De schaalsprong

Begin 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is geconstateerd dat de provincie Flevoland de planologische ruimte heeft voor 100.000 extra woningen, met name in Pampus, Warande, Oosterwold en rondom Dronten. De woningnood is er ondertussen niet minder op geworden.

Dronten kent vanaf haar ontstaan een geschiedenis van telkens grotere ambities. Met de landelijke woningopgave heeft
Dronten aangegeven opnieuw haar verantwoordelijkheid te willen nemen. De beoogde groei van Dronten brengt een enorme
opgave met zich mee. Dronten telt momenteel circa 42.000 inwoners en zal, als het aan een meerderheid van de
gemeenteraad ligt, door ontwikkelen naar circa 65.000 tot 70.000 inwoners. Dat betekent een schaalsprong met meer dan
11.000 woningen oftewel een groei van meer dan 60%. Met de toename van het aantal inwoners, ontstaat een behoefte aan
een navenante groei aan maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid.

Wij kijken dan in het bijzonder ook naar duurzaamheid bij het bouwen van nieuwe woningen. Wij willen namelijk bouwen voor
de toekomst. In Dronten zijn wij trots op de natuur, dit willen wij verder verstevigen door genoeg aandacht te hebben voor
groen in nieuwe wijken.

De Dorpen

De schaalsprong zal met name rond de kern Dronten moeten plaatsvinden. Uitbreidingen van Biddinghuizen en Swifterbant
moeten passend zijn bij de identiteit van de dorpen. Wij pleiten voor een nader onderzoek naar die identiteit en het
draagvlak voor uitbreiding en mate van groei in de kleinere dorpen.

Van Woonwijk naar Leefwijk

De schaalsprong zal met name rond de kern Dronten moeten plaatsvinden. Uitbreidingen van Biddinghuizen en Swifterbant
moeten passend zijn bij de identiteit van de dorpen. Wij pleiten voor een nader onderzoek naar die identiteit en het
draagvlak voor uitbreiding en mate van groei in de kleinere dorpen.Nieuwe woonwijken zijn niet louter woonlocaties. Wij pleiten voor duurzame leefwijken. Duurzaam door permanent aandacht
te blijven schenken aan een goede sociale samenhang, veiligheid, recreatie, groene leefomgeving, werkgelegenheid,
vitaliteit en gezondheid. Dit vraagt om een betaalbaar en aantrekkelijk woningaanbod voor iedere doelgroep. Niet alleen
voor onze eigen inwoners, maar ook voor toekomstige inwoners van Dronten. Een woningaanbod dat ook inspeelt op de
huidige trend van meer thuis werken. In de nieuwe locaties moet rekening worden gehouden met kleine winkelcentra,
sportlocaties, gezondheidscentra en/of multifunctionele centra.

De schaalsprong zal met name rond de kern Dronten moeten plaatsvinden. Uitbreidingen van Biddinghuizen en Swifterbant
moeten passend zijn bij de identiteit van de dorpen. Wij pleiten voor een nader onderzoek naar die identiteit en het
draagvlak voor uitbreiding en mate van groei in de kleinere dorpen.

Blauwe en groene dragers

De dorpsbossen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant worden hoog gewaardeerd. Bij de uitbreiding mag daar nog een
tandje worden bijgezet in de vorm van robuuste dorpsbossen en grote stadsparken als “dragers” voor de woonwijken. Ook
een reeks van recreatieplassen met wonen aan water zien wij als toegevoegde waarde. Nog mooier zou een rechtstreekse
vaarverbinding naar de randmeren zijn. Uitgangspunt kan zijn dat al het openbaar water bevaarbaar is. Water kan tevens als
buffer dienen; bossen dragen bij aan het voorkomen van hittestress en leveren verkoeling op. Stadsparken en dorpsbossen
bevorderen het recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en sporten. De provincie wil de aanplant van bomen stimuleren;
gemeente en provincie moeten afspraken maken hoe dit in de praktijk is te vertalen. Wij zijn voorstander van grootschalige
voor-inplant, zodat toekomstige inwoners meteen van de kernkwaliteiten kunnen genieten. Voor wat betreft de Groene
Randen van de dorpen zoeken we aansluiting bij het provinciaal beleid.

