledaagse vragen over bestaand beleid, nieuwe plannen en allerhande praktische zaken.
D66 wil dat het gemeentebestuur bij nieuwe plannen een open dialoog aangaat met inwoners en raadsleden. Het politieke proces moet daarom anders worden ingericht.

Besluiten via een open dialoog

Bij een open dialoog staat de uitkomst niet op voorhand vast. Samen benoem je de problemen en zoek je naar oplossingen. Door naar elkaar te luisteren, kom je tot betere besluiten.
D66 vindt dat de huidige “Politieke Markt” op de schop moet. In plaats van lange monologen wil D66 dialoog tussen politiek, inwoners en belangengroepen voeren. Het college bereidt dit voor met keuzevoorstellen, waarbij alle belanghebbenden duidelijk in beeld worden gebracht. Dat leidt tot transparante besluiten waarbij de burger zich gehoord voelt.

Nieuw beleid berust op heldere keuzes

Nieuw beleid komt via logische stappen tot stand. Het proces begint met een startnotitie waarin beschreven is waar een besluit over genomen moet worden, de te nemen stappen worden helder benoemd en er wordt aangegeven met welke belangen rekening moet worden gehouden. Het college geeft duidelijk aan binnen welke kaders keuzes aan de raad worden voorgelegd.
D66 wil bij nieuw beleid dat belanghebbenden vooraf hun punten kunnen inbrengen. Pas als iedereen gehoord is, stelt het college het raadsvoorstel op waarover de gemeenteraad besluit.
Beleid is richtinggevend maar maatwerk moet mogelijk zijn zolang als dat niet strijdig is met de richting. Bij afwijking van beleid geeft het college een heldere onderbouwing met een zuivere belangenafweging. Als er te vaak afgeweken wordt, moet het beleid worden herzien. Het gemeentebestuur staat altijd open voor een dialoog over de gevolgen van beleid. Openheid houdt voor D66 in dat na besluitvorming het stemgedrag van de raadsleden op de website zichtbaar wordt gemaakt.
Beleid dat zorgvuldig en democratisch tot stand is gekomen, wordt door het college gevolgd en verdedigd.

Ambtenaren in contact met de gemeenschap

D66 vindt betrokkenheid van ambtenaren met de gemeenschap van groot belang. Bij voorkeur wonen de gemeenteambtenaren in de gemeente zelf. Op die manier maken ambtenaren deel uit van de gemeente waardoor ze zich meer betrokken voelen bij deze gemeente.