De eerste honderd dagen van Rob


Nadat het coalitieakkoord tot stand was gekomen werd Lazise Hillebregt als eerste D66 wethouder in Dronten benoemd. Binnen de fractie schoof ik door in de rol van fractievoorzitter. Ik vertel je graag over mijn eerste honderd dagen.

Werkzaamheden

Met Michael zijn de taken en thema’s verdeeld. Heel globaal doe ik het fysieke domein en Michael het sociaal domein. Ondertussen gaat het politieke leven gewoon door met haar beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen (het BOB-model, waarover later meer). En vanzelfsprekend de raadsvergaderingen. Op Michael en mij werd een beroep gedaan om in allerlei werkgroepen en commissies deel te nemen. Voor mij betekende dit dat ik vanaf dat moment deelnam aan het fractievoorzittersoverleg, het Presidium (waarbinnen de agenda voor de raad wordt gemaakt) en de Werkgeverscommissie (voor de griffie). Samen met Michael zit ik nog in een werkgroep Bestuurlijke vernieuwing waarbinnen ik dan de Woningbouwopgave behartig. En er is een Werkgroep Omgevingswet (opnieuw) in de maak. Dit alles dus naast de reguliere vergaderingen. Best druk dus allemaal

BOB-model

Dat BOB-model is ontstaan vanuit de gedachte beter aansluiting te krijgen met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Tijdens de beeldvormende vergadering zijn louter vragen toegestaan die het beeld over een bepaald onderwerp scherper moet krijgen. Hierbij zijn dikwijls ook derden aanwezig. Dat kunnen inwoners zijn, maar bijvoorbeeld ook de OFW en makelaars. Bij de oordeelsvormende vergadering ontstaat het echte debat en laat je weten hoe je als fractie er in staat. Uiteindelijk vindt besluitvorming in de raad plaats.

Coalitiepartij

Coalitieverantwoordelijkheid betekent ook een andere verantwoordelijkheid richting college (en wethouder in het bijzonder). Lazise en ik praten elkaar regelmatig bij en zij schuift het eerste deel van de fractievergaderingen aan als haar agenda dat toelaat. Daarnaast hebben de fractievoorzitters van de coalitie een gezamenlijke app in gebruik genomen om “ongelukken” of verrassingen te voorkomen. Dat betekent overigens niet dat coalitiepartijen het altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Spannend wordt het wel indien coalitiepartijen onderling van mening verschillen.

Burgerraadsleden

Yvonne en Luc waren bereid in de fractie een actiever rol op zich te nemen. Beide zijn nu burgerraadslid, waarbij moet worden aangetekend dat Yvonne tot het einde van dit jaar dispensatie heeft gekregen vanwege haar Statenlidmaatschap. Ik ben erg blij met hun ondersteuning. Gelukkig waren ook andere D66 leden bereid zich in te spannen voor de fractie. Ciska Hovestadt en Ben Donatz versterken vanaf het zomerreces onze gelederen (Joris Heemskerk al iets eerder)! Met deze aanvullingen kunnen we ook meer strategisch te werk gaan.

Burgerraadsleden

Het college is voortvarend van start gegaan. Onlangs verscheen hun Collegeprogramma; een ambitieus en zeer goed leesbaar stuk. Er liggen dan ook  enorme opgaven op het gebied van wonen, dienstverlening, accommodaties, duurzaamheid, armoedebestrijding, etc. Als fractie willen we alle ambities tot een succesvolle afronding zien te brengen. Vanzelfsprekend vanuit het perspectief van D66 Dronten!

U weet het vast al; u bent altijd welkom om eens een fractievergadering mee te maken. En als u suggesties en/of ideeën hebt; laat het ons weten.

Rob van der Schans,
Fractievoorzitter D66 Dronten