Verkiezingsprogramma in het kort

Lisse is een prachtig dorp, een heerlijke woonplek. Onze kinderen kunnen hier veilig opgroeien tot volwaardige burgers. Een plek met veel kansen voor ondernemers en vele ondernemers die de kansen succesvol weten te pakken. Het dorp biedt bezoekers en bewoners vele keuzes om hun vrije tijd op een prettige wijze door te brengen.

Om haar aantrekkelijke karakter te behouden zal ook de gemeente Lisse in de komende raadsperiode antwoord moeten vinden op 3 uitdagingen. De landelijke woningmarkt zit op slot en dat heeft ook invloed op Lisse. D66 wil daarom keuzes maken hoe we de leefbaarheid en het dorpse karakter kunnen behouden. We willen ruimte vinden om de energietransitie zonder vertraging vorm te geven. Dat komt bovenop een structurele uitdaging om armoede te bestrijden en kansenrijkheid te bevorderen.

Parallel wordt de gemeente Lisse geconfronteerd met een nieuwe financiële relatie met “Den Haag”. Deze omstandigheden maken deze verkiezingen misschien wel bepalender voor de toekomst dan in het verleden. Één ding is duidelijk, er zal een nieuw normaal worden gevormd. D66 Lisse heeft hierbij heldere ideeën en maakt heldere keuzes. Keuzes die nuance vragen. Om ervoor te zorgen dat verlies en winst gedragen zullen worden door alle Lissers. Ook in Lisse, willen we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

De twee belangrijkste vragen met betrekking tot de woningmarkt in Lisse zijn hoe we doorstroming bevorderen en hoe we de beschikbare ruimte optimaal inzetten. Daarbij willen we het dorpse karakter behouden. Leegstand moet worden tegengegaan. Terreinen die hun functie hebben verloren moeten zo snel mogelijk worden herontwikkeld. Dat dient te gebeuren met het oog op de juiste mix van woningvoorraad, zodat voor alle generaties en voor alle woonwensen geschikte woningen beschikbaar zijn. En natuurlijk bouwen we woningen die voldoen aan de uitdaging die klimaatverandering aan ons stelt.

Op het gebied van klimaat moet de energietransitie nu concreet vorm krijgen. Gezien de beperkte fysieke ruimte in de gemeente streven we er naar de ruimte voor meerdere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld maximalisatie van energieopwekking op daken. Verder moeten we ons voorbereiden op vaker extreem weer. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de kwetsbare gebieden in ons dorp zijn, zodat inwoners niet verrast worden en gezamenlijk actie kunnen ondernemen. Duurzaamheid in bredere zin integreren we in alles wat we doen. Groene publieke ruimte beheren we met het oog op biodiversiteit. Als we bouwen, bouwen we tenminste energieneutraal. Door op het gebied van mobiliteit niet alleen de auto, maar ook de infrastructuur voor fiets en OV te versterken, versterken we ook het duurzame karakter. Duurzaamheid is nu immers gewoon (doen).

Naast ondersteuning aan de landelijke inzet met betrekking tot onderwijs, realiseert D66 zich dat onderwijs een uiterst belangrijk instrument is om armoede te bestrijden en kansengelijkheid te bevorderen. Alle partijen in de keten zullen zich maximaal moeten inspannen om geen leerling thuis te laten zitten in verband met niet passend onderwijs. De beschikbare infrastructuur, zoals de bibliotheek, moet worden ingezet om taalachterstanden en laaggeletterdheid te bestrijden.