Huishoudboek(je)

“Er is een structurele aanpassing van de politieke cultuur nodig. Meer macht en tegenmacht. Meer oog voor de menselijke maat in beleid, wetgeving en uitvoering. Geen normvervaging tussen rollen. Geen monistische politieke cultuur”.
Rob Jetten, 29-04-2021.

9.1. Financiën

Rapport Berenschot. Er moet niet overhaast beslissingen worden genomen als het beleid vanuit Den Haag nog niet helemaal is uit gekristalliseerd. Ervaring leert dat er constant bijstellingen nodig waren de afgelopen jaren waarop niet echt een beleid en beslissing kon worden genomen. Tevens zal er met een open minden soms andere blijk naar alternatieven moeten worden gekeken en wij moeten aandurven een andere koers te gaan varen.

De gemeente zal extra alert moeten zijn op de fondsen vanuit Den Haag die onze overheid zegt op te richten en waarin wij als gemeente mogelijk kunnen participeren en strak in de gaten moeten houden hoe deze gewijzigde koers voor onze regio uitpakt.

9.2. Belastingen

De belastingen zijn geen panacee voor alle kwalen. De gemeentelijke belastingen moeten dusdanig zijn dat deze door onze inwoners niet als extra zullen worden ervaren en waarin redelijkheid en billijkheid elkaar in evenwicht moeten houden bij onze inwoners.

9.3. Subsidies

Voor de inwoners en bedrijven subsidieloket instellen; vraagbaak voor kennis, ook buiten de overheid en bemiddelingsrol. Optimaliseren van de kennis en het gebruik van subsidies bij de burger.

Voor de gemeente: maximaal gebruik maken van de vele mogelijkheden in Europa, Landelijke overheid, Provinciale overheid en Groeifondsen.

D66 wil inwoners een eigen wijkbudget geven en hen zelf laten bepalen hoe dit geld uitgegeven wordt.

9.4. Projectmanagement en budgetbewaking

Volgens het rapport Berenschot is dit niet op orde. Zeer grondig optimaliseren! Een wethouder hiermee belasten.

9.5. Rekenkamer

Het is enige onafhankelijk gereedschap dat ter beschikking staat aan de raad en zal blijvend gefaciliteerd en ondersteund moeten worden.

9.6. Toekomst

Meer energie steken in het ontwikkelen van visies op de lange termijn die de periode van een bestuursakkoord overschrijden. Te denken valt aan: wonen, werken/industrie, vervoer, en milieu. Dit in combinatie met een degelijk Meerjaren-Investerings-Plan.

Stabilisatie en verbetering (zie Berenschot). Bijv. Verduurzaam het wagenpark van de gemeente. Nieuwe gemeentelijke vervoersmiddelen moeten duurzaam zijn. (“verduurzamen” wordt op de manier waarop het hier staat gewoon gelezen als vernieuwen, als je juist alleen de nieuwe vervoersmiddelen doet, red je het per 2030/2050 ook wel zonder alles in 1x te doen). Monitor actief de ontwikkelingen op het gebied van waterstof (in het bijzonder met het oog op het creëren van kansen voor bedrijven in de gemeente).
Meer aandacht voor “de glazen muur” tussen Nederland en Duitsland. Op 2 uur rijden, net zo ver als naar Amsterdam, ligt Hamburg, de derde grootste haven van Europa met ca. 1.8 miljoen inwoners. In het Bondsland Nedersaksen (iets groter dan de drie noordelijke provincies) wonen ca. 8 miljoen mensen.

Verder moeten wij benadrukken dat wij de contacten tussen onze partnergemeente Lilienthal en Stadskanaal weer meer moeten intensiveren voor een wederzijds begrip en dat wij elkaars taal spreken en dat gaat gemakkelijk onder vrienden die je moet koesteren.

9.7. Recreatie en toerisme

Wij vinden dat Stadskanaal met zowel Westerwolde als de Veenkoloniale geschiedenis een hele mooie gemeente in Zuidoost Groningen is. Onze gemeente biedt veel mogelijkheden die in onze ogen niet volledig benut worden. De toeristen die naar Stadskanaal komen moeten we langer binnen onze gemeentegrenzen proberen te houden. Ook willen wij meer mensen vanuit de regio zelf ontvangen. Het aanbod voor recreatie kan aantrekkelijker worden gemaakt. D66 wil voor het aantrekkelijk maken van onze gemeente voor recreanten en toeristen met name kleinschalige initiatieven bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat versterken van de samenwerking binnen de regio Zuid- en Oost-Groningen op dit gebied een flinke meerwaarde biedt, zowel voor samenwerking tussen ondernemers als voor de gemeente als geheel. Voor D66 is het dan ook duidelijk dat regionale samenwerking versterkt. Essentieel daarbij is dat we lokale ondernemers steunen bij mooie initiatieven en verbreden van het aanbod. Dat betekent minder regels en meer ruimte voor de l
Andere zaken :Windmolens anders aansturen in nabuur provincie, dit proberen af te dwingen. Normaal gesproken staan de lampjes constant preventief te knipperen, om te voorkomen dat laagvliegende vliegtuigen of helikopters de windmolens over het hoofd zien en er tegenaan vliegen. Wij willen dat lichtjes uit kunnen met behulp van een radarsysteem, waarmee de overvliegende luchtvaart wordt gedetecteerd. Pas wanneer er vliegverkeer enigszins in de buurt komt, gaan de lampjes aan.

Ook willen wij een detectiesysteem voor vleermuizen en vogels
Naast het radarsysteem waardoor de obstakelverlichting niet meer preventief hoeft te knipperen moet er ook een detectiesysteem voor vleermuizen en vogels in de windturbines komen. Zodra er een dier in de buurt komt van de wieken, stopt de molen met draaien.
Het gebrek aan openbare toiletten is ook in onze gemeente nijpend, wij moeten een meer voor publiek toegankelijke toilet maken in samenwerking met winkeliers in onze kernen.

In ons programma van 2014-2018 stond bij het punt Dynamisch nog een tekstje van de glazen muur tussen Nederland en Duitsland ik vind en denk dat dit weer in ons programma moet. Op 2 uur rijden ligt Hamburg dat de 3 derde grootste haven heeft van Europa en heeft 1.8 miljoen inwoners.

Verder moeten wij benadrukken dat wij de contacten tussen onze partnergemeente Lilienthal en Stadskanaal weer meer moeten intensiveren weer een wederzijds begrip en dat wij elkaar taal spreken en dat gaat gemakkelijk onder vrienden die je moet koesteren.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.