Transparant gemeentelijk bestuur

Ambitie

D66 staat voor een transparant en toegankelijk bestuur.

 • D66 wil een bestuur dat inwoners bij de besluitvorming betrekt. D66 wil een bestuur dat aan onze inwoners verantwoording aflegt en helder communiceert over genomen beslissingen.
 • D66 wil een bestuur dat inwoners de ruimte geeft om op een directe manier met de gemeenteraad in gesprek te gaan.
 • Voor D66 is het van belang dat wij een college hebben dat goed samenwerkt met de gemeenteraad.
 • In de nieuwe omgevingswet, die op 1 juli 2022 ingaat, creëert het bestuur een goede balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.
 • Het bestuur betrekt inwoners en ondernemers zo goed mogelijk bij de ontwikkeling van de leefomgeving.
 • D66 wil een gemeenteraad die open en op inhoud een discussie voert en ook serieus rekening houdt met afspraken die met omliggende gemeenten zijn gemaakt.
 • D66 ziet een belangrijke rol voor de wijkmakelaar en wijkverpleegkundige in de gemeente.
 • Als hogere belangen spelen die botsen met wat een groep inwoners wenst, dan moet men dit op een open en eerlijke manier bespreken.
 • In de nieuwe omgevingswet, die op 1 juli 2022 ingaat, creëert het bestuur een goede balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Bewoners krijgen een vaste inbreng bij het ontwikkelen van visies in hun leefomgeving. D66 wil graag dat de gemeente én de gemeenteraad hierbij aansluiten en ruimte voor bieden. 

Gemeenteraad

Ambitie

D66 ziet een dynamische en vernieuwende samenwerking tussen oppositie en coalitie.

 • In 2022 wordt het ‘BOB’ model door de gemeenteraad in gebruik genomen (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming). Bij de eerste fase van beeldvorming heeft de burger een belangrijke rol om de raad van informatie te voorzien.
 • Voor de komende raadsperiode wordt het beleid vastgesteld op hoofdzaken, met als doel een open en dynamische interactie tussen oppositie en coalitie.
 • Het college informeert de raad meer dan nu het geval is over contacten met inwoners, zodat de raad zijn controlerende en vertegenwoordigende taak goed kan vervullen.

Financiën

Ambitie

De gemeente voert een gezond financieel beleid.

 • Het bestuur voert een beleid dat de beschikbare financiële middelen efficiënt gebruikt en zorgt dat investeringen gedurende de gehele raadsperiode mogelijk blijven.
 • Sint-Michielsgestel is voor inwoners een relatief dure gemeente. Eén van de uitgangspunten van het financiële beleid moet zijn dat de kosten voor de inwoners uitkomen rond het landelijk gemiddelde.

Veiligheid

Ambitie

Onze gemeente is een gemeente waarin onze inwoners zich thuis en veilig voelen.

 • De gemeente werkt samen met inwoners, politie en horeca aan zo groot mogelijke veiligheid in onze dorpen.
 • Veiligheid begint bij preventie en handhaving, want dat voorkomt problemen.
 • Rommel wordt actief opgeruimd groen wordt goed onderhouden.
 • De gemeente communiceert actief met onze jeugd over wat voor hen belangrijk is.
 • De gemeente versterkt bewonersnetwerken, zo wordt de veiligheid in onze dorpen vergroot.