Sociaal domein

De gemeente wordt voor steeds meer vormen van zorg verantwoordelijk. Hierdoor wordt zorg, terecht, dicht bij de inwoners georganiseerd. Deze taken drukken echter ook op de begroting van de gemeente. D66 vindt dat er structureel meer geld vanuit het Rijk moet komen.

Dat is niet de enige oplossing. Als gemeente moeten we ook zoeken naar oplossingen om deze zorgtaken zo optimaal mogelijk uit te voeren en moeten we kritisch zijn op welke zorg op welk moment geboden wordt. Hierdoor ontlasten we bepaalde vormen van zorg of ondersteuning, zodat mensen het nodig hebben op tijd aan de beurt zijn. Om de juiste zorg, zo snel mogelijk aan de juiste behoefte te koppelen hebben we de afgelopen 4 jaar de integrale toegang (voor ieder 1) naar ondersteuning en zorg opgezet.

De fantastische rol van professionals en mantelzorgers kunnen we niet onderschatten. We moeten professionals erkennen door hun ruimte te geven. Mantelzorgers verdienen onze aandacht en ondersteuning. Daarbij moeten we samen met de ketenpartners optrekken. Ook moet de gemeente faciliterend optreden, bijvoorbeeld bij aanvragen voor vergunningen om zorg dichtbij huis te organiseren.

Om zorg voor iedereen betaalbaar te houden, ondersteunt D66 Lisse het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning moet voor iedereen beschikbaar zijn, mensen met een relatief hoog inkomen kunnen echter best een steentje bijdragen in de kosten.

Maar voor alles, is voorkomen uiteindelijk beter dan genezen en daarom wil D66 Lisse nog meer inzetten op preventie, door samenwerking tussen maatschappelijke partners te versterken.

D66 wil zich inzetten voor:

  • Structureel meer geld vanuit het Rijk om alle taken binnen het sociaal domein goed uit te kunnen voeren zonder wachtlijsten.
  • We gaan door op de ingeslagen weg die ervoor moet zorgen dat de juiste zorg geboden wordt.
  • We kijken kritisch naar trajecten van zorgaanbieders. Cliënten die een minder lang traject nodig hebben creëren ruimte voor cliënten met een intensiever traject.
  • We zetten in op vroegsignalering. Hierbij willen we maatschappelijke partners (zoals sportverenigingen en culturele verenigingen) meer betrekken. Zij verbinden de maatschappij en zien daarom ook eerder wanneer het wat minder goed gaat met iemand.
  • We treden actief in contact met mantelzorgers, zodat deze de juiste ondersteuning kunnen krijgen in de vorm een adempauze.
  • Vergunningaanvragen gerelateerd aan mantelzorg worden niet in de weg gezeten door regelzucht. We gaan uit van wat wel kan.
  • We verdelen ontmoetingsplaatsen over wijken om het ontmoeten van inwoners makkelijker te maken om zo o.a. eenzaamheid tegen te gaan.
  • We onderzoeken of er een Odensehuis (voor beginnende dementerenden en hun naasten) kan komen in Lisse.
  • D66 Lisse ondersteunt het mogelijk invoeren van een inkomensafhankelijke component in de maatschappelijke ondersteuning.