Starterswoningen – D66 en SP stellen schriftelijke vragen

Wij zien dat er de afgelopen periode meerdere woningbouwprojecten zijn aangekondigd in Hof van Twente, zoals de Roerdompstraat in Goor, TSB-terrein in Goor, ’t Löppink in het buurtschap Stokkum, het voormalig Countus gebouw in Markelo en recentelijk het plan voor maximaal 17 nieuw te bouwen huizen op het terrein van de voormalige zuivelfabriek ‘De Vooruitgang’ in het buurtschap Deldenerbroek. In de verschillende media wordt vooral de bouw van de starterswoningen sterk belicht en daar moet ook wat betreft D66 en SP zeer zeker aandacht voor zijn, immers starters/ jongeren vinden in Hof van Twente nauwelijks betaalbare woningen.

Over juist dat laatste maken wij ons grote zorgen, de betaalbaarheid. De starterswoningen in het buurtschap Stokkum hebben een vanaf prijs van 300.000 euro en die voor het buurtschap Deldenerbroek zijn nog niet bekend. Zoals de plaatselijke makelaar voor het plan ’t Löppink in Stokkum recentelijk via de media heeft laten weten is ook in Hof van Twente de woningmarkt ‘verziekt’.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Wat verstaat het college onder de term starterswoningen? En hoe verhoudt zich dat met de huidige hypotheekeisen en inbreng van eigen geld?
  • Deelt het college onze zorg dat de te bouwen starterswoningen financieel niet haalbaar zijn voor starters en deze daarmee nog steeds geen betaalbare woningen kunnen vinden in Hof van Twente?
  • Welke mogelijkheden gebruikt het college om met name met ontwikkelaars afspraken te maken dat de bouw van starterswoningen tot een maximumprijs beperkt blijft welke wel financieel haalbaar is voor starters?
  • Brengt het college de regelingen zoals de starterslening en erfpachtconstructie goed onder de aandacht bij diegene die hierop aanspraak kunnen maken? En hoe wordt dit in de praktijk ingevuld?

Doordat woningen momenteel een schaars goed zijn, zijn tijdelijke ingrepen wellicht niet uit te sluiten, meerder gemeenten in Nederland kijken specifiek naar de zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.

  • Bekijkt het college de mogelijkheid om ook over te gaan tot opkoopbescherming of zelfbewoningsplicht van bestaande en nieuwe woningen om starters en huishoudens met een lager of middeninkomen te beschermen?

Verder zien wij dat juist een CPO-traject een bijdrage kan leveren aan starters/ jongeren om hun eigen betaalbare woning te realiseren. Helaas komen dergelijke projecten moeizaam van de grond, zie het traject aan de Hemmelweg in Markelo. Na jaren van
vertraging is er nu pas zicht op een voorstel richting de Raad.

  • In hoeverre acht het college een CPO-traject wenselijk in het licht van het bovenstaande en in welke mate kan er een bijdrage worden geleverd vanuit de gemeente om initiatiefnemers hierin meer te ondersteunen met kennis/kunde of middelen?
  • Overweegt het college om ook met ontwikkelaars in gesprek te gaan om dergelijke CPO-trajecten meer in te bedden in de nieuw te ontwikkelen woningbouwprojecten?