De regionale energie-strategieën kunnen sneller

D66 vindt dat de Provincie Noord-Holland meer moet doen om de regio’s te helpen om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor is in de Provinciale Statenvergadering van 14 november bij de begroting 2023 een voorstel ingediend.

Klimaat staat op 1

De Provincie Noord-Holland zich heeft gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Klimaat wordt in veel programma’s meegenomen. In de regio’s wordt gewerkt aan een regionale energie strategie (RES), maar de regio’s dreigen hun doelstellingen in de energietransitie niet te halen.

Het gaat niet
snel genoeg

Recent is er een CO2 impactanalyse voor Noord-Holland gepubliceerd. Daar blijkt uit dat de verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende is om een evenredige bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelstelling. Er wordt nu op Europees- en Rijksniveau beleid gemaakt om vergunningverlening voor duurzame projecten te versnellen. Toch blijft er bij sommige gemeenten een gebrek aan capaciteit om de uitvoering met daadkracht op te pakken.

Er zijn veel obstakels in de uitvoering waar gemeenten onvoldoende op (kunnen) ingrijpen. Woordvoerder Emre Kanik: “Daardoor kunnen sommige gemeenten het bod van de RES’sen niet waarmaken. Voor D66 reden genoeg om met een aantal andere partijen te willen, dat de provincie een stevigere regierol oppakt om minimaal het bod van de RES’sen te gaan halen.”

Wat kunnen
we meer doen?

Het college van Gedeputeerde Staten is verzocht om gemeenten nog meer te ondersteunen en ontzorgen rond het vertalen van zoekgebieden naar realisatiegebieden (plus bijbehorende infrastructuur) en gezamenlijk vaart te maken met de uitvoering van de RES’sen. Daarnaast ook te verkennen op welke punten de provincie meer regie kan gaan nemen mocht de opgave echt niet gehaald worden. Voor een snellere afhandeling van vergunningsaanvragen moet onderzocht worden  of met 1 loket, waar integraal alle provinciale regels/beleid die voor een RES-zoekgebied of wind/zonproject gelden snel in beeld gebracht kunnen worden. Kanik: “En natuurlijk horen Provinciale Staten graag zo snel mogelijk de voortgang hierop. Het moet sneller.”

Het voorstel van D66, GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie is aangenomen.