Ontplooiing

Iedereen verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Om later vrij en zelfstandig te zijn.

6.1. Onderwijs, incl. kinderopvang

Onderwijs wordt gezien als de grote gelijkmaker en als fundament voor het volwassen leven. Het doel van de gemeente moet zijn om de kwaliteit van het onderwijs naar het landelijk gemiddelde te brengen en eigenlijk moet daarboven de ambitie zijn. Deze ambitie moet de basis zijn voor doelen, vastgelegd in prestatieafspraken met scholen. D66 wil de introductie van de Rijke Schooldag. Er wordt extra tijd, aansluitend aan de schooltijden, geboden met inzet op talent ontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van achterstanden. Samen met mensen en (lokale) organisaties wordt gebouwd aan een breed pakket aan activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van bewegen, cultuur, techniek, natuur, werk, bijles en gezondheid om een gezonde toekomst te realiseren. Daarnaast wordt het vak burgerschap geïntroduceerd. Wat houdt het in om in een democratie te leven? Welke invloed hebben sociale media en in welke voorzieningen voorziet de overheid?

Het onderwijs is bij uitstek de plek waar inclusiviteit de norm moet zijn en waar iedereen erbij hoort. Daar hoort ook uitvoering van het Regenboogakkoord bij. Om discriminatie op basis van gender, seksuele geaardheid of huidskleur een halt toe te roepen. Hier hoort ook bij dat we de regenboogvlag hijsen op 11 oktober, ook als dat een zondag is.

Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan moeten daarnaast we het beroepsonderwijs en met name het MBO promoten, omdat vaklieden schaars worden en hard nodig zijn in de transitie.

Voor D66 zijn gelijke kansen van fundamenteel belang voor onze kinderen. Daarom moet ieder kind vanaf twee jaar een plek op een voorschool kunnen krijgen in de gemeente.

Laaggeletterdheid en digibetisme in de gemeente moeten worden aangepakt. D66 wil daarom een uitbreiding van de uitvoering van Taalhuis en Taalpunt. Om beide problemen het hoofd te bieden moet samengewerkt worden met bedrijven.

Wij moeten de ongelijkheid tegen gaan, want ongelijkheid op school zit ook in het lunchtrommeltje. Kansen gelijkheid begint ,met gezond eten en bewegen voor alle kinderen. Het ene kind eet een appel, het andere een koude frikandel.

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
Met gratis kinderopvang, een rijke schooldag met sport, cultuur en muziek, en een brede opleiding die niet stopt bij groep 8, geven we ieder kind de beste start mee.

6.2. Huisvesting onderwijs

In de gemeente bestaat de unieke kans om samen met lokale bedrijven het project Makeport tot een succes te brengen. D66 verwacht commitment vanuit de gemeente op dit waar te maken. Doormiddel van een Publiek-Private Partnerschappen tussen de bedrijven staat de gemeente garant dat deze ontwikkeling door kan gaan. De gemeente moet ook innoveren om investeerders en vastgoedbeleggers aan te trekken voor onze schoolhuisvesting.

Onderwijs staat nu nog te veel los van innovatie. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij inzet op samenwerking tussen deze bedrijven en de scholen. Bestaande samenwerkingen moeten worden gecontinueerd tussen bijvoorbeeld Ubbo, Noorderpoort en het vervolgonderwijs.

D66 vindt bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs belangrijk. Leren kan bereikbaarder gemaakt worden door het beschikbaar stellen van onderwijsgebouwen na schooltijd. Deze openstelling kan tevens worden benut voor het geven van volwasseneducatie, te denken aan het weer introduceren van volksuniversiteiten waar je in de avonduren allerlei cursussen kunt gaan volgen.

Beeld: Mint Architecten met een nabewerking van Puuridee

6.3. Media

Media zijn een perfect middel om de inwoners van de gemeente in te lichten over beleidskeuzes. De gemeente kan hierin actiever zijn door media ook te gebruiken keuzes voor te leggen over zaken die belangrijk zijn voor onze burgers zoals de ruimtelijke ordening en de energietransitie. De basis moet bestaan uit heldere taal en een goede uitleg. Hier kan een bijdrage geleverd worden voor de bestrijding van desinformatie door het voorzien van juiste informatie over beleid.

6.4. Sport(accommodaties)

Sporten is van belang voor een gezonde leefstijl en ontspanning. Het is daarnaast belangrijk dat iedereen zich veilig en vrij voelt om te kunnen sporten. Daarom wil D66 dat er een onafhankelijke sportvertrouwenspersoon wordt aangesteld. Hij, zij of hen moet het luisterend oor worden van personen die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Sport moet daarnaast bereikbaar zijn voor iedereen. De gemeente moet hierin een regierol nemen. Dat kan door te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor andere sporten die aantrekkelijker zijn waardoor meer mensen in de gemeente gaan sporten. Ook moet er een meerjarenplan komen voor (toekomstige) accommodaties. Hoe ziet onze gemeente er sportief gezien over 10 jaar uit?

6.5. Cultuur

Helpen faciliteren kunstenaars/kunst in de regio De kracht van kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord, is essentieel voor het welzijn en welbevinden van iedere individu. D66 heeft kunst en cultuur al sinds jaar en dag hoor in het vaandel staan en wij zijn van mening dat culturele instellingen blijvend moeten worden ondersteund en stimuleren. Niet alleen de bestaande organisaties maar ook de nieuwe initiatieven zoals muurkunst bv. de Philipshalproject van stichting KunstwerkT NL.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Cosis / expositieruimte / expo-mogelijkheid in gemeente

Het theater Geert Teis en het centrum van Stadskanaal zijn de huiskamer van onze lokale samenleving. Stadskanaal heeft een korte maar ook rijke historie en vele gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden (erfgoed). Wij willen dat het zg. lint langs het Stadskanaal niet verder wordt aangetast door leegstaande en verkrotte panden maar een visitekaartje blijft en nog meer voor onze inwoners en bezoekers die jaarlijks onze streek bezoeken. Denk alleen maar aan de vaarrecreanten die direct op het lint kijken.D66 wil zich actief inzetten dit te behouden én voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te maken.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen.

Theater Geert Teis toekomstbestendig maken.

D66 wil dat iedere Nederlander toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De bibliotheek is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen in kansarme wijken is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft de bibliotheek toegang tot internet. Breed inzetten op goede voorlichting en hulp aan diegene die niet digitaal vaardig zijn en meer en meer afhankelijk worden van andere in onze voortschrijdende digitalisering als wij ze niet helpen en hun helpen hun zelfstandigheid te behouden en de baas blijven over je eigen zaken.

6.6. Cultureel Erfgoed

(Meer) ondersteunen onderhoudsplan(nen) cultureel erfgoed.
Aandacht besteden aan “het lint”; architectuur in stand houden; veenkoloniaal erfgoed. Zuinig omgaan met historische panden en hun bestemmingen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.