Een gemeente voor iedereen

Jeugd en armoede.

Ambitie

D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen.

 • D66 vindt dat alle inwoners mee moeten mogen doen. Wanneer dit niet via betaald werk mogelijk is, zetten we erop in dat mensen in ieder geval betrokken blijven via sport of vrijwilligerswerk. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale aandacht.
 • Zolang voedselbanken nodig zijn, willen we dat deze bereikbaar blijven voor de mensen die dit nodig hebben. Kinderen moeten daarbij in het bijzonder altijd kunnen rekenen op gezond en gevarieerd eten.
 • D66 wil dat basisscholen gratis een warme lunch aanbieden voor de leerlingen, zodat alle kinderen ten minste een gezonde maaltijd per dag krijgen. Wij willen dat hierbij samenwerking wordt gezocht met (biologische) boeren uit de directe omgeving.
 • D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als alle andere kinderen. De gemeente moet de verantwoordelijkheid nemen het proactief (financieel) mogelijk te maken dat ook deze kinderen gewoon naar sport of muziekles kunnen.

Jeugd en wonen.

Ambitie

D66 wil sterke sociale netwerken bevorderen en daarmee de jeugd zo veel als mogelijk behouden in de gemeente.

 • D66 wil tegengaan dat de jeugd wegtrekt uit de gemeente door meer starterswoningen te bouwen. 

Jeugd en onderwijs

Ambitie

D66 wil kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen.

 • D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod wordt beter ingespeeld op de individuele behoeften van een kind, worden talenten beter gestimuleerd en eventuele achterstanden eerder verholpen. Alle scholen in onze gemeente zijn brede scholen waarin kinderen zich binnen één doorlopende leerlijn optimaal kunnen ontwikkelen.
 • D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. We houden een strakke verzuimregistratie bij, signaleren uitval tijdig, gaan spijbelen tegen en spreken kinderen én hun ouders aan. 
 • D66 wil dat de gemeente de komende vier jaar alle gebouwen van basisscholen verbetert, zodat ze voldoen aan de kwaliteitsnormen voor gezondheid en duurzaamheid, zoals frisse lucht, isolatie, zonnepanelen en groene daken. Een energiezuinig schoolgebouw scheelt al snel 40 euro per leerling per jaar aan energiekosten. We willen dat de gemeente slim gebruik maakt van het provinciaal programma ‘SP5: Verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming van scholen’.
 • Ook willen we dat alle schoolpleinen groene schoolpleinen worden. Onderzoek laat zien dat groene schoolpleinen goed zijn voor de gezondheid, beweging en concentratie van kinderen. Ook maken kinderen er meer vrienden en voelen zich zelfverzekerder.

Jeugd en zorg.

Ambitie

D66 wil overwegend inzetten op preventie, voorkomen is immers beter dan genezen.

 • Geen gezondheidsbeleid zonder preventie. D66 streeft naar een actieve ondersteuning van preventiebeleid door de gemeente, zoals vroege signalering en een programma goede start. Daar past een eigen gezondheidsbeleid in, met focus op de jeugdgezondheidszorg. De gemeente moet haar rol proactief oppakken en er zorg voor dragen dat onze inwoners kunnen beschikken over begrijpelijke en objectieve informatie over gezonde leefstijlen, de mogelijkheden hiervoor en de beschikbare ondersteuning.
 • D66 wil dat structureel een deel van het budget wordt ingezet op preventie en positieve gezondheid, want de focus ligt nu vooral op het oplossen van problematiek. We willen concrete programma’s ontwikkelen, al of niet gebruik makend van landelijke initiatieven. Hierin investeren we om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. Ook in het woonbeleid houden we hier rekening mee.
 • Gezondheid is meer dan het uitblijven van ziekte. Het bevorderen van gezondheid vraagt om een gezonde leefstijl. Bewegen en sport dragen hier veel aan bij. We hebben in onze dorpen veel in huis, maar het optimaal benutten van de bestaande faciliteiten blijkt vaak een uitdaging. D66 wil meer samenhang tussen de initiatieven en faciliteiten samen met het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid.
 • Om het sporten nog beter toegankelijk te maken, willen we in parken of op grasvelden in de wijken sport- en speelvoorzieningen realiseren.
 • D66 wil dat het passend onderwijs beter aansluit op de (jeugd)zorg. Ons uitgangspunt is dat het kind de beste begeleiding krijgt. Hoe de gemeente haar taken organiseert en financiert mag geen belemmering zijn.
 • D66 wil dat het onderwijs, huisartsen, jeugdartsen en wijkteams nauwer samenwerken ter voorkoming van wachtlijsten in de jeugdzorg.
 • D66 wil dat instanties die jeugdhulp aanbieden goed met elkaar samenwerken: één gezin, één plan. 

Senioren.

Ambitie

D66 wil promoten dat ouderen zo lang mogelijk in de samenleving gewoon mee kunnen doen.

 • D66 wil promoten dat ouderen zo lang als ze willen thuis zelfredzaam kunnen wonen. Als er toch hulp nodig is, dient die gemakkelijk en eenvoudig ingezet te kunnen worden.
 • Wij willen inzetten op preventie, voorkomen is beter dan genezen. Wij willen daarom een gezonde levensstijl promoten bij alle doelgroepen, dus ook bij senioren.
 • De gemeente moet laagdrempelige (sport)activiteiten bieden voor alle inwoners in de dorpen. Bewegen is voor iedereen van groot belang, ook voor senioren. Senioren kunnen hiervoor niet alleen terecht bij de openbare voorzieningen, maar er zijn ook tal van verenigingen in onze gemeente waar ouderen kunnen sporten of mee kunnen doen aan activiteiten. We juichen het toe dat er voor senioren zoveel te beleven is. D66 wil zich nog extra inzetten om verenigingen te stimuleren activiteiten te organiseren die laagdrempelig zijn. Openbare sportvoorzieningen zoals jeu de boulesbanen kunnen hieraan bijdragen. 
 • D66 vindt dat de gemeente haar rol moet pakken in het tegengaan van eenzaamheidsproblematieken.
 • In parken en plantsoenen staan bankjes, zo kunnen mensen elkaar ontmoeten.