Onderwijs

Een goede basis, een goed vervolg

WAT
D66 streeft er actief naar dat het huidige aantal basisscholen ook in 2026 gehandhaafd binnen de gemeente en Rheden minimaal een even veelzijdig onderwijsaanbod kent als nu. Het onderwijs daagt de jeugd uit zich te ontwikkelen en biedt elk kind een passende plek. Er is weinig schooluitval.

WAAROM
D66 ziet onderwijs als een belangrijk middel om kansenongelijkheid te verkleinen. Goed basisonderwijs in een veilige omgeving biedt kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en daarbij te ervaren dat leren leuk is. Goed vervolgonderwijs vergroot de mogelijkheden om mee te kunnen doen in de almaar veranderende maatschappij. Dat willen wij graag voor iedereen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord te stimuleren, waarbij er meer aandacht is voor excellerende kinderen en jongeren.
 • Passend onderwijs te bieden voor alle kinderen.
 • Te borgen dat de huidige basisscholen goede huisvesting inclusief voorzieningen blijven behouden, ook als dit extra geld kost.
 • De opening van een basisschool in Laag-Soeren met passende huisvesting te faciliteren als er reëel uitzicht is op voldoende leerlingen.
 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in onze gemeente te verbeteren door samenwerking tussen basisscholen en VVE- aanbieders te stimuleren.
 • Te stimuleren dat in de buurthuizen bijlessen worden gegeven voor hen die wat ondersteuning bij het ‘leren leren’ en bij inhoudelijke ontwikkeling kunnen gebruiken
 • Te investeren in taalstimulering, bijvoorbeeld door taalmaatjes.
 • De mogelijkheid te bieden voor een hoger aantal onderwijsuren aan kinderen die beneden gemiddeld presteren.
 • Met schoolbesturen en omliggende gemeenten te verkennen of er een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen kan starten.
 • Blijvende samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio, jongerencoaches en jeugdzorg om schooluitval te voorkomen.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

WAT
D66 bevordert de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs binnen onze gemeente. D66 wil er bovendien aan bijdragen dat er weinig voortijdige schooluitval is en dat er (om een ‘leven lang leren’ mogelijk te maken) voldoende onderwijsaanbod is voor bij- en omscholing.

WAAROM
D66 vindt het belangrijk dat het onderwijs op alle niveaus optimaal aansluit bij de behoeften van leerlingen en bij de competentiebehoeften op de arbeidsmarkt. Stages of opdrachten binnen bedrijven zijn daarin waardevolle leerervaringen voor leerlingen. Leerlingen die het onderwijs voortijdig verlaten hebben minder goede kansen om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Omdat een ‘leven lang leren’ steeds belangrijker wordt moeten de mogelijkheden om in alle levensfasen nieuwe competenties te ontwikkelen worden verbeterd.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Samen te werken met onderwijsinstellingen in de regio en jongerencoaches om schooluitval te voorkomen.
 • Inzet van straatcoaches om jongeren te stimuleren zich te ontwikkelen, om problemen op een laagdrempelige manier aan te pakken en om een vertrouwensrelatie op te bouwen (uitgangspunt is bemoediging).
 • Samenwerking in de ‘triple helix’ – onderwijs, ondernemers en overheid – tussen de gemeente, de groene opleidingen Van Hall Larenstein, Helicon en Aeres (Groenhorst) en het lokale bedrijfsleven te stimuleren en te verbeteren.
 • Ons vanuit de noodzaak voor een ‘leven lang leren’ hard te maken voor een goed bij- en omscholingsaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven.
 • Als gemeente het goede voorbeeld te geven en voldoende stageplaatsen aan te bieden.
 • Onderwijsinstellingen uitnodigen oplossingen aan te reiken voor de complexe problemen waar wij als gemeente voor staan.
 • Bijvoorbeeld door ons openbaar gebied nog nadrukkelijker aan te bieden als proeftuin.