Leefomgeving: wonen en bereikbaarheid, kunst en cultuur, samenspraak en kansengelijkheid

Drenthe is een gastvrije provincie en is een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en gewaardeerd wordt en waarin we iedereen vrijlaten maar niemand laten vallen. Kansengelijkheid is rechtvaardigheid.
Drenthe is een provincie waar gewerkt wordt aan de toekomst, waar inwoners voor elkaar klaar staan.
In onze ogen hebben alle inwoners recht op een thuis in een gezonde leefomgeving. Een veilige leefomgeving waar mensen prettig kunnen wonen en recreëren en waar voldoende voorzieningen zijn die voor iedereen ook goed bereikbaar zijn.

Een levendig cultureel klimaat is voor D66 ook een van de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren. Wij vinden het belangrijk dat kunst voor iedereen toegankelijk is en dat alle burgers volop kunnen deelnemen aan het culturele leven. Samen cultuur beleven bevordert ook de samenhang tussen mensen en tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen. Wij willen een krachtige en stimulerende regionale culturele infrastructuur.
Wij willen inwoners betrekken bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid door onder andere de participatieladder (meetinstrument waarmee je meet in hoeverre iemand participeert in de samenleving) op meer beleidsterreinen te gebruiken.
D66 wil een transparante, betrouwbare en toegankelijke provinciale overheid. Inwoners moeten weten wat ze van die overheid kunnen verwachten. De provincie hoort verantwoord met publiek geld om te gaan.

Wonen en bereikbaarheid

Wonen is een grondrecht. Voor iedereen moet er een woning zijn die past bij de gezins-, leef- en werksituatie, van student tot gepensioneerde. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving. We groeien samen toe naar een natuurinclusieve samenleving. Het woningaanbod dient afgestemd te worden op de behoeften en leefsituatie die samengaan met de veranderende samenstelling van de bevolking. Leegstaande panden moeten worden hergebruikt en er moeten betaalbare woningen voor alle doelgroepen worden gerealiseerd. Voor nieuwe woningen geldt dat werk, opleiding en andere voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer en/of de fiets.
D66 wil dat voor de woningbouwopgave eerst gekozen wordt voor bouwen binnen de bestaande steden en dorpen, zodat het grootste deel van de provincie groen kan blijven.
Wij willen dat Drenthe een provincie is waar voorzieningen voor alle inwoners goed bereikbaar zijn. Een provincie waar geen sprake is van mobiliteitsarmoede.
Wij geven prioriteit aan de fiets, het openbaar vervoer en het delen van vervoermiddelen, en willen investeren in een infrastructuur die ook in het buitengebied voldoende capaciteit heeft. Lopen, fietsen en OV waar mogelijk, wegverkeer waar noodzakelijk.
We willen bevorderen dat op verkeersknooppunten verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten (zoals oplaadpunten, carpoolplaatsen). Het gebruik moet bepalend zijn voor elke vorm van (openbaar) vervoer.

Wij zijn zuinig op onze natuurgebieden en asfalt moet in ons landschap niet beeldbepalend zijn.
Verkeersveiligheid is belangrijk en waar het de situatie voor kwetsbare verkeersdeelnemers veiliger kan maken, zijn wij voorstander van snelheidsbeperkende maatregelen.
Verbindingen die voor de economische ontwikkeling en het vestigingsklimaat van belang zijn moeten worden verbeterd of aangelegd.

Met het voltooien van de Nedersaksenlijn worden de onderwijssteden Groningen, Emmen en Enschede beter bereikbaar. Ook is deze regionale verbinding de missende schakel in het nationale net van treinverbindingen in Noordoost-Nederland.
Voor het vervoer van goederen moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van waterwegen en het spoor.

