Een Economisch Sterke gemeente

Volgens de economische verkenning gaat het goed in Koggenland. De inwoners genieten gemiddeld een bovenmodaal inkomen, de bedrijven en ondernemers presteren goed en ook de gemeente zelf heeft een gezonde financiële basis. Dat betekent dat er in Koggenland volop kansen liggen om voorop te lopen in de transitie naar duurzame, circulaire en innovatieve economie. Ook met de agrarische sector willen we kijken hoe we de omslag naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw kunnen maken. Met oog en oor ook voor de stem en betrokkenheid van de agrarische ondernemers zelf. Op deze manier onderscheidt Koggenland zich in de toekomst als een aantrekkelijke en duurzame gemeente met een uitnodigend vestigingsklimaat.

Toekomstbestendige economie

Door vergrijzing en het wegtrekken van de jeugd ontstaat echter een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Om dit tegen te gaan, willen we onze jeugd behouden, vakmensen van buiten de regio aantrekken en het huidige arbeidspotentieel uitgebreider benutten, zowel voor industrie als detailhandel. Dit vereist een nauwe samenwerking en communicatie met de ondernemers in onze gemeente.

D66 Koggenland wil:

  • Onze gemeente voorop laten lopen in de transitie naar circulaire economie;
  • De winkelgebieden binnen de grote kernen toekomstbestendig ontwikkelen en clusteren;
  • Waar mogelijk leefbaarheid versterken van kleine kernen die te maken krijgen met leegstand van winkels en een krimpende of vergrijzende bevolking.

Bereikbaarheid en Mobiliteit

De wegen in Koggenland zijn vrijwel allemaal van hoge kwaliteit. Het netwerk aan Openbaar Vervoer is echter beperkt in onze gemeente. Het OV is een duurzaam alternatief voor de auto. Waar dorpskernen zijn ontsloten, dient dit voor de bereikbaarheid behouden te blijven. Uitbreiding van het OV netwerk moet mogelijk zijn met bijvoorbeeld een buurtbus of belbus. Daar waar haltes niet toereikend zijn voor invaliden, moeten de haltes aangepast worden. Een betere aansluiting op het OV met bijvoorbeeld veilige fietspaden, zoals de groene corridor, zijn essentieel.

De auto is een belangrijk vervoersmiddel. De huidige types brandstof zullen op termijn door groenere alternatieven worden vervangen en door bijbehorende wetgeving zelfs verdwijnen. Dat betekent dat we voor de toekomst voldoende laadmogelijkheden realiseren: niet voor de huidige vraag maar gebaseerd op de behoefte in de (nabije) toekomst.

  • Het huidige OV voor invalide inwoners toegankelijk ingericht hebben;
  • Groene corridors met veilige fietspaden als aansluiting op regionaal OV;
  • Een gemeente die ambitie en daadkracht toont bij het faciliteren van elektrisch rijden. Ambitie door een antwoord te bieden op een toekomstige vraag en daadkracht door dit gelijk mee te nemen in de realisatie van nieuwbouw.