Laat iedereen vrij
maar niemand vallen

Beeld: D66 Heemstede

D66 staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarbij gaan we altijd uit van de eigen kracht van mensen, maar als dat even lastig is moet de overheid bijspringen. Niet betuttelend, maar je de kans en de ruimte geven om te herstellen of te herpakken. Of – als het nodig is – blijvend steun geven.

Hulp voor iedereen

We moeten oog hebben voor al die jongeren en ouderen die hulp kunnen gebruiken. Zij moeten snel en eenvoudig passende zorg kunnen vinden via Loket Heemstede, bij WIJ Heemstede, bij zorgverleners in Plein1, of elders. Wij zijn heel blij met de initiatieven van de Werkgroep Toegankelijkheid en de steun van de Klankbordgroep WMO. Wij willen de zwaarbelaste groep van mantelzorgers steun bieden. 

Mensen, en zeker gezinnen met kinderen, moeten ondersteuning krijgen als het inkomen (te) laag is. Schuldhulpverlening moet voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen. Heemstede heeft goede voorzieningen maar deze hulp moet makkelijk vindbaar en flexibel toegepast worden. Met andere woorden: met een menselijke maat voor die mensen die het echt nodig hebben. Gezinnen die gezinshulp nodig hebben moeten die snel kunnen krijgen via Centra Jeugd en Gezin (CJG). Kinderen moeten veilig opgroeien, en anders een beschermd thuis kunnen vinden via ‘Veilig Thuis’ wanneer dat nodig is.

In Heemstede gaat veel goed, maar er zijn ook zorgen. De kosten in het sociaal domein lopen – zoals in veel gemeenten – verder op en er bestaan lange wachtlijsten binnen Jeugdzorg en GGZ. Kinderen mogen niet in het zorgsysteem blijven hangen en we moeten in de gaten houden of de geleverde zorg ook echt helpt. Wij moeten dit verbeteren door goede afspraken te maken met aanbieders en meer in te zetten op preventie. D66 wil investeren in jongerenwerk en naschoolse jeugdactiviteiten. Wij willen de samenwerking tussen gemeente, scholen en zorgverleners versterken, zodat vanuit het onderwijs direct vragen kunnen worden gesteld en meldingen kunnen worden gemaakt.

Werk zorgt voor geld om van te leven en het is ook fijn om je nuttig te maken. Werk vinden is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid. Soms lukt dat niet, zoals bij mensen in de participatiewet met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dan moet hulp geboden worden. 

Statushouders zijn bij ons welkom. Wij willen ze alle steun bieden om snel te kunnen wennen en mee te doen in onze samenleving. Wij zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers, zoals Platform Vluchtelingen Heemstede en de Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland, die zich inzetten voor opvang, taalonderwijs, het opbouwen van een nuttig netwerk en het vinden van werk. 

D66 is dé partij voor LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) – ook lokaal. Wij nemen krachtig stelling op de onderwerpen tolerantie en inclusiviteit en wijzen alle discriminatie af op grond van huidskleur, geloof, leeftijd, seksuele of culturele achtergrond.

Heemstede is een Regenboog gemeente. Wij blijven ons, samen met de gemeente en Regenboogpartners, inzetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in de Heemsteedse samenleving, ouderenzorg, onderwijs en sport verder te bevorderen. Voor het Raadhuis staat een regenboogbankje. Op Coming Out Day wordt de regenboogvlag gehesen. Wij steunen LHBTI-evenementen zoals het initiatief van Loco Coffee die haar deuren opent voor de Regenboogborrel. Wij willen op een prominente plek een regenboog-oversteekplaats aanleggen. Bij activiteiten en informatie van de gemeente moet aandacht gegeven worden aan minderheidsgroepen.

In 2016 gaf 43 procent van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan zich eenzaam te voelen. In Heemstede voelt ruim 35% van de inwoners zich eenzaam volgens onderzoek van de GGD. Heemstede is aangesloten op het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ waarbij de gemeente en verschillende lokale partners samen optrekken. Begin 2021 is WIJ Heemstede het project ‘Achter de Voordeur’ gestart om eenzaamheid vroeger te signaleren en met de bestaande dienstverlening meer passende hulp te bieden. 

Maar eenzaamheid komt onder alle leeftijdsgroepen voor. Onderzoek laat zien dat de eenzaamheid onder jongeren sterk is toegenomen tijdens de coronacrisis (RIVM, 2021). Met 75% ligt het percentage jongeren tussen 16 en 24 jaar dat aangeeft zich eenzaam te voelen beduidend hoger dan bij oudere leeftijdsgroepen (58 tot 61%). 

Het kabinet heeft 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor een maatschappelijk steunpakket gericht op onder andere eenzaamheid en specifiek op jongeren en kwetsbare groepen. Wij moeten die steun en deel van de budgetreserve Sociaal Domein gebruiken om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken en te verminderen. Daarbij moeten we jongeren zelf vragen naar hun wensen, behoeften en ideeën om elkaar te ontmoeten en sociale media inzetten om bewustwording rondom het thema bij jongeren te creëren. Vrijwilligers bij jongerenwerk en sport- en culturele verenigingen kunnen geholpen worden problemen te signaleren te bespreken. Tenslotte moeten we zorgen voor (blijvende) laagdrempelige ondersteuning, inloop of chats om met iemand in contact te komen om over hun zorgen te praten.

Lees ons hele programma