Gemeente voor en door inwoners

Lokale democratie

WAT
Vanaf 2022 praat de gemeente meer ‘met’ en niet alleen ‘over’ inwoners, zodat uiterlijk in 2040 alle inwoners van Rheden actief kunnen meedenken, meepraten en meedoen.

WAAROM
De gemeente is van de inwoners. Participatie bij het opstellen en vaststellen van beleid is essentieel. De kloof tussen inwoners en bestuur moet overbrugd worden.
In het verlengde van het versterken van de lokale democratie ligt een andere bestuursstijl. Zo zou het traditionele inspreken voorafgaand aan gemeenteraadsvergaderingen tegen het licht gehouden kunnen worden.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Meer ruimte te geven aan en het vergemakkelijken van het indienen van initiatieven van inwoners. Een actief Right to Challenge-programma starten, waarbinnen inwoners de gemeente, uitvoeringsinstanties en projectontwikkelaars kunnen uitdagen.
 • Door uitbreiding van het ‘Ik buurt mee’-programma en het instellen van een buurtbudget.
 • Het meepraten en meedenken te faciliteren door onder andere het inzetten van een ‘burgerberaad’ (zoals G1000), een ideeënbus en een ‘koffiebus’, die elk kwartaal in de dorpen is voor een gesprek met raads- en collegeleden.
 • De Omgevingswet vraagt om meer participatie en betrokkenheid van inwoners. Belangrijk is dat gedacht wordt vanuit de inwoner en vandaar uit beleid wordt gemaakt. Dit vraagt een andere aanpak van en binnen de gemeente (cultuur).
 • Het benutten van kennis en kunde van onze inwoners als ervaringsdeskundigen.
 • Goede ideeën en projecten van andere gemeenten overnemen.
 • Themabijeenkomsten in buurt en wijk te organiseren om de kloof tussen gemeenteraad en inwoners te verkleinen.
 • Het instellen van een adviserende Jeugdraad.
 • Gezamenlijk te komen tot vormen van vergaderen en besluitvorming waarin inwoners zich meer herkennen. Bijvoorbeeld met kernendemocratie en burgerbegrotingen.
 • Het creëren van ontmoetingsmogelijkheden voor inwoners en raadsleden.
 • Minder en eenvoudiger regels.

Een goede dienstverlening

WAT
Als inwoners de gemeente nodig hebben, worden zij snel, prettig en effectief geholpen.

WAAROM
De gemeente is van de inwoners. Wat de organisatie doet, is voor hen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Vanuit een kwalitatief hoog niveau van uitvoering bijdragen aan zo effectief mogelijk (nieuw) beleid. We laten de professionals die het werk doen in contact met de inwoners ook mede de aanpak bepalen.
 • We volgen in de gemeenteraad de kracht van een goede uitvoering van beleid, op basis van betrouwbare evaluaties uit ’het veld’.
 • De ervaringen van inwoners worden verwerkt in die evaluaties.

Financieel beleid

WAT
De begroting is structureel in evenwicht, waarbij de resultaten uitgedrukt zijn in meetbare resultaten.
D66 zet in op monitoring op basis van levenskwaliteit en duurzame ontwikkelingen en niet alleen op basis van financieel gedreven methodieken en systemen.

WAAROM
Een gedegen financieel beleid is van belang om beleid doelmatig en effectief te laten zijn. De focus moet liggen op de resultaten.
Hierdoor krijgt zowel de inwoner als de raad (controlerende rol) meer inzicht, zodat we naast de wettelijk verplichte ‘rechtmatigheidtoets’ ook de ‘doelmatigheid’ kunnen controleren.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Inzet van (bijvoorbeeld) de Monitor Brede Welvaart: een logisch vervolg van de inzet van de Global Goals. Kijkt niet alleen naar het niveau van de brede welvaart ‘hier en nu’, maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart ‘later’) en op andere landen (brede welvaart ‘elders’).
 • De (beoogde) resultaten helder en meetbaar beschrijven, zowel in de beleidsstukken als in de financiële documenten (begroting en jaarstukken).
 • Een financieel evenwichtige begroting.

Regio

WAT
In de komende periode werken we (meer) samen als dit een toegevoegde waarde heeft.

WAAROM
Samenwerken is nodig om verder te komen, waarbij de gemeente vanuit een sterke zelfstandige positie functioneert. D66 kijkt over zijn grenzen heen en wil in de regio acteren daar waar het kan. Dat betekent dus ook een sterke positie in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. We ondersteunen regionale samenwerking.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Actief de samenwerking in de omgeving te (blijven) zoeken. Denk aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Veiligheidsregio en Euregio.
 • Openstaan voor nieuwe samenwerkingen, waarbij borging van de democratische legitimatie en transparantie aandachtspunten blijven.
 • Efficiënte samenwerking, waarbij geen grote overhead ontstaat.