Mobiliteit

Duurzame mobiliteit

WAT
In 2040 dragen de vervoersbewegingen in Rheden niet meer bij aan de belasting van het milieu.

WAAROM
De mobiliteitssector moet verduurzamen. Dit betekent eerst het verminderen van de mobiliteitsvraag en vervolgens de modaliteit verduurzamen (stap uit de auto, neem de fiets). Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en de geluidoverlast. Dat is goed voor onze gezondheid en voor het milieu.

HOE
Dit bereiken we door:

 • De gemeente beperkt zelf het woon-werkverkeer door (ook na corona) het thuiswerken te stimuleren en te faciliteren, en vergroent het eigen wagenpark verder.
 • De gemeente faciliteert elektrisch rijden door de aanleg van een optimale laadinfrastructuur. D66 wil dat 25% van de openbare parkeerplaatsen voor 2026 is voorzien van een laadpaal.
 • Het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer, investeren in een goed en veilig fietsnetwerk (woon- werk/schoolverkeer), waarbij voorrangregels heroverwogen worden.
 • Met ook voor in de toekomst goede en voldoende fietsstallingen bij OV-knooppunten en winkelcentra.
 • Duurzame verlichting langs fietspaden (ledverlichting met bewegingssensoren).
 • Zowel de kernen als de noodzakelijke voorzieningen blijven goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Behoud van de PlusBus.
 • Inzetten op alternatieve vormen van mobiliteit, zoals de dienst ‘Mobility as a Service’ (vraaggestuurd vervoer dat op verschillende manieren kan worden vormgegeven).

Bereikbaarheid en veiligheid

WAT
Deze periode zorgen we dat er een plan ligt en wordt uitgevoerd om een goed bereikbare en veilige gemeente te zijn.

WAAROM
Bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijk. We willen goed bereikbaar zijn, aansluiting op het intercitynetwerk is belangrijk, evenals een goede ontsluiting van de dorpen. Dat willen we behouden voor economie, toerisme en voor onze inwoners. Daarnaast is veiligheid van belang.
Veilig over straat kunnen lopen, fietsen en rijden.
De gemeente Rheden grenst aan en wordt doorkruist door landelijke verkeersaders over de weg, het spoor, het water en de lucht. Deze verkeersaders hebben invloed op de leefbaarheid in onze kernen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • De intercity blijft het treinstation Dieren aandoen.
 • Beperking van (gevaarlijk) treingoederenvervoer door onze kernen.
 • In Laag Soeren geen vrachtwagens meer door het dorp (m.u.v. bestemmingsverkeer).
 • We blijven ons inzetten voor maatregelen die de veiligheid bevorderen op de N348 van Ellecom via Dieren naar Zutphen.
 • De veiligheid voor fietsers en auto’s vergroten op de N786 van Dieren naar Apeldoorn.
 • Blijvende inzet op het voorkomen en reduceren van negatieve effecten op de gezondheid door verkeer (luchtkwaliteit, geluids- en trillinghinder), zoals bij Dalstein in Ellecom (naast de N348).
 • Tegengaan van geluidoverlast bij doorgaande wegen (zoals N348 en N786) door mitigerende maatregelen. Denk aan stiller asfalt, Silent Wall en diffractoren (een soort geluidgoot).
 • Vergroten van de veiligheid rondom scholen (tijdelijke inrij- verboden, autoluw, eenrichtingsverkeer, etc.).
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van meer gescheiden banen voor de verschillende weggebruikers.
 • Meer ruimte (voorrang) voor fietsers, voetgangers en OV ten opzichte van de auto.
 • De snelheid aan te passen. Binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur en daarbuiten naar 60 km/uur.
 • Meer in te zetten op handhaving van de maximale snelheid.
 • Het volgen van landelijke ontwikkelingen waarmee wij mogelijk ons voordeel kunnen doen.
 • De gemeente gaat de dialoog aan met de provincie om de A348 te veranderen in een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur de klok rond.