Voor duurzaam wonen in een mooie omgeving

We ervaren een voortdurende druk op de beschikbare ruimte. Er is ruimte nodig voor woningbouw, klimaatadaptatie, verduurzaming van de agrarische sector, energieopwekking, recreatie en verbetering van natuurwaarden. D66 Heumen maakt hier heldere keuzes.

D66 Heumen kiest voor:

  • het leveren van een bijdrage aan de regionale behoefte aan woningen, met daarbinnen, een substantieel aantal sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen;
  • jaarlijkse groei om aan de lokale woningbehoeftes te kunnen voldoen;
  • onder voorwaarden groei buiten de bestaande bebouwde kom mogelijk maken;
  • 30 km/u binnen de bebouwde kom;
  • het plan voor Vitaal Centrum Malden met ruimte voor hoogbouw;
  • een lange-termijn-plan voor woningbouw;
  • een hernieuwde focus op lokaal erfgoed;
  • het inzetten van agrarische gronden voor woningen, natuur of verduurzaming van de agrarische sector.

D66 Heumen wil dat onze gemeente een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken. Voor de huidige generatie én voor de generaties die na ons komen. Op landelijk niveau moet er een miljoen woningen worden gebouwd voor 2030. De regionale woningbehoefte wordt op dit moment geschat op 35.000 woningen tot 2030 (bron: ‘Woondeal regio Arnhem-Nijmegen’) en ook in de gemeente Heumen voelen we de tekorten. D66 Heumen wil daarom dat de gemeente bijdraagt aan oplossingen voor het woningtekort en haar bijdrage levert aan de regionale opgave.

D66 Heumen wil de dorpen niet volledig volbouwen. Plannen voor de Kanaalzone en het ontwikkelen van het centrum van Malden juichen we echter toe. Daarnaast wil D66 Heumen onderzoeken of het mogelijk is om aan de randen van de huidige kernen woningbouw mogelijk te maken door agrarische gronden te herbestemmen. D66 Heumen roept op tot een lange termijnvisie waarin wonen, natuurontwikkeling en verduurzamen van agrarische bestemmingen integraal en in samenhang gepland moeten worden.

Wonen

Landelijk is er sprake van een groot woningtekort. Ook in onze regio is er sprake van een groot tekort aan woningen. Hierdoor stijgt de aankoopprijs van een woning. Een betaalbare woning kopen wordt daardoor steeds moeilijker, met name voor starters. Daarnaast willen we onderzoeken of en hoe we senioren kunnen ontzorgen bij een voor hen lastige en soms onoverzichtelijke stap in hun wooncarrière. Zo beogen we de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

D66 Heumen wil bijdragen in een oplossing aan het tekort aan woningen. D66 Heumen doet dit door te kiezen voor een combinatie van het zogenaamde ‘inbreiden’ en ‘uitbreiden’. D66 Heumen behoudt het groene dorpse karakter van Gemeente Heumen door niet alle beschikbare stukken grond vol te bouwen. Met de bouw van een nieuwe wijk aan de Kanaalzone voldoet onze gemeente aan de woningopgaaf van het rijk. In principe is D66 Heumen een voorstander van die nieuwe wijk, mits het plan daarvoor financieel solide is en de toegankelijkheid van de wijk gewaarborgd wordt. Met het oog op het klimaat wil D66 Heumen dat alle nieuwbouwwoningen klimaat neutraal zijn en zo natuurvriendelijk als mogelijk. Nieuwbouwplannen moeten rekening houden met voldoende laadcapaciteit voor elektrische auto’s. Daarnaast zet D66 Heumen ook in op een substantiële uitbreidingen van het aantal laadpunten in bestaande wijken. D66 Heumen wil gebruik maken van de nieuwe wetgeving voor het weren van beleggers; voor nieuwe koopwoningen gaat een ‘zelfwoonplicht’ gelden. Daarnaast wil D66 Heumen dat voor bestaande woningen de landelijke ontwikkelingen gevolgd worden om beleggen met woningen tegen te gaan.

