Nieuwjaarstoespraak wethouder June Nods

“Eigenlijk zouden we nu op een locatie elkaar ontmoeten, omhelzen en handen schudden, terwijl we elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. Wie had kunnen raden dat het coronavirus ook dit jaar ons weer zou ontregelen”. Zo begon onze waarnemend burgemeester, Theo Bovens, zijn Nieuwjaars toespraak.

En dat is precies wat wij ook vandaag weer moeten missen. Ik had jullie zo graag willen ontmoeten in de Vlugte bij de Bingo J. Het is er al zo vaak niet van gekomen. En juist nu is het zo van belang om samen op te trekken, samen de schouders eronder en samen de politiek in Enschede vorm te geven. Dat hebben we ondanks Corona de afgelopen jaren ook wel gedaan. De partij, de fractie, het college en in de coalitie.

We doen het samen

“Alleen ben je misschien sneller, samen kom je verder”.
We staan aan het begin van het verkiezingsjaar. Geen beter moment om terug te kijken naar wat er bereikt is en vooruit te kijken naar wat komen gaat.

De campagne voorbereiding is in volle gang. Rens en zijn team gaan er vol voor. En natuurlijk hebben zij ons allemaal daarbij nodig. De Programmacommissie heeft een mooi product afgeleverd. Het was een hele klus voor Nik en zijn team om alle input bij elkaar te brengen in een leesbaar en herkenbaar stuk.

En dan de Lijsttrekkers adviescommissie die heel wat meer tijd heeft moeten investeren dan aanvankelijk gedacht. En ik kijk met veel plezier naar de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart. Wat mooi dat er zoveel vrouwen zin hebben om onze stad te besturen.
En dat alles onder de bezielende leiding van ons bestuur, waarvan ik weet dat ook Ivo en Maria er ongelofelijk veel uren in hebben gestoken. Jullie mogen trots zijn op de resultaten. Geweldig dat jullie zoveel vrije tijd in onze mooie partij stoppen.

Dank aan allen die zich voor D66 Enschede inzetten en nog gaan doen. Want we hebben jullie hard nodig in de komende maanden.
En ook landelijk zijn er door de partij goede stappen gezet.
Ik ben trots op het resultaat dat Sigrid Kaag heeft neergezet. Hoe leuk is het dat het eerste commentaar op het coalitie akkoord was, dat er nu een progressief akkoord ligt.

Als dat de komende maanden zo doorgaat, zal dat de gemeenteraadsverkiezingen voor D66 positief beïnvloeden.
We zijn en blijven afhankelijk van de landelijke politiek.
Maar eerst kijk ik met jullie graag terug naar wat er zoal bereikt is in de afgelopen periode.  En dat is veel waar D66 trots op mag zijn. Ik doe een greep uit mijn portefeuilles.

Samen werken aan onze stad

We hebben een terrassenvisie, een Retailvisie en er komt een Regiovisie Jeugdhulp. Er is een Stedenbouwkundig plan voor Kennispark. Daarnaast is een leidraad Openbare Ruimte Stadserf vastgesteld en een Actieplan Binnenstad is in wording.  Bij de vergaderingen van de Stedelijke Commissie Centrum waarin de Leidraad en het Actieplan aan de orde kwamen, is Vic altijd een uitstekende voorzitter. De Toekomstvisie Openbaar lichaam Crematoria Twente is tot stand gekomen. Inmiddels zijn ook de plannen vastgesteld om het stadserf in 2030 emissievrij te maken. Hierover werd heel prettig samengewerkt, zoals altijd, met collega Van Houdt.

We hebben een nieuwe financiële verordening, waarin de spelregels van onze financiën bepaald worden. Zo rekenen we ons in het vervolg niet langer rijk door de stille reserves bij het weerstandsvermogen te tellen.

We hebben met de Taskforce Jeugd de samenwerking met de partners gezocht, zodat we bovenop de ontwikkelingen zaten tijdens de pandemie. Daaruit zijn onder andere de huiskamers op scholen tot stand gekomen.

We hebben als Centrumgemeente de Regionale Experteams opgezet voor de specialistische jeugdzorg in IJsselland en Twente. Inmiddels ben ik bestuurlijk trekker van het aanpakken van de wachttijden. Een enorm ingewikkelde klus, en ongelofelijk belangrijk voor onze jeugd.
We draaien de Onderwijs Jeugd Arrangementen, oftewel OJA, waarin  zorg op school wordt georganiseerd. Daarvoor is ontschotting nodig, hetgeen wettelijk niet kan. Landelijk wordt deze ontwikkeling met veel belangstelling gevolgd, want het is de juiste richting voor de toekomst.

We hebben de International School Twente weer op de rails. Het aantal leerlingen is toereikend en groeit weer.
We hebben de Strategie Nota Kansengelijkheid vastgesteld en verder uitgewerkt. Er wordt een actieprogramma Binnenstad gemaakt, waar -net als bij de Terrassenvisie- een uitgebreide participatie mee gepaard gaat.

