Jongeren

Talentontwikkeling

WAT
D66 wil dat jongeren de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen.

WAAROM
Omdat talentontwikkeling jonge mensen de kans geeft zich te ontwikkelen. Dat geeft zelfvertrouwen en dat is een goede basis voor verdere ontwikkeling en invulling van hun toekomst.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Initiatieven uit bijvoorbeeld de wijk toe te juichen. Denk aan muzieklessen, culturele en creatieve activiteiten, maar ook aan initiatieven voor sport en (sociale) activiteiten die bijdragen aan de lichamelijke en mentale gezondheid van jongeren.
  • Ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente zowel financieel als fysiek ruimte wordt vrijgemaakt voor deze initiatieven.

Jeugdzorg

WAT
D66 wil dat de kwaliteit van jeugdzorg hoog is en de toegang laagdrempelig en snel. Noodzakelijke hulp aan jongeren vertraagt niet door administratieve processen of te strakke budgetten.

WAAROM
Het is belangrijk dat jongeren snel en tijdig de juiste zorg krijgen, zodat problemen niet onnodig verergeren.

HOE

  • D66 wil dat noodzakelijke zorg zo snel mogelijk toegankelijk is. Budgetten worden hiervoor vrijgemaakt en administratieve processen zijn geen belemmering voor de toegankelijkheid.
  • De aanbestede zorg kritisch monitoren of de beoogde doelen worden bereikt.
  • We zetten jongeren- en straatcoaches daar in waar ze nodig zijn. Omdat ze een belangrijke signaleringsrol hebben en vaak problemen kunnen voorkomen. Door samenwerking in de regio kan ook de jeugdwerkloosheid worden teruggedrongen.

Ruimte voor kinderen en jongeren

WAT
D66 wil dat kinderen en jongeren een fijne en veilige ruimte hebben om samen te komen en zichzelf te ontplooien.

WAAROM
Omdat kinderen moeten kunnen spelen. Met elkaar en op een veilige plaats. Jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten om zich te ontwikkelen. Niet iedereen heeft hiervoor in eigen huis of tuin de gelegenheid.

HOE

  • Voldoende speelplaatsen en ontmoetingscentra in de gemeente.

Inspraak voor jongeren

WAT
D66 wil jongeren actief betrekken bij het bestuur van de gemeente.

WAAROM
Omdat D66 participatie van álle inwoners belangrijk vindt. Jongeren worden door actieve participatie bewust van de rol van de burger en hun invloed als inwoner. Om zo een betrokken samenleving te stimuleren.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Het instellen van een Jeugdraad.
  • Jongeren waar mogelijk en waar nodig te betrekken bij besluitvorming.