Voor de drie Maasdorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt geldt hetzelfde als hierboven is geschetst op het punt van inbreiding. Voor de lange termijn wil D66 een plan voor gefaseerde huizenontwikkeling voor de komende 30 jaar in en rond de Maasdorpen. Deze moet geënt zijn op natuurlijke groei van de kernen en op bouwen naar behoefte. Hierbij dient de balans gevonden te worden tussen publiek groen, natuur, wonen en agrarische gronden. In- en uitbreiding is noodzakelijk maar mag niet ten koste gaan van het dorpse karakter en structuur van de Maasdorpen. Plannen voor nieuwbouw die in plaats komt van de supermarkt van Derks en de benzinepomp in Overasselt dienen in lijn te zijn met de dorpse structuur. Gebieds- en bouw-ontwikkelingen dienen te allen tijde in samenspraak met én betrokkenheid van inwoners plaats te vinden, onder meer door het betrekken van lokale dorpsraden en het dorpsplatform in Overasselt.

D66 Heumen wil een woningbouwbeleid gericht op inclusiviteit. We bouwen niet alleen voor de markt maar ook voor specifieke doelgroepen, zoals starters, ouderen, mensen met een fysieke beperking, beschermd wonen en statushouders. We staan voor een gemeente die voor iedereen toegankelijk is; ook voor mensen met een beperking. Dit legt eisen op aan de inrichting van de openbare ruimte. Dit moet in alle woningbouwplannen getoetst worden.

Verkeersveiligheid,
naar 30 km/u

Op een aanzienlijk deel van de wegen binnen onze gemeente geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Maar die wegen zijn vaak niet voor die snelheid ingericht. Zo zijn er geen vrij liggende fietspaden en steeds meer verschillende soorten verkeer, met zeer verschillende snelheden, maken gebruik van die wegen. Uit de enquête die D66 Heumen over dit onderwerp heeft gehouden blijkt dat veel mensen zich onveilig voelen op de 50 km-wegen en daarom graag meer 30 km zones zouden willen zien. Ook vanuit milieuoverwegingen is dit een belangrijke maatregel, meer hierover in de paragraaf “Schoner en veiliger verkeer” in het hoofdstuk “Werk maken van duurzaamheid”. D66 Heumen wil dat de landelijke richtlijn van SWOV (het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek) wordt gevolgd. Concreet houdt dit in dat voor alle wegen binnen de bebouwde kom een 30 km-zone geldt.

De gemeente heeft weliswaar juridisch niets te zeggen over de Rijksweg in Malden en die in Overasselt/Nederasselt (de provincie is eigenaar), maar D66 Heumen wil dat de gemeente zich blijvend inzet om de Rijkswegen binnen de bebouwde kom als 30 km-zone in te richten en buiten de bebouwde kom als 60 km-zone. De grenzen van de bebouwde kom schuiven we op ter bevordering van de verkeersveiligheid, zoals op het zuidelijk stukje van de Rijksweg door Malden. D66 Heumen wil de D66 afdeling in de provinciale staten van Gelderland mobiliseren zich hiervoor in te zetten.

Cultuur en Erfgoed

D66 Heumen vindt dat er zorgvuldig met gemeentelijke monumenten (het zogenaamde ‘rood erfgoed’) omgegaan moet worden. Er moeten duidelijke regels zijn wat wel en wat niet mag met deze monumenten. D66 Heumen wil dat de gemeente de lijst van gemeentelijke monumenten nieuw leven inblaast en actualiseert. Dit dient te gebeuren in samenspraak met bewoners, gebruikers en organisaties uit de gemeente zoals het erfgoedplatform. Wat D66 Heumen betreft bevat die lijst gebouwen die het karakter van de gemeente vormen.

Vitaal Centrum Malden

Een vitaal centrum is een essentieel onderdeel voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. In 2021 is een integrale centrumvisie voor het centrum van Malden gepresenteerd. D66 Heumen ondersteunt dit plan. D66 Heumen is voorstander van een vorm van (relatieve) hoogbouw in het centrum van Malden om tegemoet te komen aan de vraag naar appartementen voor senioren die graag dicht bij de voorzieningen willen wonen.

Aan hoogbouw in het centrum is niet te ontkomen als we wonen in het centrum financieel aantrekkelijk willen houden. Bij de nieuwbouw in het centrum moet het aantal sociale huurwoningen uitgebreid worden. We willen een mix tussen koop en huur om het Vitaal Centrum Plan te kunnen realiseren.
D66 Heumen wil innovatieve oplossingen voor het aanbod van laadpunten voor elektrische auto’s in het centrum, bijvoorbeeld door het overdekken van parkeerplaatsen met zonnepanelen.

Voor duurzaam wonen in een mooie omgeving

Beeld: D66 Heumen