Financiële gezondheid:
doorlopend aandacht voor gemeentefinanciën

Beeld: D66 Heemstede

D66 staat voor een degelijk financieel beleid en doorlopende aandacht voor gemeentelijke financiën. Verbetering van scholen, huisvesting en klimaatadaptatie vergen allemaal hoge investeringen terwijl de Rijksbijdrage aan de gemeente (‘Gemeentefonds’) zeer waarschijnlijk verlaagd zal worden. Momenteel bedraagt die meer dan de helft van de gemeentelijke inkomsten. Daarnaast komt een verder kwart uit lokale heffingen waarvan de helft ‘Onroerend Zaken Belasting (OZB)’ waar ook D66 in principe niet aan wil tornen. Tegenover deze inkomsten staan grote uitgaven: ongeveer een derde wordt besteed aan ‘Sociaal Zorg’ en een kwart aan ‘Bestuur en Ondersteuning’. Terwijl de verwachting is dat een groot deel van de inkomsten onder druk komt te staan, loopt de uitgaven kant verder op. Wij moeten dit goed in de gaten houden en zo nodig bijsturen.

Eneco aandelen

Gelukkig springt het Rijk bij met extra voorzieningen en prijzen wij ons gelukkig met een grote uitkering van de verkochte Eneco aandelen. D66 hanteert echter het principe dat structurele uitgaven niet gedekt moeten worden door incidentele inkomsten. Zo moeten de Eneco gelden niet gebruikt worden om gaten in de begroting te dekken of voor snelle uitgaven, maar om onze schuldenlast te verlichten of investeringen te doen die over langere periode nog steeds ten goede komen aan onze bewoners. Wij zien deze ‘energie gelden’ het liefst – en voornamelijk – gebruikt worden voor energie- en klimaatdoelen. 

Jaarlijks wordt de begroting van de gemeente herijkt en vastgelegd voor de volgende periode. Dit gebeurt in een periodieke cyclus van verslagen, nota’s en stukken. Een belangrijke stap in deze cyclus is vinden wij de ‘kadernota’. Dit is een stuk waarin de beleidsdoelen en prioriteiten vastgelegd worden voor het volgende jaar en richting gegeven wordt aan de langere termijn. De stuk zou de basis moeten vormen voor de financiële uitwerking in de latere begroting. D66 pleit er al langer voor dat dit stuk alle aandacht en voorrang moet krijgen in de periodieke cyclus.   

Lees ons hele programma