Kunst en cultuur

Musea, culturele instellingen, festivals en evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de provincie voor eigen bewoners en toeristen. D66 streeft naar een bruisende en voor iedereen toegankelijke kunst- en cultuursector. 
Mensen worden door kunst en cultuur geïnspireerd, ontroerd, vermaakt en verbonden. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van het creatief vermogen van onze inwoners. Het draagt bij aan een vitale provincie waar bewoners doen, meedoen en ertoe doen. Voor kunst en cultuur is een grote verbindende rol weggelegd. Dit vraagt om een kunst- en cultuursector die daar ook daadwerkelijk voor kan zorgen. Ook vervult de kunst- en cultuursector een belangrijke rol in het vestigingsklimaat, de economie en het toerisme.
 
De Drentse cultuur zien wij als onlosmakelijk verbonden met de Drentse samenleving. Zij zorgt voor de verbinding die het voor de inwoners van de provincie aantrekkelijker maakt om hier te wonen en te werken. 
Wij vinden het belangrijk dat het culturele erfgoed in onze provincie goed wordt onderhouden, goed wordt beschermd en zoveel als mogelijk toegankelijk is voor iedereen die hiervan wil genieten. Wij vinden dat de provincie dit moet bewaken en, waar dit noodzakelijk is, ondersteunen. 

Daarnaast is het van belang dat de provincie ervoor zorgt dat behoud van erfgoed uitgangspunt is bij landschapsontwikkelingen en de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Zo blijft ons erfgoed toekomstbestendig en op een duurzame manier behouden.
Wij staan voor behoud van erfgoed door ontwikkeling van materieel en immaterieel erfgoed. 
Vertrouwdheid met de Drentse cultuur en cultuurhistorie geeft binding met de streek. Nieuwkomers worden wegwijs gemaakt en mensen die eerder ergens anders werk vonden keren graag weer terug naar Drenthe. De Drentse taal is even bepalend voor de identiteit van de provincie als landschap en ander cultureel erfgoed. Het Drents verdient daarom in dezelfde mate ondersteuning.
 
Bibliotheken moeten alle zeilen bijzetten om overeind te blijven in een snel veranderende digitale wereld. 
Veel bibliotheken maken de transitie door van de oorspronkelijke boeken-bibliotheek naar een veelzijdige maatschappelijke bibliotheek waar thema’s als geletterdheid, digitale inclusie en een leven lang leren de koers bepalen. De bibliotheek wordt wat D66 betreft de huiskamer waar ontmoeting centraal staat.

Samenspraak en kansengelijkheid

Als provincie zijn wij onderdeel van een groter geheel. Samenwerken, kansen zien en kansen benutten is waar D66 voor staat. Mensen moeten de vrijheid hebben hun eigen leefomgeving vorm te geven en eigenaar te worden van zaken die zij belangrijk vinden. Inwonerparticipatie en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen leefomgeving willen wij bevorderen. Het werk van de provincie moet voor iedereen te volgen zijn en de inwoners moeten er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Wij willen een transparante, betrouwbare en toegankelijke provinciale overheid. Inwoners moeten weten wat ze van die overheid kunnen verwachten.

Wij zijn van mening dat provincie-, gemeente- of landsgrenzen onder geen beding een belemmering mogen zijn voor mogelijkheden voor samenwerking op tal van terreinen. Sommige taken kunnen beter uitgevoerd worden op Noord- en Noordoost-Nederlandse schaal, waardoor de gezamenlijke provincies meer slagkracht krijgen. Wij vinden dat Drenthe (of als Noord- en Noordoost-Nederland) zoveel mogelijk gebruik moet maken van Europese subsidies.
Wanneer gemeentelijke taken beter bovenlokaal of provinciaal kunnen worden aangepakt, neemt de provincie de regierol op zich.
Ieder mens een gelijke kans geven is een opdracht voor iedereen. De verbinding tussen thuis, omgeving en school, en daarmee de samenwerking tussen overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties, vinden wij belangrijk. Onderwijsinstellingen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland zullen een goede samenwerking organiseren om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en zullen daarbij nauw samenwerken met bedrijven en instellingen. Om de kenniseconomie te stimuleren moet er provincie- en landsgrens overstijgend worden gedacht en gehandeld. Voor iedereen moet een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ mogelijk zijn.

Financiën

D66 wil dat iedereen in de provincie begrijpt hoe zij met het geld omgaat en waaraan het geld is besteed. Wij vinden het belangrijk dat de provincie bij de besteding van geld voorrang geeft aan duurzaamheid. Daarbij willen we continuïteit in beleid.

De motorrijtuigenbelasting gaat op termijn waarschijnlijk verdwijnen. In de komende jaren zal deze inkomstenbron verder afnemen door de toename van elektrisch rijden. Hierdoor is er een andere bron van inkomsten voor provincies nodig. 
D66 wil tot de invoering van het nieuwe systeem geen verhoging van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting, aangezien Drenthe een van de hoogste percentages opcenten in Nederland heeft. D66 hecht vanzelfsprekend aan een sluitende begroting.

Hoe wil D66 Drenthe vooruit?

D66 Drenthe wil vooruit door:

 • inwoners betrekken bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid en de participatieladder op meer beleidsterreinen gebruiken
 • dat alle inwoners een woning hebben, passend bij de gezins-, leef- en werksituatie in een veilige en gezonde leefomgeving (ook voor jongeren en studenten)
 • dat woningbouw in de eerste plaats wordt gerealiseerd in bestaande panden en locaties in dorpen en steden
 • dat de infrastructuur goed wordt ingepast in het landschap
 • goede faciliteiten voor fietsers en openbaar vervoer
 • dat de Nedersaksenlijn en de Lelylijn worden gerealiseerd
 • dat knelpunten van infrastructuur (belangrijke knooppunten) worden opgelost met als uitgangspunt de bescherming van natuurgebieden en inpassing van de maatregelen in het landschap
 • de aanpak van de rotonde Gieten prioriteit geven om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en ongevallen te verminderen. We willen geen verdubbeling van de N34 om de natuurgebieden langs deze weg te ontzien
 • dat goederen bij voorkeur over water en spoor worden vervoerd
 • dat Groningen Airport Eelde zich ontwikkelt als een innovatieve en duurzame luchthaven. Verdere investeringen van de provincie in de luchthaven worden getoetst aan criteria als innovatie en duurzaamheid
 • de pilots op het gebied van elektrisch vliegen en de drone-academie voor Groningen Airport Eelde ondersteunen
 • dat de provincie in het culturele veld de regie voert op de samenwerking van alle betrokken partijen in en buiten de provincie
 • broedplaatsen voor activiteiten van kunstenaars
 • herbestemming van cultureel erfgoed mogelijk is voor het behoud van ons erfgoed. Hierbij geldt als uitgangspunt het behoud ervan door ontwikkeling en subsidie voor duurzame maatregelen bij monumenten
 • dat de bibliotheken op het platteland en in de stedelijke gebieden toegankelijk zijn en blijven, en gericht zijn op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie
 • dat de Drentse taal, als onderdeel van het Nedersaksisch, in dezelfde mate wordt ondersteund als het landschap en ander cultureel erfgoed in Drenthe
 • bescherming van dorpsgezichten, omdat ze van belang zijn als erfgoed. Bij vernieuwing en uitbreiding van woongebieden moeten zowel dorpsgezichten als de essen beschermd blijven
 • intensieve samenwerking tussen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bevorderen
 • dat de provincie de regierol op zich neemt wanneer gemeentelijke taken beter bovenlokaal zijn op te lossen
 • dat de onderwijsinstellingen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland met elkaar een goede samenwerking ontwikkelen met als doel om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt
 • en daarbij nauw samenwerken met bedrijven en instellingen. Er moet provincie- en landsgrens overstijgend worden gedacht en gehandeld om de kenniseconomie te stimuleren
 • een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ voor iedereen mogelijk maken