Veilige en duurzame mobiliteit

Op weg naar een fietsgemeente.

Ambitie

Wij wandelen en fietsen vaker en veiliger.

 • We bewegen, wandelen en fietsen steeds meer en dat is goed voor onze gezondheid én de verkeersveiligheid in onze gemeente. D66 wil stimuleren dat onze inwoners daar nog vaker voor kiezen en de auto laten staan, zeker voor korte afstanden binnen onze dorpen.
 • Voetgangers en fietsers kunnen zich overal in onze gemeente veilig voortbewegen. Jonge kinderen fietsen zo zelf naar hun school en sportvereniging. Onze ouderen voelen zich op hun gemak als ze door het centrum lopen en hebben de tijd om rustig over steken.

Maximumsnelheid omlaag.

Ambitie

De dorpskernen, kruispunten en de gebieden rond scholen en sportverenigingen zijn veilig voor jong en oud.

 • We richten de centra van onze dorpskernen in als wandelgebieden waar voetgangers voorrang hebben en fietsers en auto’s te gast zijn. Hetzelfde geldt voor de gebieden rond scholen en de toegang tot sportverenigingen waar de veiligheid van onze kinderen voorop staat. De maximumsnelheid van 15 kilometer per uur en de inrichting vertragen gemotoriseerd verkeer. Voorbeelden hiervan zijn het Beukplein in Middelrode en het Mercuriusplein in Berlicum.
 • In en rond de dorpscentra komen voldoende fietsstallingen waardoor de stoepen en wandelgebieden zoveel als mogelijk fietsvrij blijven en goed toegankelijk voor ouderen, personen die slecht ter been zijn en personen in rolstoelen.
 • Omdat onderzoek laat zien dat voorrangswegen in dorpen minder veilig zijn voor fietsers, wil D66 deze binnen onze dorpen opheffen. Slimme verkeersremmende ontwerpen en maatregelen van gevaarlijke kruispunten vertragen snel, gemotoriseerd verkeer. Buiten de wandelgebieden is de maximumsnelheid in de dorpen 30 kilometer per uur.

Fietsstraten & fietsnetwerken.

Ambitie

D66 wil veilige fietsstraten en fietsnetwerken in en tussen dorpen.

 • Doorgaande wegen door al onze dorpen waar fietsers en auto’s niet van elkaar gescheiden zijn, worden fietsstraten. Ze zijn ingericht voor fietsers en zorgen ervoor dat automobilisten hun snelheid verlagen. De fietsstraten maken onderdeel uit van een hoofdfietsstructuur in de dorpen. Fietsers kunnen zo veilig en vlot verschillende fietsroutes om de centra heen kunnen nemen. De fietsstraten sluiten direct aan op fietsnetwerken tussen de dorpen.
 • Op de doorgaande wegen tussen de dorpen worden fietsers en auto’s duidelijk van elkaar gescheiden en worden scooters en snelfietsen van fietspaden geweerd. Op alle gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 60 kilometer per uur.

Ambitie

D66 staat voor het weren van doorgaand en zwaar verkeer in de dorpen.

 • In combinatie met het inrichten van de centra als wandelgebieden ontmoedigen fietsstraten doorgaand verkeer en stimuleren ze automobilisten om het centrum heen te rijden. Wel zo veilig voor jong en oud.
 • Doorgaand- en sluipverkeer wordt net als landbouw- en vrachtverkeer actief geweerd uit de dorpskernen en woonwijken. Omleidingen en het handhaven van al bestaande verboden spelen daarbij een belangrijke rol.
 • D66 wil dat de gemeente onderzoekt hoe de veiligheid van het fietsverkeer op (land)wegen buiten de dorpen waar veel landbouwverkeer rijdt, kan worden verhoogd.

Naar duurzame mobiliteit.

Ambitie

D66 wil alleen duurzame mobiliteit stimuleren.

 • Duurzaam vervoer is de toekomst en een belangrijk onderdeel van de duurzame gemeente die we willen zijn. Wandelen, fietsen en het OV gaan daarom boven autorijden.
 • Het OV speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van mobiliteit en maakt dorpen beter bereikbaar voor jong en oud. D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat het OV binnen onze gemeente zo snel als mogelijk emissievrij is, dat de gemeente onderzoekt waar het nodig is om het OV te versterken en staat open voor flexibele en private initiatieven om hieraan bij te dragen.
 • In het centrum en bij OV-knooppunten staan voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de gemeente zijn voldoende en betaalbare oplaadpunten beschikbaar voor elektrische auto’s, onder andere voor mensen die zelf geen laadpaal bezitten of kunnen plaatsen, zoals bij sociale huurwoningen en appartementengebouwen.
 • D66 wil het gebruik van elektrische deelfietsen, deelscooters en deelauto’s stimuleren en zorgen dat er voldoende beschikbaar zijn voor verschillende soorten gebruikers. Hierbij willen wij door samenwerking met bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch het aantrekkelijker maken voor aanbieders van deelconcepten om ook in onze dorpen deelvoertuigen aan te bieden. 
 • Vervoer dat voor en door de gemeente wordt gebruikt en ingehuurd is emissievrij en gebeurt zoveel als mogelijk met (elektrische) deelauto’s in plaats van eigen auto’s.

Ambitie

Sint-Michielsgestel staat bekend als een actieve fietsgemeente.

 • De gemeente neemt het voortouw bij het actief verhogen van de veiligheid en duurzaamheid in mobiliteit en bij het ontwikkelen van de infrastructuur, inrichting en investeringen die daarvoor nodig zijn.
 • Onze gemeente scoort momenteel laag in de lijst van fietsvriendelijke gemeenten die de Fietsersbond jaarlijks publiceert. Door gerichte investeringen en maatregelen stijgen we in de komende vier jaar naar de top-40.
 • De uitwerking van veilige en duurzame mobiliteit in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan profiteert van ervaringen en onderzoek in andere gemeenten, expertise van de Fietsersbond en landelijke/regionale budgetten. Voor verbeteringen binnen dorpen overlegt de gemeente met inwoners en verkeersgroepen over de beste manier om voor veilige en duurzame mobiliteit te zorgen.