Leefbaarheid

In onze gemeente kent zeer diverse leefomgevingen. Zo zullen inwoners van ons buitengebied hun leefomgeving anders ervaren dan onze inwoners in dichter bebouwde straten en wijken. Goed zou zijn dat deze verschillen worden erkent en dat men van elkaar weet wat wenselijk of niet wenselijk is in dit gebied en het gebruik van dit gebied. Wij willen dit gesprek bij onze inwoners graag initiëren.

Als je als gemeente werk wilt maken van participatie en leefbaarheid, dan begint dat bij het kennen van je inwoners en een analyse van de omgeving waarin zij leven. Weten we met welke vraagstukken bewoners zitten?
Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken. Het begrip kent vele omschrijvingen en is dan ook een containerbegrip. Dat komt ook omdat leefbaarheid sterk subjectief is. Wat voor de één leefbaar is, is dat voor de ander totaal niet.
(bron: Rijksoverheid.nl)

7.1. Verkeer en vervoer

Fietssnelwegen (officieel heten ze doorfietsroutes) Borger-Odoorn + D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van de Nedersaksenlijn, de treinverbinding tussen Groningen en Enschede met stations in Stadskanaal en Emmen. Het gemeentebestuur moet hier actief voor lobbyen. Op deze manier verbeteren we de bereikbaarheid van Stadskanaal.

Daarnaast moet de regio haast maken met het aanleggen van doorfietsroutes Borger-Odoorn + Musselkanaal. Hiermee wordt beoogd dat de forens meer gaan fietsen in plaats van met de auto. Ook verwacht D66 van de gemeente dat zij inzet op de snelle uitrol van laadpalen in de openbare ruimte en lokale bedrijven. De gemeente dient een toekomstvisie te formuleren over de nieuwe vormen van mobiliteit, aansluitend op het Programma Mobiliteit “Wat Groningers beweegt” van de provincie.

SDG 13 Klimaatactie
We willen de klimaatambities in Nederland en de EU bijstellen naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Door een prijs op vervuiling gaan groene keuzes lonen. We introduceren daarom als eerste land ter wereld een CO2-heffing voor de industrie.

7.2. Openbaar vervoer

Het nieuw station wordt een OV-hub, waar verschillende vormen van mobiliteit samen kunnen komen. De gemeente moet hier actief een plan voor maken, in samenspraak met lokale bedrijven en vertegenwoordigers. Hiervoor moet kennis uit het werkveld betrokken worden in de planvorming en de gemeente moet durven uitbesteden. Openbaar vervoer moet voor een ieder bereikbaar zijn en dichtbij je woning moet je kunnen opstappen. Realiseer bijvoorbeeld een bewaakte fietsenstalling – met oplaadpunten – bij station en centrum.

Uitgangspunt wordt een uitstootvrij OV. Nu al zijn de meeste bussen elektrisch. De nieuwe trein van Groningen – Veendam – Stadskanaal moet de eerste trein zijn in Nederland die op waterstof rijdt.

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
We investeren fors in wetenschap. We werken toe om 3% van ons nationaal inkomen te investeren in onderzoek en ontwikkeling. En we stimuleren innovatie die maatschappelijke problemen oplost.

7.3. Milieubeheer

De vervuiler betaald concretiseren. Hoog tijd voor een schoonwater akkoord dat in Europees verband in het jaar 2000 is afgesproken.
In 2030 is er alleen nog kringlooplandbouw waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

In 2030 lozen bedrijven niet meer rechtstreeks op oppervlaktewater.
Alle gemeentelijke riool overstorten worden voor 2050 opgeheven
Alle rioolwaterzuiveringen zijn voor 2050 omgebouwd tot energie-en grondstoffenfabrieken.

Dit moet samen worden gedragen door landbouw, bedrijfsleven, gemeentes, waterschappen en burgers. Laten we gaan werken aan schoon water en invulling geven aan de nitraatrichtlijn.

Actiever in zwerfafvalacties en vanuit de gemeente initiëren. Ik denk aan een zwerf-afval-dag dat door scholen ook al wordt georganiseerd. Maar wil men de buurten en de wijken schoon houden, faciliteer dit door het beschikbaar stellen van materialen om dit te doen.

Voortzetting van de campagne “afval scheiden, goed bezig”. En dus minder restafval. Blijven werken aan de doelstelling van 75% bronscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Indien dit na 2025 nog voldoende zal worden behaald zal ook het principe verder moeten gelden dat de vervuiler betaald.

SDG 2 Geen honger
De Nederlandse landbouw maakt gezond en duurzaam voedsel voor de wereld. Wij brengen de Nederlandse landbouw in balans met de natuur. D66 heeft de omslag naar kringlooplandbouw ingezet en brengt dit in de praktijk. We zorgen dat landbouwuitstoot een prijs krijgt en helpen boeren naar duurzaam gebruik van voer, mest en bodem. Aan de bio-industrie komt een einde; de veestapel wordt gehalveerd.

