Participatie

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen? Of als je als vrouw de top nog niet kunt bereiken? Anno 2022 kan dat niet!

5.1 Welzijnswerk

SDG 5 Gendergelijkheid
We verbouwen de arbeidsmarkt tot deze geen kleur en gender meer ziet en open staat voor ieders talent. We doorbreken het glazen plafond met quota voor topfuncties bij overheden en in het bedrijfsleven – net zolang als nodig is. Met gratis kinderopvang en een langer partnerverlof stellen we alle ouders in staat om werk en zorgtaken te combineren.

Welzijnswerk is breed en op vele fronten noodzakelijk voor hen die daarop zijn aangewezen. Nogal vaak uit bittere noodzaak. De stichting Welstad voert dit (als onderdeel van de Tintengroep) uit. D66 is tegen rücksichtsloos bezuinigen op dit waardevolle werk. Daarvoor in de plaats moeten er jaarlijks concrete prestatieafspraken met Welstad worden gemaakt met de daarbij passende budgetten. Deze overeenkomst met helder omschreven maatschappelijke taken, moet voor medio 2022, na instemming van de Raad, zijn overeengekomen. Welstad behoudt zó haar eigenstandige rol, maar is tegelijkertijd wél een taakorganisatie van de gemeente.

5.2. Inkomensregelingen

De gemeente blijft voor een groep mensen verantwoordelijk voor inkomensregelingen. Het doel is om deze groep zo klein mogelijk te maken. Hiervoor wil D66 gerichte inzet op overleg met inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Om dit mogelijk te maken moet er één regisseur worden benoemd voor complexe huishoudens. Om te voorkomen dat deze groep groeit, is voorlichting belangrijk. Hoe kom je uit de armoede? D66 wil meer focus op organisaties buiten Welstad, zodat een divers aanbod in de gemeente ontstaat voor hulpbehoevenden. De gemeente kan en moet meer inzetten op non-profit organisaties die ondersteuning bieden voor dergelijke situaties. Het belangrijkste dat moet veranderen is, dat de gemeente een luisterende organisatie moet worden. Er moet niet over mensen gesproken worden, maar mét. Omdat ervaringen juist voor anderen leerpunten zijn.

SDG 1 Geen armoede
Bijna een miljoen mensen in Nederland leeft in armoede. Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Wij willen dit tegengaan. Het minimumloon gaat met tenminste 10% omhoog; werkzekerheid wordt voor iedereen het uitgangspunt; het onnodig complexe toeslagenstelsel maakt plaats voor een eenvoudiger en rechtvaardiger systeem; en we helpen mensen waardig en snel uit de schulden.

5.3. Burgerparticipatie (samenleving)

Meedoen in de samenleving is een belangrijke waarde voor D66. Participeren, meedoen maar zeker ook meedenken en meepraten, gehoord worden, zijn allen voorwaarden voor een goed functionerende samenleving. Hier vanuit wil D66 dat inspraak van burgers gewaarborgd is.
In de nabije toekomst moeten grote vraagstukken worden opgelost. De energietransitie treft ons allemaal, er liggen grote vraagstukken voor over de toekomst in de (jeugd)zorg en over wonen en leefbaarheid. Dit vraagt volgens D66 inspraak van burgers via een burgerforum waar een visie, gezamenlijk met de gemeente of regio, wordt opgesteld over deze onderwerpen. Bij de Regionale Energiestrategieën (RES) moeten volgens D66 burgers beter en actief betrokken worden; dit gebeurt te weinig. Geef burgers bijvoorbeeld via panels een stem in het regionale klimaatbeleid.
Daarnaast verwacht D66 een actieve rol van de gemeente ten aanzien van buurt- en wijkraden. Sterk georganiseerde en krachtige buurten dragen bij aan het met plezier wonen en werken in de buurt voor jong en oud. Dit vereist een visie vanuit de gemeente over dergelijke structuren. De gemeente moet daarom actief en volwaardig faciliteren via een eigen budget.

5.4. Geëscaleerde Zorg (18+)

Bij negatieve gebeurtenissen in een leven moet er een degelijk (sociaal) vangnet bestaan. Het doel moet volgens D66 altijd zijn om weer zelfstandig en autonoom te kunnen worden en blijven. Om dit te realiseren wil D66 van de gemeente een intensivering van het Trainings- en Diagnosecentrum. Er moet in samenwerking met Wedeka, UWV en betrokken instanties maatwerk geleverd worden, omdat ieder persoon uniek is. Een uitgelezen mogelijkheid is om de ontwikkeling van Makeport hierop aan te laten sluiten. De gemeente zou hierin een regierol moeten nemen.

5.5. Werk en inkomen

Een belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid is werk en inkomen. De gemeente heeft hierin een rol te spelen.
We moeten open staan voor een veranderde samenleving waarin niets vanzelfsprekend blijft, denk aan het milieu, onze wijze van vervoer, onze afhankelijkheid van andere werelddelen en onze rol in Europa en in de wereld. Dat vergt wellicht andere industrieën en bedrijven die de ruimte moeten krijgen binnen onze gemeente. In Stadskanaal moet het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) belangrijk gevonden worden, zij is tenslotte verantwoordelijk voor 40% van de werkgelegenheid. D66 wil daarom een groter of gerevitaliseerd industrieterrein

SDG 8 Waardig werk en economische groei
Iedereen mag zijn talenten benutten. Het wordt aantrekkelijker om mensen weer in vaste dienst te nemen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden beschermt iedereen tegen pech en risico. Met basisbanen wordt werk een recht.

Beeld: Fotoshooter2021