Kijkje in de Staten: februari

Met de verkiezingen in zicht lijkt het alsof de dagelijkse politiek stil is komen te liggen en alle politici op de verkiezingen gefocust zijn. Toch hadden we nog een Statenvergadering in februari. Alweer de laatste van deze coalitieperiode. Tijdens deze Statenvergadering hebben we als D66 weer goede dingen gedaan voor de toekomst van Fryslân. Zo hebben we ons weer hard gemaakt voor de Friese taal, aandacht gevraagd voor CO2-uitstoot en de effecten op toekomstige generaties en gepleit voor het recht op reparatie. We begonnen de dag met Holwerd aan Zee.

Holwerd aan Zee

Met Holwerd aan Zee (HaZ) willen inwoners uit Holwerd het dorp een nieuwe impuls geven op het gebied van economie, biodiversiteit en leefbaarheid. Net als vroeger willen ze het dorp weer verbinden met de Waddenzee. Het plan is over de jaren heen vaak veranderd en verbeterd na overleg met inwoners en experts. Als D66 moesten we nu een keuze maken of we met HaZ door wilden gaan.

Het college wilde niet doorgaan met HaZ omdat het huidige plan te veel af zou wijken van het origineel. Als D66 verbaasde ons dit. “Neffens my ha we as provinsje altyd it projekt stipe, elkenien fûn it prachtich en makke der goeie sier mei. En doe kamen der wat kritykpunten fan de LTO en it wetterskip. Earder sei de deputearre dat er fol achter it projekt stie, mar juster hie er ynienen in oar stânpunt,” aldus Statenlid Bea Bijlsma.

Als D66 wilden we doorgaan met HaZ. Er lag namelijk een positieve kostenbaten-analyse en eventuele risico’s konden nog verder uitgewerkt worden. We dienden daarom een voorstel mee-in zodat we doorgaan met HaZ en risico’s verder uitwerken. Dit voorstel werd met grote meerderheid aangenomen!

De inwoners van Holwerd hebben daarmee weer perspectief. Maar volgens Statenlid Bea Bijlsma en Kandidaat-Statenlid Madieke Wiegersma gaat het te vaak het mis met de communicatie bij de Provincie Fryslân. Nu bij HaZ maar ook bij de bezuinigingen op de Friese taal en cultuur, bij de digitale ideeënkaart langs de Friese IJsselmeerkust en ook heel recent met de gratis regenton. Telkens schiet de communicatie tekort: inwoners horen niks meer van provincie of moeten een besluit in de krant lezen. D66 Fryslân vindt dit niet kunnen. Statenlid Bea Bijlsma en Kandidaat-Statenlid Madieke Wiegersma schreven er een opiniestuk over en pleiten voor een betere behandeling van de initiatieven in de Mienskip.

Samenwerken voor de Friese taal

D66 Fryslân is van alle partijen het meest ambitieus voor de instandhouding van de Friese taal. Zo willen we in 2040 dat alle Friezen met het Fries als moedertaal de taal goed kunnen lezen en schrijven. Willen we dat Friezen in de rechtszaal Fries kunnen spreken. Dat journalisten in het Fries nieuws kunnen maken en kinderen recht hebben op Fries onderwijs. Deze ambities kunnen we als provincie niet in ons eentje waarmaken. Daar hebben we het Rijk en onze Friese organisaties voor nodig.

D66 Fryslân gelooft in de kracht van samenwerking. Gelukkig hebben we in Fryslân veel kennisinstellingen die met elkaar samenwerken voor de ontwikkeling van de Friese taal. Denk aan de Fryske Akademy, Mercator, Afûk en Tresoar. D66 Fryslân wil niet alleen samenwerking in Fryslân, maar ook in Europa. In Europa zijn namelijk veel meer regio’s met minderheidstalen die tegen dezelfde problemen aanlopen.

We dienden daarom een voorstel in om als Fryslân samen met de Friese kennisinstellingen voorop te lopen in de Europese samenwerking tussen minderheidstalen en volop in te zetten op technologische innovatie in het Friese taalonderwijs. Ons voorstel werd met grote meerderheid aangenomen.

Een eerlijke prijs voor de toekomst

We hebben de Aarde in bruikleen van onze kinderen. We moeten er daarom zorgvuldig mee omgaan. D66 Fryslân wil daarom dat Fryslân in 2030 de eerste klimaatneutrale provincie van Nederland wordt. Als provincie kunnen wij daar wat aan doen. Bijvoorbeeld door duurzame energie op te wekken en energie te besparen. Maar ook door rekening te houden met onze CO2-uitstoot bij investeringen.

Zo is de Provincie Utrecht onlangs gaan rekenen met een ‘eerlijke’ CO2-prijs van 875 euro per ton CO2. Volgens onderzoek van Klimaatverbond Nederland en het Duitse Milieuministerie is er pas sprake van een eerlijke CO2-prijs als die het belang van huidige en toekomstige generaties even zwaar weegt. Utrecht daagt Fryslân uit om ook een eerlijke CO2-prijs te gaan hanteren.

We dienden daarom een voorstel in om na te gaan hoe Fryslân ook met eerlijke CO2-prijs kan werken. Het voorstel werd aangenomen! Eind 2023 horen we hoe het ervoor staat.

D66 Fryslân wil dat Fryslân volledig circulair is in 2030. De provincie steunt organisaties die werken aan bewustwording bij bedrijven, stimuleren innovatie en dragen bij aan kennisuitwisseling tussen bedrijven. En bij een hoop Friese bedrijven is ook al aandacht voor recycling en hergebruik.

Maar de circulaire economie is meer dan recycling en hergebruik. Als we vooruit willen met de circulaire economie. Met minder verbruik en meer hergebruik. Dan hoort daar bij dat wat stuk gaat niet hoeft te worden weggegooid, maar gerepareerd kan worden, schrijft Statenlid Danny van der Weijde in zijn opniestuk. Het right to repair of het rjocht fan reparaasje, geeft mensen het recht je gekochte spullen zelf te repareren of te laten repareren. Bedrijven zullen dus ook onderdelen beschikbaar moeten maken of reparatiediensten moeten aanbieden. Maar het gaat verder dan alleen fysieke objecten. Binnen de Europese Unie wordt er al volop gesproken over dit recht en regels om dit mogelijk te maken.

D66 Fryslân wil niet afwachten op Europa, maar vooroplopen. We dienden daarom een voorstel in om in 2023 samen met het bedrijfsleven een akkoord te maken waarin het rjocht van reparaasje een plek krijgt in de Friese economie en hierbij gemeenten en sociale werkvoorzieningen te betrekken. Ook willen we dat er een bewustwordingscampagne komt voor bedrijven. Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen! Eind 2023 horen we hoe het ervoor staat.

We zijn momenteel volop campagne aan het voeren in alle Friese dorpen en steden. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de campagne? Stuur dan een mail naar [email protected] dan nemen we contact met je op.