SDG 14 en 15 Leven onder water en op het land
Slechts vier procent van de Nederlandse natuurgebieden is in goede staat en het aantal wilde dieren is gehalveerd sinds 1990. Dat moet anders. Als het aan D66 ligt is in 2030 30 procent van ons land en zeeoppervlak effectief beheerd natuurgebied. We willen grotere natuurgebieden en 10 miljoen nieuwe bomen.

7.4. Ruimtelijke Ordening

Wonen in het centrum bevorderen door stellen kaders centrumvernieuwing/revitalisatie.
Maak het centrum nog compacter en stimuleer en faciliteer wonen in het centrum. Benut alle leegstaande ruimten boven winkels en of bedrijfspanden.

Locaties zonneparken/windmolens in overleg met inwoners/inspraak inwoners. En de inwoners te laten participeren in deze projecten en via klimaatfondsen te laten profiteren van de opbrengsten .Verder wijken en buurten stimuleren om mee te doen in verduurzaming d.m.v. zonnepanelen en of andere initiatieven.

7.5. Bouwen en wonen

Als basis voor bouwen en wonen moet de gemeente Stadskanaal een ambitieuze woonvisie opstellen. Hoe willen we dat onze gemeente er over 30 jaar uitziet?

D66 wil tenminste 300 woningen bouwen in de gemeente Stadskanaal om de woningcrisis aan te pakken. Het uitgangspunt moet zijn een passende woning voor iedereen. Dit wordt gehaald door 200 woningen onder de Nationale HypotheekGarantie te bouwen, waarvan 100 in de sociale huursector. De overige 100 woningen worden gebouwd in de vrije sector. De gemeente moet scherp zijn op subsidies vanuit het Rijk voor planontwikkeling en woningbouwplannen. Het centrum kan gebruikt worden om betaalbare woningen te realiseren door de verbouw of het optoppen van bestaande panden. Door licht te bouwen in hout wordt daarnaast een bijdrage geleverd aan een duurzame woningvoorraad.

Naast nieuwe woningen vraagt de energietransitie naar verduurzaming. De gemeente kan en moet meer inzetten op zonnepanelen op het dak en betere burgerparticipatie. De energiearmoede kan het beste aangepakt worden door verduurzaming, investering vanuit de overheid, in plaats van met geld.

Er is geen tekort aan kennis om de klimaatcrisis aan te pakken, maar gebrek aan mobilisatiekracht. Wij moeten burgers in staat stellen om tegen aantrekkelijke rendement te investeren in duurzame transitie, dan vangen we twee vliegen in één klap: noodzakelijke financiering om de energietransitie te realiseren en het tastbaar maken van die aanpak. Het energie-akkoord en alle klimaatplannen die er nu zijn en daarvan alle mogelijkheden voor subsidies, moet de gemeente gaan benutten. Daaraan moet via de media aandacht worden besteed, opdat onze inwoners goed worden geïnformeerd. Eventuele hulploketten inrichten om inwoners te helpen met het aanvragen van subsidies.

Wij moeten ook stoppen met het weggooien van gebouwen, geef ieder gebouw in onze gemeente een nieuwe bestemming en breek niet af.
Wij moeten blijven benadrukken dat wonen een recht is en moeten dat vooral zo blijven noemen. De locatie achter Refaja, aan de andere kant van de N366, kunnen Tiny Houses gebouwd worden; hetgebied geschikt maken voor ontwikkelen. Tiny Houses zou voor diegene die kleiner en/.of duurzamer wil wonen een mooie oplossing zijn.

D66 wil een energielab oprichten, waar inwoners op een toegankelijke locatie (bijvoorbeeld in de wijk of in de bibliotheek) hulp kunnen krijgen bij de verduurzaming van hun huis.
Burgers die willen verduurzamen moeten worden ondersteund vanuit de gemeente en actief worden benaderd om dit te doen. Burgers die het financieel wel kunnen doen, doen het niet omdat het “te ingewikkeld” is.

De gemeente moet een regierol nemen in de Regionale EnergieStrategie om de inwoners van Stadskanaal optimaal te laten profiteren van kansen die de energietransitie biedt.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
Huisvesting is een fundamenteel recht en publieke taak. We gaan een miljoen huizen bouwen. Woningen worden energiezuinig, duurzaam en betaalbaarder. De huishoudens die dat het meest nodig hebben profiteren het eerst van betere isolatie en duurzame verwarming. De bouw wordt verantwoordelijk voor duurzame en circulaire bouwmaterialen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.