De instandhouding van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat van de gemeente Stadskanaal kost jaarlijks circa €6 miljoen. Maar wat krijgen we daar voor terug en wat willen we?

8.1. Bestuur en gemeentelijke organisatie

Privacy is een steeds belangrijker onderdeel aan het worden in de digitaliserende samenleving. Tel de komst van kunstmatige intelligentie daar bij op en een direct risico voor de veiligheid is ontstaan. Gemeenten moeten daarom uitgerust zijn met voldoende kennis om bij de tijd te blijven. Daarnaast moet de gemeente altijd open en transparant communiceren met haar inwoners.

Creëer een “digitaal gemeentehuis”
D66 wil een modern, toegankelijk en transparant digitaal gemeentehuis creëren. Een digitale plek waar iedereen overzichtelijk bij de juiste loketten een aanvraag kan indienen, gegevens kan doorgeven of een vraag kan stellen. Digitaal moet bijvoorbeeld het loket om een omgevingsvergunning aan te vragen of het energieloket gemakkelijker te vinden zijn. Maar ook moet het mogelijk zijn om op eenvoudige wijze een vraag te stellen aan of een opmerking te maken naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, de leerplichtambtenaar of de leden van het college zelf.

Uiteraard moet dit digitaal gemeentehuis ook te vinden zijn voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Waar enigszins mogelijk, moet de burger zijn zaken digitaal kunnen regelen en waar nodig moet een toegankelijk inlooppunt zijn.
De burger moet overigens, wanneer het niet mogelijk is zijn zaken digitaal te regelen, ook buiten kantoortijd op het gemeentehuis terecht kunnen.

SDG 10 Ongelijkheid verminderen
D66 wil dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven voor gelijke behandeling van mensen. We willen een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding; overheidsorganisaties worden een afspiegeling van Nederland en treden hard op tegen discriminatie.

8.2. Crisisbeheersing en brandweer

D66 wil meer inzet op preventie van onder andere huiselijk geweld en sociale wijkproblematiek. Ook moet ingezet worden op preventie van woninginbraken door promoten. Het doel van de gemeente is meer bewustwording van deze problematiek.

8.3. Volksgezondheid

D66 wil dat Stadskanaal inzet op preventie, omdat voorkomen beter blijft dan genezen. Daarom wordt de uitvoering van het Lokaal preventie akkoord en het lokale Gezondheidsbeleid 2020-2024 opgeschaald en zichtbaarder voor de inwoners van Stadskanaal. Bij zorgtrajecten in de gemeente wordt ingezet op zelfredzaamheid en worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld.

SDG 3 Gezondheid en welzijn
In ons land leven mensen met maximaal een mbo-1 diploma vijftien jaar korter dan mensen met een hoger onderwijs diploma. Om deze gezondheidsverschillen aan te pakken maken we een gezonde levensstijl voor iedereen bereikbaar. Preventie van chronische ziekten, depressies en overgewicht verdient meer prioriteit.

8.4. Voorlichting & transparantie

De basis van openbaar bestuur moet volgens D66 duidelijke en transparante voor- en inlichting zijn. De PR van Stadskanaal kan helpen met het “verkopen” van de omgeving door toerisme als speerpunt te maken. RTV1 moet gebruikt gaan worden voor verslaglegging van gemeente(raad)onderwerpen.

Voorlichting moet gebruikt worden om mensen te helpen om uit armoede te komen. De gemeente kan hierbij wijzen op niet-commerciële organisaties met een maatschappelijk doel. Dergelijke organisaties kunnen een bijdrage leveren aan het helpen bij deze problematiek, naast de activiteiten van Welstad.

Actief zijn in het naar buiten brengen van dat wat de gemeente, in brede zin, besluit, doet en welk beleid zij voorstaat. Geheimhouding vergroot weliswaar de macht, maar verkleint daarmee gelijktijdig het gezag!

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Al sinds haar oprichting vecht D66 voor het versterken van de democratie, zodat burgers betrokken raken bij politieke macht en die kunnen controleren. We zorgen voor toegankelijke rechtspraak voor iedereen, en een overheid met goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie.