Groene gemeente

Energietransitie

Ambitie

Iedereen in de gemeente Sint-Michielsgestel kan in een comfortabel en energiezuinig huis wonen.

 • D66 staat voor een gemeente die naast haar inwoners staat in de strijd tegen klimaatverandering.
 • D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Daarom willen we dat alle geschikte daken van gemeentelijke gebouwen in de komende vier jaar worden voorzien van zonnepanelen of een groen dak. 
 • D66 wil dat iedereen in de gemeente Sint-Michielgestel mee kan doen aan de verduurzaming van haar/zijn huis en leefomgeving. De gemeente helpt de inwoners hierbij en gaat voorop in de transitie. Elk huishouden moet mee kunnen doen, los van de hoogte van het inkomen.
 • Een onafhankelijke energiecoach kan hierbij helpen, waarbij bij voorkeur de samenwerking gezocht wordt met lokale partijen/bedrijven voor bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, aquathermie en andere innovatieve toepassingen.
 • D66 wil dat de gemeente ook stimuleert dat inwoners elkaar helpen met verduurzaming van hun woning. Sommige inwoners hebben zelfstandig hun woning nul-op-de-meter gemaakt. Zij kunnen anderen inspireren. De gemeente kan hiervoor bijvoorbeeld samenwerken met een bewonerscollectief zoals Met elkaar voor mekaar of energiecoöperatie Dommelstroom en/of aansluiting zoeken bij de Nationale Duurzame Huizenroute.
 • D66 wil dat de gemeente samen met de inwoners van Sint-Michielsgestel windmolens bouwt. Dit kan op zee, maar we moeten ook de mogelijkheden binnen onze gemeentegrenzen onderzoeken. Alle inwoners moeten mede-eigenaar kunnen worden en zo ook mee kunnen profiteren van de opbrengsten. De molens worden bij voorkeur langs bestaande infrastructuur geplaatst, zoals snelwegen en kanalen.
 • D66 wil dat bedrijven, klein en groot, verplicht worden energiezuinig(er) te worden. Bedrijfspanden die nu gebouwd worden, moeten aardgasvrij zijn, energie opwekken en klimaatadaptief zijn.
 • Ook bedrijfsterreinen moeten klimaatadaptief zijn, bijvoorbeeld door niet waterdichte, groene parkeerplaatsen.
 • D66 staat voor structureel klimaatonderwijs op scholen. Jong geleerd is oud gedaan.
 • Woningen worden goed geïsoleerd en waar mogelijk worden zonnepanelen geplaatst.
 • Het koken gaat over op inductie of keramisch.
 • D66 wil dat de gemeente circulair en biobased bouwen stimuleert, bijvoorbeeld door goede informatievoorziening over de mogelijkheden of door lagere legestarieven voor biobased woningen. In biobased woningen wordt immers CO2 vastgelegd, terwijl bij de productie van gangbare bouwmaterialen zoals beton en steen heel veel CO2 vrij komt.

Vergroening van onze dorpen, verhoging van de biodiversiteit

Ambitie

Iedereen woont in een groene, klimaatadaptieve omgeving.

 • Een groene leefomgeving is van groot belang is voor fysieke én mentale gezondheid van mensen. D66 wil daarom een groene leefomgeving voor elke inwoner.
 • Een groene gemeente is een klimaatadaptieve gemeente: zo zijn we beter voorbereid op hoosbuien en hittestress door de klimaatverandering. Ook daarom wil D66 een groene leefomgeving voor elke inwoner.
 • D66 wil nauw samenwerken met de lokale natuurgroepen, zoals Natuurgroep Gestel.
 • Ieder verlies van natuur in de gemeente wordt gecompenseerd.
 • D66 wil klimaatneutrale wijken bouwen.
 • D66 wil dat elk nieuwbouwplan een groenplan bevat met het bomenbeleidsplan als leidraad.
 • D66 wil dat de gemeente blijft investeren in het aanleggen van extra vijvers en wadi’s.
 • D66 wil Operatie Steenbreek voortzetten en naar een hoger niveau tillen. Tevens moeten de regentonsubsidie en afkoppelsubsidie voor het afkoppelen van het regenwater op het riool ook bekendheid krijgen bij huishoudens die nu nog niet bereikt zijn. Zo verdwijnt regenwater niet in het riool, maar kan het door de bodem direct weer opgenomen worden.

Verhoging biodiversiteit agrarisch gebied

Ambitie

D66 wil natuurinclusieve landbouw en duurzaam natuurbeheer.

