Schriftelijke vragen omgevingsvergunningen

D66 Heumen heeft op 9 november 2021 schriftelijke vragen gesteld aan het college B&W over de vergunningverlening door de organisatie Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Inleiding

Ook onze gemeente maakt namelijk gebruik van de ODRN. D66 Heumen maakt zich dan ook zorgen over de verleende vergunningen in Heumen en dan met name de vergunningen voor een bedrijf dat mogelijk vervuilend zou kunnen zijn, bekend als ‘De Betonfabriek’.

Onderaan de antwoorden van het college zoals wij die op 15 december 2021 ontvingen.

Brief aan het college

Geacht college,

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen vanuit het nieuws is er in onze buurtgemeente Nijmegen onrust ontstaan omtrent de verlening van omgevingsvergunningen. Meer specifiek gaat het over de omgevingsvergunning van de asfaltcentrale. De vergunningen worden, in opdracht van de Gemeente Nijmegen, verleend door de organisatie Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Gebleken is dat er de vergunningen waarschijnlijk verleend zijn, zonder dat aan de voorwaarden is voldaan.

Ook de Gemeente Heumen maakt gebruik van de dienstverlening van ODRN. D66 Heumen maakt zich dan ook zorgen of dergelijke problematiek ook in onze gemeente speelt. In het bijzonder maakt D66 Heumen zich zorgen over de omgevingsvergunning van De Morssinkhof Groep – ook wel bekend in Malden als ‘De betonfabriek’ – die binnen de gemeentegrenzen van Heumen bevindt. Daarom wil D66 Heumen de volgende vragen stellen:

  • Is het college bekend met de problematiek die speelt in onze buurgemeente Nijmegen, met betrekking tot een vergunning, verleend door ODRN, voor ‘de asfaltcentrale’?
  • Klopt het dat het besluit over het toekennen van een dergelijke milieuvergunning is gemandateerd aan de ODRN?
  • Is het college ervan op de hoogte of er dergelijke problematiek met de vergunningsverlening in onze gemeente spelen?
  • Heeft ODRN een vergunning verleend aan De betonfabriek?
  • a. Heeft het college invloed gehad, of kunnen hebben, op de beoordeling van deze aanvraag?
  • b. Zo ja, is de vergunning mogelijk verleend, zonder dat aan de voorwaarden voor de omgevingsvergunning is voldaan?
  • Wat zijn in het eisen op het gebied van uitstoot van fijn stof en NO2 voor dergelijke vergunningen?
  • Welke rol heeft de gemeente Heumen als zonebeheerder van het betreffende industrieterrein bij deze vergunningaanvraag?
  • Als het besluit over omgevingsvergunningen is gemandateerd aan de ODRN, kan het college de vergunningverlening dan nog adequaat controleren?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet,

Namens D66 Heumen,
met vriendelijke groet,

Bernadette Smelik, Gerard Laenen, Leon Pillich, Martijn Duinkerke

Antwoorden v/h college

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de vragen die wij gesteld hebben uitgebreid beantwoord in een raadsmededeling van 15 december 2021.

In de raadsmededeling lezen we dat alle relevante uitvoering bij de ODRN ligt. Het college is door de ODRN ook op de hoogte gesteld van de problematiek rondom de ‘asfaltcentrale’ in Nijmegen. Het onderdeel milieu is een verplichte basistaak die de gemeente in 2013 heeft overgedragen aan de ODRN. Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu voert de gemeente geen activiteiten meer uit. Op het onderdeel milieu heeft het college dus geen invloed gehad bij het verlenen van de omgevingsvergunning aan Morssinkhof. De ODRN is door de gemeente gemandateerd om namens het college op dit soort vergunningaanvragen te besluiten. Er is bij het college geen informatie bekend die erop duidt dat deze problematiek speelt in onze gemeente mbt de betonfabriek.