Kadernota ‘Samen aan Zet’

Zorgen voor elkaar - Beeld: Pixabay


Er staat een verandering op stapel waarbij zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ wordt georganiseerd. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving. Voor mensen die dit nodig hebben blijven beschermd wonen en opvang als vangnet bestaan. De verandering van beschermd wonen naar beschermd thuis is een taak vanuit het Rijk die Renkum samen met de andere gemeenten in de regio moet uitvoeren. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een lokaal plan op te stellen dat is gericht op het opbouwen van een lokale basisinfrastructuur. Onderdeel hiervan is het vinden van een breed palet aan zelfstandige vormen van wonen met ondersteuningsbehoeften. In Renkum gebeurt dat samen met woningbouwvereniging Vivare.
De samenwerkende gemeenten in de regio Centraal Gelderland (de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Westervoort, Duiven, Overbetuwe, Zevenaar, Doesburg en Rozendaal) werken sinds 2019 aan de regionale transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Hiervoor is de kadernota ‘Samen aan zet’ opgesteld waarin de regionale visie en aanpak is weergegeven.

Vanaf 2023 worden alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor beschermd wonen, maar nog niet voor de maatschappelijke opvang. Het jaar 2022 is een opstapjaar en handhaven we als gemeente de toegang via de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem om zo tot een nieuw hybride toegangsmodel met een lokale toegang en een regionaal expertise team te komen.
De lokale ambulantiseringsopgave is onderdeel geworden van het versterken van de sociale basis.
D66 Renkum heeft hierbij de volgende aandachtspunten meegegeven:
 
·         Zorg ervoor dat de professionals verbinding hebben met de bewoner maar ook met de woonomgeving;
·         Zorg voor een ‘overlast- en zorgcoördinator’;
·         Organiseer sociaal contact met omwonenden gericht op het zich beter in elkaar kunnen verplaatsen en verkrijgen
van empathie voor elkaar waardoor spanningen verminderen;
·         Bied psycho-educatie aan voor de buren van een bewoner met ontregeld gedrag, waardoor zij zich beter kunnen openstellen
voor de eventuele gevolgen van het ziektebeeld.

Door voldoende hulpbronnen en voorzieningen te regelen, begrip te kweken en duidelijke afspraken te maken zullen bewoners zich veilig maar ook betrokken voelen bij de buurt. Zo ontstaat er onderlinge verbondenheid tussen bewoners en omwonenden en zorgen we voor een effectief ‘veilig thuis’.
In 2022 is er nog financiële dekking uit de rijksmiddelen die Arnhem namens de regio heeft ontvangen voor beschermd wonen. Met de invoering van het objectieve verdeelmodel in 2023 zal Renkum een gedeelte van deze middelen ontvangen. De financiële beslissingen die genomen
moeten worden zijn aan de nieuwe gemeenteraad. D66 Renkum heeft
daarbij nu al het signaal afgegeven dat de middelen vanuit het Rijk
meestal niet toereikend zijn en Renkum uiteindelijk dus vooral ook een
financiële vraag te beantwoorden zal hebben.