Zorg

Het Pact van Westfriesland stelt tal van projecten in het zorgdomein voor die de 7 gemeenten bijna alle samen moeten ‘trekken’, op basis van steeds andere geldstromen. Dit geeft een beeld van grote versnippering, moeizame, ad hoc, coördinatie en veel bestuurlijke drukte. Bovendien beperken de acties van het pact zich al te zeer tot planning, strategieontwikkeling en visievorming zonder veel praktisch effect.

De samenwerking van de Westfriese gemeenten in het zorgdomein krijgt verder voor een groot deel gestalte in de gezamenlijke inkoop van zorg op de gebieden WMO, specialistische jeugdhulp en inburgering. Deze aanpak houdt niet tegen dat sommige zorgaanbieders excessieve winsten boeken.

Als specialistische jeugdhulp nodig is, leidt dit tot zeer hoge en onvoorspelbare kosten voor de gemeente die het treft. D66 wil dat de Westfriese gemeenten budgetten voor die jeugdhulp poolen, zodat de kosten worden gespreid en gemeenten niet onevenredig zwaar voor deze kosten opdraaien.
Resultaatgericht werken bij ingekochte zorg is uit financieel oogpunt goed, maar geeft grote risico’s voor cliënten omdat resultaten moeilijk meetbaar en voorspelbaar zijn. Vereenvoudiging van het systeem van perspectiefplannen is hard nodig.

D66 streeft naar het instellen van een intergemeentelijke zorgorganisatie in Westfriesland, met voldoende budget om de zorginkoop en projecten te bekostigen en die tariefonderhandelingen voert met de zorgaanbieders. De zorgorganisatie heeft onder meer als taken:

  • Herziening/bijstelling voorwaarden van de resultaatgerichte inkoop van zorg.
  • Daadwerkelijke implementatie van de 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur vanuit het Wijk & buurtteam, door verkenning van de mogelijkheden van een workflow systeem (AVG-proof, in te zien door gezin en betreffende ketenpartners (scholen, jeugdhulpinstanties, GGD, huisarts, Veilig Thuis, schuldhulpverlening, jeugdreclassering, e.d.)
  • Inzetten op preventie en vroeg-signalering
  • Actiever inzetten op wachtlijstreductie. Per casus kijken naar de alternatieven, naar noodoplossingen, al inzetten deelbehandeling e.d.
  • Bevordering diversiteit onder het zorgpersoneel en cultuursensitieve, meer gerichte, hulpverlening.

Samenvattend: D66 pleit voor:

  • Intergemeentelijke zorgorganisatie met budget voor zorginkoop
  • Zorgorganisatie onderhandelt zorgcontracten en tarieven
  • Geen excessieve winsten van zorgaanbieders