Megastal buitengebied Diepenheim – D66 stelt schriftelijke vragen

Bouw megastal in het buitengebied van Diepenheim 
Op dit moment is de gemeente bezig medewerking te verlenen aan een vergunningsaanvraag voor de bouw van een megastal in het buitengebied in Diepenheim, Achterveldweg 2. Het huidige bedrijf met ong. 1250 mestvarkens wordt uitgebreid met een nieuwe varkensstal, zodat totaal bijna 4000 mestvarkens kunnen worden gehouden. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben omwonenden bezwaar gemaakt zowel op grond van de ruimtelijke ordening (het bouwplan) als op grond van milieuaspecten. Zij vinden een dergelijke megastal ongewenst uit het oogpunt van ernstige schade aan het milieu, aantasting van de kwetsbare natuur en hebben zorgen over dierenwelzijn. De omwonenden hebben verder zorgen over voorwaarden, die in het Veegplan zouden zijn opgenomen, om de bestaande tekortkomingen in het geldende bestemmingsplan te repareren, waardoor op de voorgenomen bouw van deze megastal niet langer bezwaar of beroep mogelijk is.

De fractie van D66 deelt de zorgen van de omwonenden en heeft de volgende vragen:

1. In hoeverre klopt de bewering dat middels het Veegplan dergelijke reparaties worden uitgevoerd?
2. Op basis van welke beleidsregel heeft het College gemeend medewerking te moeten verlenen aan deze aanvraag?
3. Wat is de status van deze aanvraag op dit moment?

Nederland zit op dit moment in een stikstofcrisis, dit bemoeilijkt de bouw van bijvoorbeeld woningen. Meerdere landelijke regelingen zijn opgesteld om met name varkenshouders te compenseren wanneer zij
vrijwillig stoppen met hun bedrijfsvoering. De provincie gaat actief door met het opkopen van agrarische bedrijven met bijbehorende stikstofrechten. De provincie heeft bovendien de handel in stikstofrechten onlangs neergelegd.

Varkenshouders, die door willen met hun bedrijf worden gesteund in de transitie naar meer duurzame bedrijfsvoering en kringlooplandbouw, met als doelstellingen duurzaamheid en met minder vee toch een fatsoenlijke boterham te kunnen verdienen. De aanvraag voor het bedrijf aan de Achterveldweg is gedaan door een grote varkenshouderij van buiten onze gemeente, met meerdere (grote) bedrijven op meerdere locaties.

4. In het licht van bovenstaande, is het College het met ons eens dat het niet zo voor de hand
ligt medewerking te verlenen aan een dergelijk plan?
5. Is het College het met ons eens dat medewerking aan een dergelijke megastal onze eigen gezinsbedrijven niet zal meehelpen over te gaan op de meer duurzame varkenshouderij?
6. Is het College het met ons een dat, mede gezien het bovenstaande, een dergelijke (grote) ontwikkeling die niet meer past in het huidige landbouwbeleid, aan de gemeenteraad zou moeten worden voorgelegd? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke termijn wordt de gemeenteraad hierover verder geïnformeerd?

Omdat het voorgenomen plan op enkele honderden meters van de grens Hof van Twente – Berkelland ligt, zijn met name ook inwoners van Rietmolen belanghebbenden.

7. Is de gemeente Berkelland in kennis gesteld van dit voorgenomen plan?
8. Inwoners van Rietmolen ontvangen het Hofweekblad niet. Hebben zij voldoende kans om kennis te nemen van dit voorgenomen plan in hun directe leefomgeving? Zo niet, hoe gaat het College ervoor zorgen dat dit alsnog gebeurt?