Zorg

Wijkgerichte aanpak, vroegsignalering en kwalitatieve zorg op maat

WAT
D66 zet in op het bevorderen van sociale samenhang en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

WAAROM
Vroegtijdige signalering is belangrijk uit het oogpunt van preventie en escalatie. Tijdige en goede zorg geeft mensen de kans zo snel mogelijk op eigen kracht weer verder te kunnen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Te richten op een wijkgerichte aanpak. Door mantelzorgers en vrijwilligers te koesteren en te ondersteunen en, waar nodig, te ontlasten. Dit kan door het aanbieden van professionele hulp of andere aanvullende maatregelen.
 • We willen dat zorg-op-maat het uitgangspunt is en dat wijkgerichte gebiedsteams, zorgverleners, scholen en hulpverlenende instanties intensief samenwerken, zodat er vroegtijdig gesignaleerd en ondersteund kan worden.
 • Goede zorg beschikbaar te maken voor wie dit nodig heeft.

Ouderen

WAT
Ouderen moeten zoveel mogelijk op eigen benen staan. Als dat niet meer of minder goed lukt, heeft de gemeente een zorgplicht.

WAAROM
Met de juiste ondersteuning en voorzieningen zorgen we dat ouderen zo lang als zij zelf willen en waar mogelijk is, onafhankelijk en vrij wonen en leven. De gemeente moet hier een actieve en stimulerende rol in spelen. De gemeente Rheden is één van de gemeenten met het hoogste aantal ouderen in Nederland (19,5% is 70-plusser). Dit betekent dat wij ook meer aandacht en voorzieningen voor ouderen moeten hebben dan de gemiddelde gemeente.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Kwalitatief hoge zorg-op-maat.
 • Ondersteuning waar nodig.
 • Levensloopbestendige woningen, zodat inwoners de mogelijkheid hebben langer in hun eigen woning te blijven wonen.
 • In voorkomende gevallen doorstroom mogelijk maken naar woningen met lichte ondersteuning.
 • Als uitgangspunt te nemen dat ouderen de mogelijkheid hebben om zelfstandig te leven en wonen.
 • Soepel om te gaan met regelingen voor zorgwoningen.
 • Een dementie-vriendelijke gemeente te worden, te beginnen met een scan die inzichtelijk maakt wat de gemeente (meer) kan doen.

Eenzaamheid

WAT
D66 zet in op de aanpak van eenzaamheid. In de gemeente Rheden wordt iedereen gezien en krijgt iedereen de kans betrokken te zijn bij sociale activiteiten.

WAAROM
Eenzaamheid komt voor bij mensen van alle leeftijden, maar vooral bij ouderen. Corona heeft het probleem nog eens vergroot.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Kleine, overzichtelijk organisaties te faciliteren en te ondersteunen die aandacht hebben voor de sociale omgeving.
 • Huisbezoekprojecten voort te zetten en verder te ondersteunen.
 • Wijkverpleging onze steun te geven vanwege de belangrijke rol bij het signaleren van eenzaamheid.
 • Maatschappelijke initiatieven toe te juichen en te ondersteunen.
 • Sociale activiteiten zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen en ouderen in het bijzonder. Denk aan begeleiding en training van digitale vaardigheden. Waar ouderen niet meer in staat zijn om zelf hun weg te vinden naar sociale activiteiten wordt maatschappelijke ondersteuning geboden.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

WAT
Huisartsen signaleren lichte en zwaardere geestelijke problemen.
Huisartsen verwijzen bij zwaardere problemen naar een zorgverlener.

WAAROM
Vroegtijdige signalering is belangrijk uit het oogpunt van preventie en escalatie. Tijdige en goede zorg geeft mensen de kans zo snel mogelijk op eigen kracht weer verder te kunnen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Door goede communicatie met de huisartsen in onze gemeente.
 • Door goede communicatie met onze inwoners.
 • Duidelijke informatievoorziening te bieden over waar hulp te krijgen is en hoe deze hulp wordt vergoed (via de zorgverzekeraar).