Leefbaarheid in en om onze dorpen

De leefomgeving van onze inwoners.

Ambitie

D66 wil de leefbaarheid van onze dorpen vergroten.

 • D66 wil goede, veilige fiets-, oversteek- en wandelpaden voor volwassenen en kinderen (zie Veilige een duurzame mobiliteit in onze gemeente).
 • Sport en bewegen is de hoeksteen van preventiebeleid en dat gaat verder dan alleen zorg. Voor iedere burger moet een sportfaciliteit binnen een kwartier fietsen toegankelijk zijn. Investeren in sport is een goede investering in welzijn en leefbaarheid (zie Gemeente voor iedereen).
 • Culturele activiteiten zijn een bron van ontplooiing en leveren een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeenten (zie ook Economie en werk in de gemeente). Wij vinden het van belang dat elk dorp een dorpshuis heeft: Den Durpsherd, De Litserborg, Meander, De Moerkoal en De Stek moeten behouden blijven als plek van ontmoeting en activiteiten.
 • In parken en plantsoenen komen mensen samen om elkaar te ontmoeten en om te bewegen. D66 is voorstander van meer parken en plantsoenen in onze gemeente (zie ook Gemeente voor iedereen en Groene gemeente).
 • D66 staat voor woningcorporaties die zich richten zich op hun kerntaak: het bouwen van betaalbare, duurzame huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. 
 • Als onze inwoners vragen of opmerkingen hebben over hun leefomgeving, dan moeten zij in eerste instantie kunnen terugvallen op de wijkmakelaar. D66 ziet de wijkmakelaar als een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente (zie Gemeentelijk bestuur).
 • De door de overheid gewenste zelfredzaamheid van inwoners mag niet leiden tot eenzaamheid. Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol om eenzaamheid te detecteren (zie Gemeentelijk bestuur).
 • De gemeente moet een budget (blijven) reserveren om activiteiten van inwoners die gunstig zijn voor hun leefomgeving te ondersteunen.
 • D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor goede bedrijfsterreinen, zodat bedrijven hier blijven en ook willen vestigen.

Leefbaarheid in het buitengebied.

Ambitie

De gemeente vergroot de leefbaarheid van de gemeente als geheel door de achteruitgang van natuur en biodiversiteit tegen te gaan.

 • D66 wil investeren in het behoud van natuur en waar mogelijk in uitbreiden van natuur. Ieder verlies aan natuur wordt elders gecompenseerd (zie Groene gemeente). Dit heeft een positief effect op de welvaart en leefbaarheid van onze inwoners.
 • Als een agrarisch bedrijf stopt, hoeft het terrein niet alleen beschikbaar te komen voor woningbouw. Het kan ook beschikbaar komen voor natuur, zoals bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen bos.
 • D66 wil dat de gemeente agrariërs faciliteert in de overgang naar duurzame akkerbouw en veeteelt (zie Groene gemeente).