Wonen

De nood is hoog! De woningmarkt zit op slot. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes. We moeten ervoor zorgen dat ons landelijk en dorpse karakter behouden blijft. Daarom is D66 terughoudend als het gaat om grootschalige hoogbouw, al is dit op bepaalde plekken wel mogelijk. Door deze keuze wordt de opdracht nog belangrijker om onze beperkte ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken. We willen dat locaties die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zo snel mogelijk omgezet worden in woningbouwlocaties. Dat kunnen ook tijdelijke Tiny Houses zijn. We willen dat gebouwd wordt voor de lange termijn behoefte in Lisse, zoals meer mogelijkheden om lang thuis te blijven wonen en meer alleenstaanden. Om goed voorbereid te zijn op de aankomende vergrijzing zullen we daarom de woonvisie moeten aanvullen met een woon/zorg visie.

Naast uitbreiding van de woningvoorraad, die vanzelfsprekend energieneutraal gebouwd gaat worden, moet ook de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. Daarbij gaat de gemeente naast de woningeigenaar staan en niet erboven. We snappen namelijk de financiële en technische uitdaging die dit kan zijn. We doen het dan ook samen met inwoners en woningcorporaties.

Daarmee wil D66 dat Lisse de mooie woongemeente blijft die het is. Met plek voor mensen die uit het dorp komen en hier willen blijven, maar ook voor mensen van buiten Lisse die richting de Bollenstreek willen komen. We willen onderzoeken hoe we als gemeente woningzoekenden voorrang kunnen geven op beleggers.

D66 wil zich inzetten voor :

 • Realiseren van nieuwbouwprojecten voor specifieke doelgroepen (starters, alleenstaanden en ouderen)
 • Het herontwikkelen van de entrees van het dorp met nieuwbouw voor verschillende doelgroepen
 • Mogelijkheid voor starters uit Lisse om zich in Lisse te vestigen. Dit doen we onder andere door doorstroom uit bestaande woningen te bevorderen
 • Aanbieden van betaalbare (tijdelijke) huisvesting voor starters en alleenstaanden (koop en huur)
 • We willen de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen toepassen
 • De starterslening blijft beschikbaar
 • De gemeente gaat ouderen die zelfstandig wonen proactief adviseren via stichting Veilig Wonen over hoe je veilig kunt zijn in en om je eigen woning
 • Nieuwe en duurzame woonvormen krijgen de ruimte, splitsen van grote woningen wordt mogelijk gemaakt
 • Verduurzamen van bestaande woningen door de gemeente, woningcorporatie en inwoners samen
 • Stimuleren van groene daken en tuinen. We willen meer groen en minder stenen op straat en in tuinen. Bijvoorbeeld door het inruilen van een stapel stenen tegen een plant of tuinadvies. We onderzoeken of we regentonnen beschikbaar kunnen stellen om zo waterverspilling tegen te gaan
 • Stimuleren van circulair bouwen