Wonen & leefbaarheid:
ruimte door doorstroming

Beeld: D66 Heemstede

Er is ook in Heemstede een behoefte aan meer woningen voor starters, middengroepen en met name voor ouderen en stijgend aantal zorgbehoevenden. Natuurlijk mogen de speciale, kleine groepen ‘beschermd wonen’ en ‘statushouders’ ook niet vergeten worden. 

Doelgroepen

Starters en jonge gezinnen rond 25 tot 40 jaar willen wij een kans geven in Heemstede. Dit geeft druk op de bestaande woningvoorraad, met name in het lage segment. De wachttijd voor een gemiddelde huurwoning is 8+ jaar. In Heemstede staan relatief veel eengezinswoningen (69%) maar vooral in het dure koopsegment; middensegment koop/huur is er nauwelijks. Minder dan 25% is sociale huur. Wij hebben veel alleenwonenden (32%) en 55+ huishoudens (59%). Deze aantallen nemen toe en daarmee verschuift de behoefte naar kleinere en naar levensloopbestendige woningen. De vraag naar opvang voor langdurige verpleging en verzorging behoevende ouderen neemt in Kennemerland naar schatting toe met 34-49% (2040). Ook deze kwetsbare mensen uit Heemstede moet een passende plek geboden kunnen worden.

Voordat de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vast gaat stellen moet de woonbehoefte van deze doelgroepen betrokken worden, de behoefte van zowel de heemstedenaren zelf als de omgeving. Voor Heemstede is in het Woonakkoord Zuid-Kennemerland een bouwopgave opgenomen van 300 woningen tot 2030. Daarvan zijn reeds 195 gerealiseerd en 85 in ontwikkeling. Het huidige college voorzien de laatste 30 door nieuwbouw, door woningsplitsen of uitvoering van plannen in Kennemerduin, Havenkwartier en/of Manpadslaangebied. Als we deze of meer gaan bijbouwen, moeten we ons wel op de demografische ontwikkelingen en vraag baseren, en weten voor wie we het beste bouwen.
ambitieus genoeg, dit willen wij in 2040 al gedaan hebben.

Doorstroming

D66 is van mening dat een van de oorzaken van de woningcrisis de geringe doorstroming is van ouderen van grote naar kleinere woningen of appartementen, zodat het oude huis beschikbaar komt voor een nieuw gezin. We willen een enquête of een grootschalig gesprek organiseren met die specifieke doelgroep, met als hoofdvraag: wat zou ú kunnen bewegen om te verhuizen?

Vervolgens willen we een gerichte verleidingscampagne opzetten voor die doelgroep. Daar hoort bij dat we moeten zorgen voor voldoende aanbod van aantrekkelijke en betaalbare alternatieven. Het gebrek daaraan is een landelijk probleem zoals ook blijkt uit een recent landelijk onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Daar komt nog bij dat het vaak financieel niet aantrekkelijk is om van een afbetaalde koopwoning naar een dure huurwoning te verhuizen. 

Misschien kunnen specifieke doelgroepen en huurders die een grote woning achterlaten tijdelijke, niet-overdraagbare voorkeursrechten krijgen, starters een huurkoop structuur geboden worden en kritische beroepen werkzaam in Heemstede voorrang krijgen. Het afschaffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties is belangrijk bij het stimuleren van meer sociale woningbouw. Gelukkig staat dit inmiddels in de plannen van het nieuwe kabinet.

Een zorg is wel dat veel sociale woningen juist afgestoten of verkocht worden. D66 meent dat het invoeren van een zelfbewoningsplicht voor huizenkopers ook deel kan zijn van de oplossing. Dat zou beleggers wind uit de zeilen nemen, die woningen opkopen om ze duur te kunnen verhuren of doorverkopen en daarmee de prijs verder opdrijven.

Anders dan plannen m.b.t. Spaarne Ziekenhuis, Vomar, Kennemerduin, Havenkwartier en Manpadslaangebied zijn er weinig bouwmogelijkheden in Heemstede. Wij stellen voor een quickscan van Heemstede te doen met mogelijke bouwlocaties om alle opties in het vizier te hebben. Wij willen vooral kijken waar het splitsen van vastgoed mogelijk is, evenals de ontwikkeling van kleine ‘inbrei-’ en ‘her-ontwikkellocaties’ en ombouw van winkel-, kantoor- en bedrijfspanden, bijvoorbeeld in het havengebied. Omdat deze woningen centraal gelegen zijn en goed toegankelijk met openbaar vervoer, lijkt ons aanpassing van de parkeernorm gerechtvaardigd.

Groen en bereikbaar

Het toevoegen van woningen moet ons dorp verrijken, niet bedreigen. In ieder bouwplan moet wat D66 betreft op de eerste plaats oog zijn voor duurzame kwaliteit: passende architectuur, circulair en klimaatbestendig ontwerp, leefbare groene buurt met goede zorgvoorzieningen, voldoende laad-infrastructuur voor elektrische auto’s en fietsplekken, en met hoogwaardig openbaar vervoer. Zodat ons dorp kwalitatief mooi, groen en bereikbaar blijft!

Lees ons hele programma