Een Sociale gemeente

In Koggenland zorgen we voor elkaar. Samen staan wij in onze kracht. Maar toch zien we, vooral in onze dorpskernen, problemen als woningtekort, vergrijzing, overlast, eenzaamheid en armoede.

Een woning voor iedereen

In heel Nederland zijn te weinig woningen, zo ook in Koggenland. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig gestegen dat de drempel voor nieuwkomers op de woningmarkt vaak te hoog is. Zowel de lagere als de middeninkomens vallen hierdoor buiten de boot. Daarnaast is er in de bestaande voorraad weinig doorstroming, zowel bij koop- als bij huurwoningen. Er komt beperkt nieuwe voorraad bij van voornamelijk eengezinswoningen.

D66 Koggenland wil:

 • Zowel bij nieuwbouw als bij het bestaande woningaanbod de nadruk op duurzaam en circulair leggen;
 • Doorstroming van alleenstaanden in te grote eengezinswoningen stimuleren (zowel koop als huur) door het faciliteren van particuliere ontwikkelingsinitiatieven;
 • Streven naar combinaties van zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen voor senioren met huisvesting van starters. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de huisvesting van ouderen, mindervaliden en studenten in één complex;
 • De vestiging van Tiny-houses en het wonen op erven van ouders of kinderen ondersteunen;
 • Arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting laten ontvangen;
 • De huisvesting van spoedzoekers hoger prioriteren.

Leefbare woonwijken,
ook voor onze jongeren

Onze jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilig leefklimaat. De leefomgeving van jongeren van 12+ wordt groter: ze gaan naar de middelbare school en leggen grotere afstanden af.

De eigen omgeving moet een plek zijn waar mogelijkheden liggen. Lokaal moeten we duidelijker communiceren over de mogelijkheden voor sociale en sportieve activiteiten speciaal voor deze doelgroep.

D66 Koggenland wil:

 • Nadruk op preventie, waarbij we niet alleen richten op de jeugd waarbij het niet helemaal goed gaat. Alle jongeren verdienen een kans om zich te ontwikkelen op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied;
 • Aandacht voor ondersteuningsmogelijkheden bij leerachterstanden;
 • Voldoende bewegingsruimte voor jong (en oud) en een actief beleid ten aanzien van het stimuleren van sport;
 • Dat alle inwoners kunnen zwemmen, wat bijdraagt aan een veilige woon- en leefomgeving;
 • Aanbod van ontmoetingspunten voor iedere doelgroep. Dit kan betekenen dat een wijkcentrum in ere wordt hersteld en er meer plekken worden gecreëerd waar jongeren kunnen samenkomen;
 • Jongeren betrekken bij de ontwikkeling van faciliteiten en activiteiten voor hun doelgroep en hiervoor communicatiemiddelen opzetten en onderhouden.

Veilige woonomgeving
voor iedereen

Koggenland is een plattelandsgemeente met veel polder- en dijkwegen. De afgelopen decennia is het drukker geworden in het verkeer, ook in Koggenland. Agrarische machines die over de weg verplaatsen, worden groter. Daarnaast groeit de variatie aan weggebruikers, denk aan elektrische fietsen, speed pedelecs en andere lichte elektrische voertuigen.

Tegelijkertijd is het breder maken van polder- en dijkwegen vaak geen optie. Dat betekent dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar het gebruik van de weg en de veiligheid voor de weggebruikers. Hierbij valt te denken aan auto-te-gast-wegen door de bebouwde kom of brede fiets(snel)paden tussen kernen, waar mogelijk zelfs naar grote steden.

Ook binnen de dorpskernen is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Waar nodig moet de maximale snelheid verlaagd worden naar 30 km/h.

Met een groene, autovrije corridor tussen onze dorpskernen kunnen mens en dier zich veilig verplaatsen.

D66 Koggenland wil:

 • Doorgaand autoverkeer duidelijker scheiden van bestemmingsverkeer;
 • Gerichte oplossingen voor lokale verkeersveiligheidsproblemen;
 • Groene corridors die de kernen via veilige fiets- en wandelpaden verbinden;
 • Waar nodig verlaging van de maximum snelheid naar 30 km/h.