“De leukste begroting in de afgelopen 12 jaar”

Wethouder June Nods begon de behandeling van de gemeentebegroting op 8 november met deze toespraak.

“De leukste begroting in de afgelopen 12 jaar.” Aldus oud-burgemeester Onno van Veldhuizen bij het vaststellen van de begroting 2022-2025 door het college van burgemeester en wethouders. Vandaag is uw raad aan zet en ik zal u uitleggen waarom het college en onze oud-burgemeester in het bijzonder positief zijn over de begroting en de toekomst van onze stad. Een toekomst die we bouwen voor onze kinderen, een toekomst die inclusief is en aan iedereen recht doet. En tegelijkertijd is het belangrijk om realistisch te zijn. Alleen vanuit de stand van zaken nu kunnen we de volgende stappen zetten.

Balans opmaken

De stad komt vanuit de ingewikkelde situatie van de corona pandemie. En alhoewel die nog niet voorbij is, lijken de gevolgen voor de samenleving beter in beeld. Tegelijkertijd houden we oog voor de onzekerheden voor onze inwoners, organisaties en ondernemers.
Na ruim drie jaar van deze coalitieperiode is het ook tijd om de balans op te maken. Waar kunnen we het komende jaar nog op inzetten en wat geven we door aan de volgende coalitie. Dat betreft in ieder geval de gezonde en gedegen financiële situatie van Enschede die deze begroting biedt.

Verbetering financiële positie

Daarmee is onze stad goed toegerust op de ondersteuning van uitvoering en beleid. De financiële positie van Enschede is verbeterd.
Voor het eerst in vele jaren voert het woord ‘investeren’ in plaats van ‘bezuinigen’ de boventoon in deze gemeentebegroting. We gaan letterlijk en figuurlijk bouwen aan de stad. Zoals het investeren in kansengelijkheid en het bouwen van woningen.
Dankzij een realistisch en spaarzaam financieel beleid, positieve economische ontwikkelingen, meer grip op de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein en meer geld van het Rijk, staat Enschede er financieel gezonder voor.

Investeren

We zijn als college nu zelfs in staat om een investeringsagenda aan u voor te leggen, waardoor we de strategische opgaven van de stad sneller kunnen aanpakken.
De transformatie in het sociaal domein begint vruchten af te werpen. Het beleid ‘Rondkomen met je inkomen’ is ingezet. Onhaalbare taakstellingen zoals ‘scherpe keuzes in het sociaal domein, de inspanningsverplichting van Sportaal en de taakstellingen van jeugd, staan niet langer op de rol. Ook ‘bed bad brood’, kansengelijkheid, de LEA, de SES en vroeg signalering van schulden plus nazorg detentie hebben structurele budgetten gekregen.

Financieel beleid

Het realistische en spaarzame financiële beleid zetten we met deze meerjarenbegroting gewoon door. We speculeren niet op onzekere inkomsten en we dekken structurele uitgaven met structurele middelen. Tegenvallers in een domein worden in hetzelfde domein opgelost. We zetten ons spaarprogramma voort en financiële risico’s, veelal positief, die we komende jaren voorzien, staan beschreven in de gemeentebegroting. Positieve risico’s, het klinkt als een contradictio interminus of te wel, hoe kan een risico positief zijn.Ik zal het u uitleggen. Omdat het nieuwe kabinet er nog niet is, blijven een aantal vraagstukken onbeslist. Bijvoorbeeld de herijking van de rijksmiddelen. Op dit moment staat het voorstel op een stevig voordeel voor onze gemeente, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Dit voordeel is niet meegenomen in de begroting die voor u ligt en daarom zal de uitkomst een voordeel op gaan leveren in financiële zin. Daardoor blijven we ook in de toekomst in staat om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.
En daarmee is er ruimte voor de volgende coalitie!

Financieel beleid

Het is ook belangrijk om realistisch te blijven kijken naar de vele vraagstukken die op ons afkomen. Ik noem er een paar. De arbeidsmarkt vraagt onze aandacht nu er een nieuw probleem ligt: er zijn meer banen dan werkzoekenden. Hoe behouden we een bruisende binnenstad voor onze inwoners en ondernemers. Het voorstel voor de invulling van de terrassen is tot stand gekomen met winkeliers en ondernemers. Een mooie participatie, die geresulteerd heeft in een gezamenlijk voorstel. Ook maken we een actieplan om te komen tot integraal groen plan voor de binnenstad. Duurzaamheid heeft in vele voorstellen een haakje, maar als u het mij vraagt is het belangrijk om tot een samenhangend voorstel te komen op basis van de Sustainable Development Goals. Dat kunnen we overigens niet alleen: daarbij hebben we ook middelen van de rijksoverheid nodig.
Kortom er liggen genoeg uitdagingen voor de toekomst. De voorliggende begroting biedt daar mogelijkheden voor.

Om aan te sluiten bij de woorden van Onno:
De leukste begroting in vier jaar!