Goed bestuur

… is het halve werk

D66 vindt dat de gemeenteraad er is om de macht goed te controleren en om scherpe discussies te voeren over zaken die er echt toe doen.

In dit programma schetst D66 een concreet beeld hoe we samen van Leidschendam-Voorburg een nog fijnere groene woongemeente kunnen maken. Hierover hebben we veel gesprekken met allerlei experts en diepgravende discussies in diverse groepen gevoerd. Tegelijkertijd weten we dat er in een vierjarige
gemeenteraadsperiode altijd dilemma’s aan de orde komen die we nu nog niet zien aankomen. Denk bijvoorbeeld aan de plotselinge vluchtelingenstroom uit Syrië rond 2015 en de opkomst van Covid-19 begin 2020. Geen enkel verkiezingsprogramma voorzag die ontwikkelingen.

Juist omdat er antwoorden nodig kunnen zijn op belangrijke nieuwe vraagstukken, is het als kiezer goed om te weten hoe een partij aankijkt tegen ‘goed openbaar bestuur’. Je zou zelfs kunnen zeggen: “Goed bestuur is het halve werk”.

D66 staat voor rationele beslissingen, met open oog voor alle relevante feiten en wetenschappelijke inzichten. Integer, gericht op de lange termijn en gelijke kansen voor iedereen. Niet bang om te vernieuwen als dat aantoonbaar beter is, maar tegelijkertijd niet gedreven door een ideologie die alle mensen dezelfde kant op wil veranderen.

We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

In de gemeentepolitiek betekent dit dat wij nooit zomaar tekenen bij het kruisje als een wethouder een plan presenteert. Wij vragen altijd naar alternatieve opties en bekijken meerdere scenario’s. Juist nu ziet D66 het liefst een brede coalitie met een akkoord op hoofdlijnen, zodat er genoeg ruimte overblijft voor discussie in de gemeenteraad.
De gemeentelijke organisatie moet veel meer mensen, organisaties, ondernemers, belangengroepen en mensen die niet zichtbaar zijn opzoeken om samen de stad te besturen. Dat vergt een cultuurverandering in het ambtelijk apparaat. En wellicht ook andere activiteiten, competenties en vaardigheden van ambtenaren. De gemeentelijke organisatie moet er actief aan werken om deze cultuuromslag te verwezenlijken.

Nieuws over de gemeente en van het gemeentebestuur moet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Vergaderingen en vergaderstukken zijn openbaar en ook online te volgen en in te zien. We zien graag dat inwoners meepraten en denken. We vinden dat onze gemeente innovatiever moet worden met laagdrempelige moderne vormen van burgerparticipatie. Mensen moeten in een vroeg stadium van de besluitvorming worden betrokken. Nieuwe technologie geeft uitstekende mogelijkheden om inwoners en ondernemers makkelijk en veilig (online) om hun mening te vragen. Denk hierbij aan een lokaal referendum over een belangrijk besluit voor een wijk. De D van D66 staat niet voor niks voor Democraten.
De gemeente moet een jongerenraad organiseren voor jongeren tot 25 jaar waarin ze de ruimte krijgen om hun meningen en ideeën te laten horen. De gemeente moet terugkoppeling geven aan de jongeren wat er met hun inbreng is gedaan.

In de loop der jaren is D66 het financiële geweten van de gemeenteraad geworden. Ook omdat wij altijd verder kijken dan de eerstvolgende verkiezingen. Boven onze stand leven en schulden opbouwen voor onze kinderen is geen houdbaar financieel beleid. De kansengelijkheid waar D66 voor staat geldt zeker ook tussen generaties.

De hondenbelasting schaffen we af. Wij maken liever scherpe en duidelijke keuzes dan dat wij de belastingen verhogen. Ook de komende jaren blijven wij de verantwoordelijkheid van onze rol voelen en zullen wij strijden voor sluitende begrotingen waarin structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Met de Eneco-opbrengsten verlagen wij de gemeenteschuld en doen we duurzame investeringen. Een sterk D66 in de gemeenteraad kan voorkomen dat die eenmalige opbrengst wordt verjubeld aan gaten in de lopende begroting.