Natuurherstel krijgt in Noord-Holland geen kans dankzij college 

De provincie Noord-Holland heeft veel minder geld van het rijk gekregen voor natuurherstelprojecten dan gevraagd in het kader van het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG). Het gaat om tientallen miljoenen. D66 is boos hierover en uiterst ongelukkig met de gekozen woorden van gedeputeerde Beemsterboer richting het ministerie van LNV in het persbericht.  

Willekeur?

Het ministerie meteen van willekeur betichten zonder eerst goed te bekijken waarom projecten niet zijn meegenomen in de financiering, en een discussie met Provinciale Staten niet eerst afwachten? Dit vindt D66 uiterst onverstandig voor de positie van onze provincie in het vervolgtraject van het PPLG. Woordvoerder Emre Kanik vraagt het college zich in het vervolg anders op te stellen richting de rijksoverheid en zich ook te richten op wat er hier bij de aanvraag wellicht anders gedaan had kunnen worden.  

Het persbericht van de provincie verwijst alleen naar boeren die in de knel zitten. Dit verraadt dat het juiste doel niet in het vizier is. Het doel van het PPLG zijn niet de boeren. Het doel van het PPLG is natuurherstel voor alle Noord-Hollanders. De boeren gaan we op weg helpen met een landbouwtransitie als middel om dit te bereiken. Kanik hoopt dat het college dit ook zo gaat zien. 

Beeld: ConnyvS

Geen natuurherstel door dit college

De uitspraak van gedeputeerde Beemsterboer dat de Noord-Hollandse projecten niet zijn beoordeeld is onjuist. Alle projecten zijn beoordeeld op urgentie en het meest kansrijk voor financiering. Andere provincies hebben wel juiste projecten ingediend. Zo heeft de provincie Utrecht zicht op 284 miljoen van het rijk voor natuurherstel. De 12 miljoen voor Noord-Holland steekt daar schril bij af en is pijnlijk. De Utrechtse projecten zijn meer gericht op direct natuurherstel. Dit lijkt niet goed in het vizier bij dit college. 

Emre Kanik - Beeld: D66-KJ

Adviezen ministerie opvolgen

Eerder heeft D66 een motie ingediend over het PPLG, die als doel had de eerdere adviezen van het ministerie van LNV op onze eerste versie op te volgen. Deze motie werd ontraden want deze werd overbodig geacht: “Dat is gewoon het werk van het college” (bron PS-notulen 5feb24 regel 2966). Echter, met het mislopen van het overgrote deel van het budget voor de koploperprojecten zijn wij van mening dat deze motie niet overbodig was en is. Daarom doen we opnieuw dit voorstel.

Er is een dringend advies uit het Rijk gekomen om in het PPLG actief in te zetten op het tegengaan van de verslechtering van de natuur, waar mogelijk, op een directe manier en tevens duidelijk te maken hoe de maatregelen in verschillende gebiedsprocessen bijdragen aan het overkoepelende doel, en zoveel mogelijk inzicht bieden in de voortgang van de gebiedsprocessen. Dit kan de provincie niet negeren. 

Het voorstel van D66, PvdD, Volt en SP vraagt het college: 

  • om in de volgende versie van het PPLG-Noord-Holland duidelijke kaders te stellen voor de de gebiedsprocessen, waaronder het doelbereik en een tijdpad (1e aandachtspunt brief LNV); 
  • in de volgende versie van het PPLG-Noord-Holland aan te geven wat de relatie is tussen de verschillende genoemde maatregelen en hoe deze bijdragen aan het behalen van de NPLG-doelen (2e aandachtspunt brief LNV);
  • waar mogelijk direct stappen te ondernemen die de verslechtering van de natuur tegengaan, als dat nog niet is gedaan (3e aandachtspunt brief LNV);
  • de volgende versie van het PPLG-Noord-Holland als voordracht in Provinciale Staten te behandelen.

Een college dat gewoon haar werk moet doen

In de antwoorden van het college op onze inbreng is weinig zelfreflectie zichtbaar. D66 was niet verbaasd over de reactie van de BBB-gedeputeerde, maar had meer verwacht van de GroenLinks-gedeputeerde. 

Het D66-voorstel is verworpen door Provinciale Staten. De coalitiepartijen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA willen kennelijk niet dat het college gewoon haar werk doet. In plaats daarvan is er een motie aangenomen waarin teleurstelling geuit wordt dat er zo weinig geld toegekend is. Van enige zelfreflectie is geen sprake bij de coalitie. 

Beeld: ConnyvS

Lees hier verder over de eerste begrotingswijziging die aanleiding is voor het wegen van het eerste jaar van het nieuwe coalitiebeleid.