 • D66 wil boeren stimuleren over te gaan op natuurinclusieve duurzame landbouw. Er moet nu actie worden ondernomen voor een transitie naar een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw. Een dergelijke transitie is nodig om boeren, werknemers en andere betrokkenen bij de landbouw een duurzaam toekomstperspectief te bieden.
 • Inzet van permaculturen als voedselbossen en voedselmoerassen wordt gestimuleerd, voorbeelden hiervan zijn Voedselbos D’Ekkers in Berlicum en Den Food Bosch in Sint-Mischielsgestel. 
 • D66 wil dat de gemeente stimuleert dat boeren op natte landbouwgronden biobased bouwmaterialen gaan telen zoals riet en lisdodde. Boeren leggen hiermee CO2 vast. Het landelijke coalitieakkoord wil hier een vergoeding voor gaan geven, waardoor het een interessante inkomstenbron wordt voor boeren. Hiermee kan ook de grondwaterstand omhoog, wat goed is voor de natuur. D66 ziet hiervoor met name kansen rondom de Dommel, de Aa en bij De Geelders.
 • D66 wil boeren en natuurorganisaties samen een breedgedragen aanpak voor onze gemeente laten uitdenken, waarbij de boeren de agrarisch natuurbeheerders van onze gemeente worden.
 • D66 wil dat akkerranden vast onderdeel zijn van de akkers. Daarnaast vormt strokenteelt voor boeren in onze gemeente een kosten-effectieve manier van land bewerken. Zo wordt de biodiversiteit verhoogd en worden weerbare productiesystemen te gecreëerd.
 • D66 wil dat de gemeente stuurt op natuurinclusief berm- en slootbeheer om op deze manier voor meer variatie in insecten, vlinders en andere dieren te zorgen, waarbij de bij een hoofdrol heeft.

Luchtvervuiling

Ambitie

D66 wil schone lucht voor iedereen, onafhankelijk van de plek waar zij/hij woont en werkt.

 • Circa 11.000 mensen in Nederland sterven vroegtijdig door de gevolgen van luchtvervuiling. Deze luchtvervuiling is vaak afkomstig van verkeer op snelwegen, industrie en intensieve veeteelt. D66 wil dat de  gemeente een actieve rol speelt in het tegengaan van luchtvervuiling.
 • D66 wil dat deelauto’s, deelscooters en deelfietsen voor onze inwoners van Sint-Michielsgestel op loopafstand bereikbaar zijn.
 • D66 wil dat de gemeente meer voorlichting geeft over de gevolgen van openhaarden, hout- en palletkachels, vuurkorven, terrashaarden en barbecues voor de luchtkwaliteit. Het is een belangrijk bron van fijnstof (PM2,5). Door op de juiste manier te stoken kan de uitstoot flink worden teruggedrongen. 
 • D66 wil een subsidie op het afsluiten van rookkanalen om luchtvervuiling door houtstook tegen te gaan.
 • D66 wil dat de gemeente het afsteken van vuurwerk centraliseert, zodat op andere plaatsen geen vuurwerk meer afgestoken wordt. Zo wordt luchtvervuiling en verstoring van de leefomgeving van dieren tegengegaan.

Afval

Ambitie

D66 wil dat hergebruik van grondstoffen in Sint-Michielsgestel de standaard wordt en dat afval niet meer bestaat.

 • D66 wil naar een circulaire economie. Hierin bestaat afval niet meer.
 • D66 wil dat de gemeente met publiekscampagnes beter zichtbaar maakt wat inwoners kunnen hergebruiken en hoe.
 • Onze gemeente moet afval voorkomen. D66 ziet dat repaircafés zoals Repair Café De Moerkoal in Middelrode en De Litserborg in Den Dungen en kringloopwinkels zoals Koeture in Den Dungen en Jan Vink Stichting in Sint-Michielsgestel een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire maatschappij. Daarom wil D66 dat de gemeente dit soort initiatieven ook in de andere kernen helpt opstarten en waar nodig ook faciliteert in goede en bereikbare locaties. 
 • D66 wil dat de gemeente eist dat bij het bouwen van nieuwe gebouwen wordt gewerkt met natuurlijk, hernieuwbare grondstoffen als onbewerkt hout en stro. Bij het afbreken van gebouwen kan dit materiaal hergebruikt worden. Een circulaire bouwnorm zal steeds strenger gehanteerd moeten worden.
 • D66 wil ja/ja stickers voor het ontvangen van papieren reclamefolders.