Daarnaast zijn er vele bestemmingsplannen gewijzigd, tot stand gekomen en in voorbereiding, zoals het bestemmingsplan voor bebouwing van het parkeerterrein bij de Performance Factory.
En samen met collega’s Kampman en Van den Berg kreeg de Transformatie binnen het Sociaal Domein vorm. Een enorme operatie, die ook in de volgende periode zal doorlopen. Ook groeide de aandacht voor laaggeletterdheid, waar Margarita zich voor heeft ingezet.

Ik ben me ervan bewust dat zo’n opsomming wat saai is, daarom hou ik ermee op. Maar het geeft wel een beeld van de oogst van D66 van de afgelopen twee jaar. En ook de collega wethouders hebben vele plannen tot stand gebracht, die we uiteraard allemaal binnen het college hebben besproken.

Ik ben er heel trots op dat tot nu toe alle door deze wethouder geïnitieerde plannen -zonder uitzondering- tot stand zijn gekomen. Er wordt nu hard gewerkt aan het vervolg. Waar ik me natuurlijk ook sterk voor mocht maken waren onze financiële plannen. Het voorstel dat ik vorig jaar bij de begroting deed om geen nieuwe bezuinigingen door te voeren blijkt achteraf de goede keuze. Het verloop van de pandemie liet zich niet voorspellen. Ik heb toen ook de aanzet gegeven voor het ontwikkelen van het anticyclisch investeren, met het oog op noodzakelijke banengroei. Dat is nu uitgegroeid tot een heuse investeringsagenda, waarvan collega Diepenmaat de uitvoering doet. Evenals de begroting voor vorig jaar kon de begroting 2022 op instemming van College en Raad rekenen.
In mijn blogs op de website van D66 ga ik daar nader op in.

Samenwerken aan de groei

En over groei van banen gesproken. Dat heeft zelfs tijdens de pandemie doorgezet. Vooral op Kennispark en in de Binnenstad. Het gaat bijdragen aan onze toekomstplannen om door te groeien naar 170.000 inwoners. In november vorig jaar is de grens van 160.000 al gepasseerd. Enschede groeit weer. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat we problemen op de arbeidsmarkt kennen. Er zijn meer banen dan er werkzoekenden zijn. Het is een landelijke trend en dit zal ongetwijfeld ook de aandacht van de nieuwe coalitie vragen.

Samenwerken met de fractie

De samenwerking met de fractie en de fractievoorzitter is me goed bevallen. Het was even zoeken naar de invulling van het dualisme, maar ik denk dat we daar goed zijn uitgekomen. Veruit de meeste contacten waren natuurlijk met Gertjan. We kunnen prima schakelen, hebben een half woord nodig en vullen elkaar goed aan in onze rollen naar College, Coalitie en de Raad. Daarmee hebben we zelfs kunnen bereiken dat de Energievisie toch is vastgesteld en de plannen voor de Moskee waarschijnlijk nog worden vastgesteld voor de verkiezingen. En hier moet ik ook even melding maken van de constructieve rol -zoals altijd- van Jasper, die de energievisie in zijn portefeuille had.

Samenwerken met onze stadsgenoten

Wat ik ongelofelijk gemist heb zijn de contacten in de wandelgangen. Vooral bij de laatste lockdown had ook ik last van moedeloosheid. Dat was snel weer over als ik denk aan allen die echt zwaar getroffen zijn door de pandemie, zoals mensen die dierbaren verloren en onze ondernemers in de horeca en bv onze winkeliers. Voor de ondernemers hebben we, aanvullend aan die van het Rijk, tal van maatregelen genomen om hen door de pandemie te helpen. Maar de grenzen worden nu overschreden. Het is de hoogste tijd voor een landelijk lange termijn visie op dit punt. Dat kunnen we dan lokaal verder uitwerken en aanvullen.

Samenwerken in de toekomst

De persoonlijke contacten met de leden zijn noodgedwongen beperkt gebleven. Daar speelde mijn volle agenda trouwens ook rol in. Gelukkig werd veel digitaal toch nog zo goed mogelijk mogelijk gemaakt.

Met ongelofelijk veel plezier heb ik de afgelopen twee jaren voor de stad en voor onze idealen gewerkt. Dat wil ik in de volgende periode graag voortzetten. Eén van de speerpunten zal wat mij betreft duurzaamheid zijn. Daar is door onze fractie voor gevochten, maar een meerderheid was in de raad gewoon nog niet te vinden. Ik denk dat de tijd nu rijp is (ook vanwege de landelijke ontwikkelingen) en daar wil ik graag stappen zetten. Er moet nog veel meer gebeuren.
Een ander speerpunt voor mij is meer tijd om de stad in te gaan, om mensen te ontmoeten. Ik zie dat als een belangrijke rol van de wethouder. Om te weten wat er leeft wil ik bewoners ontmoeten, studenten ontmoeten, ondernemers ontmoeten. Kortom iedereen die een steentje bijdraagt in Enschede. Want daar is veel te weinig gelegenheid voor geweest in de afgelopen jaren.

Nu staan de verkiezingen voor de deur. Dat doen we samen met al die betrokken mensen en hun idealen voor onze stad.
Daar gaan we de komende tijd veel over horen. D66 is er klaar voor. Doe mee en laat je inspireren door al die bevlogen leden. Ik kom jullie graag tegen: op naar een geweldig verkiezingsresultaat!