Wonen, duurzaamheid en energie

Wij willen plaats kunnen bieden aan alle woning typologieën en daarbij speciale aandacht voor starters. Bij nieuwe
woningbouw wordt gelet op een zo goed mogelijke positionering op de zon. Uitgangspunt moet zijn dat de woningen per
definitie van zonnepanelen worden voorzien. Vanzelfsprekend zijn de nieuwbouwwoningen van het gas af en
energieneutraal. Wij willen laten onderzoeken of aardwarmte / geothermie op buurt- of wijkniveau toepasbaar en financieel
haalbaar is. Kan de gemeente, eventueel in samenwerking met andere partijen, toekomstige bewoners ontzorgen door
aardwarmte te bieden? Daarbij denken we aan coöperaties of publieke warmtebedrijven. We ontwikkelen pijlers voor
elektriciteit, warmte, grondstoffen, groen (biodiversiteit) en water. En we kijken of deze pijlers passen bij de huidige
klimaatdoelstellingen, dan wel aangescherpt moeten worden. Nieuwe wijken zijn klimaat adaptief.

Mobiliteit

Pak de woningbouwopgave en mobiliteit in één keer op, is onze stelling. Aan de ene kant vraagt dat om alertheid richting
Rijk en provincie. Aan de andere kant is een kritische blik op de inrichting van nieuwe wijken nodig.
Het oppakken van de forse woningbouwopgave kan niet zonder de voorwaardenscheppende investeringen van deze twee
overheden. De Hanzeweg en N50 zitten reeks aan hun taks. Swifterbant dient niet alleen vanuit en naar het Noorden een
aftakking te krijgen vanaf de A6. Een ontsluiting naar het Zuiden draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Onze woonkernen
moeten via vierbaanswegen worden ontsloten. Daarbij moet veel nadrukkelijker dan in het verleden gekeken moeten worden
naar geluidoverlast voor omliggende woningen. Schaalvergroting vraagt ook om een andere blik op het OV.

Met de elektrificatie van het wagenpark zijn voldoende openbare laadpalen een voorwaarde. Het Klimaatakkoord,
toekomstig nationale wetgeving en stimuleringsmaatregelen zullen gericht zijn op het terugdringen van het autobezit op
basis van fossiele brandstof. Alternatieven voor de auto moeten aantrekkelijker worden. Logische knooppunten voor OV en
dagparkeren, ruime voet- en fietspaden en veilige straten waar kinderen kunnen spelen kunnen daaraan bijdragen.

Economie

Door de schaalsprong is ook op het gebied van economie stimulering vanuit de Rijks- en provinciale overheid een
voorwaarde. Meer inwoners betekent niet vanzelf ook meer arbeidsplaatsen. Dat betekent voor de kern Dronten dat een
visie nodig is waar nieuwe bedrijvigheid zich in de toekomst kan vestigen. Financiële ondersteuning is nodig bij het werven
van bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van een premie arbeidsplaatsenregeling. Ondersteuning is nodig voor de
revitalisatie onze winkelcentra.

Onderwijs en welzijn

Een aantrekkelijk woonklimaat heeft goede onderwijsvoorzieningen nodig waarbij er voor ouders een keuze moet zijn.
Vanzelfsprekend in een veilige omgeving. En met nadrukkelijk aandacht voor kansengelijkheid, zelfredzaamheid,
talentontwikkeling en inclusie. Zorg en welzijn dienen ook in een uitgebreid Dronten dichtbij te zijn. Een geactualiseerd
accommodatiebeleid kan dit richting geven.

Niet in beperkingen denken

De kern Dronten wordt geheel ontsloten door infrastructuur. Bij een schaalsprong van dit niveau mag deze infrastructuur
geen beperkingen opleveren. Met andere woorden; verplaatsing of wijzigingen van huidige infrastructuur zijn wat D66
betreft bespreekbaar. De schaalsprong kan ook leiden tot een heroverweging van voorzieningen in de bestaande
bebouwing. Zijn bijvoorbeeld de sportlocaties in de kern Dronten niet beter naar de nieuwe uitleglocatie te verplaatsen
zodat nabij het centrum van Dronten ruimte ontstaat voor grote hoeveelheid seniorenwoningen en wellicht zelfs een 2e
Planetenwijk?