Algemene beschouwingen 2022

Op 5 juli vonden de zogenaamde algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad. Alle politieke partijen vertellen dan wat zij vinden van de plannen voor volgend jaar. Die plannen staan in de Kadernota. Hier vind je de bijdrage van D66 Rheden.

Voorzitter,

Vandaag houden wij als fracties onze algemene beschouwingen. Over de kadernota en over onze visies en ideeën wat te doen in Rheden met de beschikbare budgetten. Als nieuw raadslid van een raad waarin we grotendeels met een nieuw team zitten, kijk en luister ik met veel interesse naar de inbreng van dit vernieuwende team in al die beschouwingen. En vandaag vervang ik ook nog eens onze fractievoorzitter en mag ik het verhaal van D66 met u delen.

Voor ons ligt de kadernota 2023. Een beleidsarme kadernota. Omdat we de verkiezingen net achter de rug hebben. Het is een Kadernota met de uitdaging voor ons nieuwe college de hoge ambities uit ons coalitie akkoord te vertalen naar de uitvoering. En die vertaling zullen we in de komende begrotingen terugzien. Met het instemmen met deze kadernota spreken wij als D66 ons vertrouwen in ons nieuwe
college uit.

  • Vertrouwen in een krachtige aanpak van de uitdagingen die voor ons liggen met betrekking tot de balans tussen natuur en recreatie.
  • Wij vertrouwen eveneens op een mooie richting en uitvoering van een circulaire economie in Rheden.
  • En wij vertrouwen in de aanpak en het beleid vóór en door inwoners. Het Burgerberaad om in 2040 een CO2-neutrale gemeente te worden is hier al een mooie start van.

Nog even kort over het Burgerberaad, dat is namelijk best een mooie en écht uitdagende opdracht: In de eerste bijeenkomst werd bijvoorbeeld al duidelijk dat men inziet dat het persoonlijke offers vergt om een gezonde wereld aan onze kinderen door te geven. Mensen moeten de afweging maken: “Wat ben ik bereid persoonlijk te verliezen om maatschappelijk iets terug te winnen?” Eigenlijk komt deze overweging terug in álles wat we doen en consumeren. Ik las afgelopen week zelf een toepasselijk stuk in het NRC, over het boek Gebroken Kringlopen van Ronald Rover, een duurzaamheidsexpert. Hij vertelt in simpele en klare taal hoe wij om moeten gaan met onze planeet om deze daadwerkelijk te redden van de uitputtingsslag die wij met onze economische groeimodellen veroorzaken. Ik ga het niet allemaal navertellen. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

“De vraag is niet hoe we duurzaam in onze welvaart kunnen voorzien, maar welke welvaart is mogelijk bij een duurzaam gebruik van grondstoffen?”

Ik dwaal misschien wat af, maar ik wou zijn visie graag met u delen, misschien dat u het nog gaat opzoeken. Hoe dan ook, ik ben heel benieuwd naar wat de uitkomsten van en voor Rheden van dit beraad gaan zijn.

Dan nog even over de welvaart van Rheden: In ons coalitieakkoord spreken wij over onze brede welvaart en hoe wij die gaan monitoren. Wat ons betreft is die welvaart anders dan materiële welvaart. Maar gaat het over gezondheid, onderwijs, leefomgeving en de ruimte om te zijn en te worden wie je wilt zijn, in een inclusieve samenleving. Misschien wordt het tijd dat we aan welzijn voor iedereen de voorkeur gaan geven boven welvaart voor een deel van de wereldbevolking? Tevreden zijn met je leven, je gezond voelen. Ruimte geven, ook aan anderen. Niet het optimum nastreven, maar het redelijke maximum.

Voorzitter, afsluitend: Wij brengen deze kadernota geen extra moties of amendementen in. Want zoals gezegd, wij willen met ons getoonde vertrouwen de ruimte bieden aan ons nieuwe college die heeft aangegeven met veel motivatie en inzet aan de slag te willen gaan met onze ambities. Wat wij wel als extraatje willen meegeven aan het college is het belang van onze openbare voorzieningen. In de kadernota staan namelijk enkele aflopende subsidies en onzekerheden genoemd voor openbare voorzieningen zoals die van het Verenfonds, de aanpak van het zwerfafval en het Raadhuis. Openbare voorzieningen als deze zijn elementen die voor een groot deel bijdragen aan een prettige leefomgeving en het welzijn van onze inwoners. En al gebruikt de ene inwoner de ene voorziening iets meer dan de andere, het zijn belangrijke onderdelen van ons geheel als maatschappij. En ze zijn er voor ons allemaal. En de lasten hiervoor zouden we dan ook met zijn allen moeten dragen.

Misschien kan ik, 50 jaar na de inmiddels beroemde verkiezingsleus van van Mierlo, deze toch nog eens herhalen:

“Eerlijk delen in een schoon land.”

Dat is voor D66 belangrijk. Wij roepen het college daarom op tijdig te anticiperen óp en te voorzien in de nodige financiële middelen om deze voorzieningen te behouden. En indien dit niet lukt, hier tijdig mee terug te komen naar de raad.

Beste voorzitter, ik hoop dat ik u de kern van onze boodschap heb overgebracht. Met vertrouwen gaan wij aan de slag met de voorliggende Kadernota en het coalitieakkoord, samen mét en voor Rheden. Groener, socialer én dichterbij. Dank u wel.