Gebiedsontwikkeling

Waardecreatie inzetten als kwaliteitsimpuls

WAT
D66 zoekt win-winsituaties bij gebiedsontwikkeling. Vanaf 2022 zet D66 zich in om de kansen die een gebiedsontwikkelingen biedt optimaal te benutten voor een kwaliteitsimpuls voor de hele (directe) omgeving.

WAAROM
Bij gebiedsontwikkelingen (wijzigingen van bestemmingen of functies) kan een verhoging van de waarde ontstaan (waardecreatie). Als dit optreedt, kan een gedeelte van deze waardecreatie ingezet worden voor een kwaliteitsimpuls voor de leefomgeving. Voorbeelden zijn het vergroenen van een buurt, het versterken van de sociale samenhang, het financieren van een bodemsanering of afdracht aan een kwaliteitsfonds.
Dat is in het voordeel van zowel de initiatiefnemer als de samenleving.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Het instellen van een ‘kwaliteitsfonds’ voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en/of kwaliteit van de leefomgeving. Dit fonds wordt gevoed uit (evenredige) bijdragen die gevraagd worden vanwege de waardesprong van bestemmingsplanwijzigingen (planprofijt).
  • Naast de bestaande regelgeving ook scherpe omgevingswaarden en – normen voor natuur, lucht, geluid, bodem, water, licht/donker etc. te hanteren bij de invoering van de Omgevingswet. Dit zorgt voor een verbetering van de leefomgeving.
  • Global Goals is het denkkader waarbinnen nieuw beleid en voorstellen worden beoordeeld. Zowel de Global Goals als de Monitor Brede Welvaart worden betrokken bij de vorming van de gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsplannen.