Economie: energie, circulair en sociaal impact ondernemen en vrijetijdseconomie

De provincie streeft naar een circulaire samenleving in 2050: een samenleving waarin wij zuiniger en efficiënter omgaan met onze grondstoffen. Circulariteit raakt alle facetten van onze samenleving: we moeten van een wegwerp-economie naar een samenleving waarin we inzetten op het verminderen van materiaalgebruik, hergebruiken en recyclen en upcyclen.

Ook wat betreft het thema economie spelen de ontwikkelingen op het gebied van het klimaat een belangrijke rol. Het is denkbaar dat op langere termijn de economische activiteit en de woningbouw in Nederland worden verschoven in de richting van de hoger gelegen gebieden in het oosten en zuiden van het land. Het zou verstandig zijn geleidelijk op dergelijke ontwikkelingen te anticiperen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de vervoersinfrastructuur. De aanleg van verbindingen als de Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn op korte termijn al gewenst, maar op langere termijn waarschijnlijk hoogstnoodzakelijk.
Op het gebied van de economische ontwikkeling moet volgens ons de nadruk worden gelegd op brede welvaart en sociale impact. Het gaat om een cultuur waarbij waarde niet alleen geld-gedreven (winstmaximalisatie) is, maar inhoud-gedreven moet zijn. Schade die aan de leefomgeving wordt toegebracht moet worden verhaald op de vervuiler. Duurzame, energiezuinige industrie moet worden gestimuleerd. Voor het MKB en met name de groene ondernemer moet er een goed vestigingsklimaat komen.
Wij willen dat alle inwoners kunnen participeren in het werken en leven in de provincie Drenthe. Dat betekent onder meer: de welvaart delen, kansen creëren voor alle inwoners en kennisontwikkeling en innoverende technieken stimuleren.
Mensen van buiten de provincie moeten ook in de toekomst kunnen blijven genieten van ons mooie Drenthe. Recreatie is een kansrijke manier om onze groene omgeving aan hen als inspiratiebron aan te bieden.

Energie

D66 zet in op het vervangen van grijze energie door groene en blauwe energie. Ons streven is een energiemix die is afgestemd op lokale duurzame bronnen. Fossiele brandstoffen willen we vervangen door duurzame en schone energiebronnen. We ondersteunen en bevorderen groene ambities van particulieren, coöperaties, ondernemingen en instellingen in het onderzoeken en verwezenlijken van deze duurzame bronnen.
De provincie heeft de taak om regionale ambities naast elkaar te leggen en de verbindende factor te zijn door kennis en knowhow te verspreiden. Energie besparen is een belangrijk onderdeel van de energietransitie omdat we daarmee kunnen bijdragen aan het verlagen van de hoge energiekosten.
Bij de economische activiteiten moet worden gestreefd naar hergebruik van grondstoffen en een zo groot mogelijke energie-efficiency. Modulair bouwen kan daarbij een belangrijke rol vervullen.
Naast het toepassen en bevorderen van zoveel mogelijk duurzame methoden voor energiewinning is de energieopslag voor de perioden dat de zon niet schijnt en de wind niet waait een grote uitdaging.
De elektriciteitsnetbeheerders zullen de komende tijd in versneld tempo de capaciteit van hun netwerken moeten uitbreiden. Daarbij zal de provincie een stimulerende rol vervullen.
Bij alle nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie in Drenthe moet een participatietraject worden gevolgd, zodat altijd duidelijk is welke rol de inwoners in die projecten hebben (participatieladder). De provincie subsidieert innovatieve projecten op het gebied van onder andere energieopslag, restwarmte, microgrids, gelijkstroom en waterstof.
Onze provincie is niet geschikt voor kernenergie vanwege het ontbreken van voldoende koelwater.
De Drentse bodem willen we schoonhouden en hierin passen geen activiteiten als aardgaswinning of opslag van kernafval en andere afvalstoffen. Ook Drenthe verdient een goede schade- en versterkingsregeling bij schade aan huizen en gebouwen door bodemactiviteiten met aardgas- en wateronttrekking.

Circulair en sociaal impact ondernemen 

Voor D66 gaat economische ontwikkeling hand in hand met het bereiken van maatschappelijke doelen zoals verduurzaming en klimaatadaptatie.
De provincie streeft naar een circulaire samenleving in 2050: een samenleving waarin wij zuiniger en efficiënter omgaan met onze grondstoffen. Circulariteit raakt alle facetten van de samenleving: we moeten van een wegwerp-economie naar een samenleving waarin we inzetten op het verminderen van materiaalgebruik, op hergebruik en recycling. Om dit mogelijk te maken is creativiteit en innovatie vereist, terwijl het tegelijkertijd kansen biedt op het gebied van werkgelegenheid.

We zetten in op bedrijven die circulair denken en werken. De provincie moet een leidende rol nemen door nieuwe en bestaande bedrijven te informeren, te stimuleren en te faciliteren.
Bij D66 gaat welzijn voor welvaart. Daarom willen wij investeren in impact ondernemen (dat wil zeggen het bijdragen aan maatschappelijke doelen), circulaire/kringloopbedrijven en gebruik van reststoffen.

Hierbij is voor ons leidend de impact op mens, samenleving, natuur, milieu en duurzaamheid. In het kader van de economische ontwikkeling moet de focus liggen op de gevolgen voor maatschappij en leefomgeving. Een belangrijk instrument daarbij kan de ‘sociale impact analyse’ zijn: het meten van de effecten van economische activiteiten op het gebied van milieu, duurzaamheid en participatie (het deelnemen aan die activiteiten van alle inwoners).
Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen in Drenthe kunnen wonen en werken. Een voorwaarde om jongeren in de provincie te houden is onderwijs dat goed aansluit op regionale arbeidsmarkt. Dat betekent dat jongeren moeten worden opgeleid voor beroepen en werk waar behoefte aan bestaat.
De provincie kan in dat proces een stimulerende rol vervullen door het samenbrengen van bedrijfsleven en onderwijs. Doel daarbij is: voorzien in de groeiende vraag naar arbeidskrachten en jong talent in de regio vasthouden. Daarbij dienen internationalisering en samenwerking met omliggende regio’s, én met Duitsland, een belangrijke rol te vervullen.

Vrijetijdseconomie

Drenthe heeft verrassend mooie natuurgebieden om in alle rust van alle ruimte te kunnen genieten. Wij zijn trots op ons cultuurlandschap, het versterkt onze ruimtelijke identiteit. De vrijetijdseconomie in onze provincie staat centraal, ook bij uitbreiding van de economische activiteiten. 
 
Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor inwoners die hun vrije tijd op een aangename manier in hun leefomgeving willen doorbrengen en voor toeristen die onze natuur, lokale producten, rust en landschap kunnen waarderen. 
Toerisme draagt bij aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van het platteland, waardoor voorzieningen behouden kunnen blijven.
 
We willen een gevarieerd en kwalitatief sterk aanbod van vakantieparken. Moderne recreatie- en vakantieparken, camperplaatsen en (boeren)campings kunnen een rol vervullen in het ondersteunen van meerdaags, goed gespreid toerisme.
 
D66 wil de vrijetijdsector graag ondersteunen door te investeren in het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden om daarmee de werkgelegenheid te bevorderen. 
Vanzelfsprekend horen hierbij een breed cultuuraanbod, een goede toegankelijkheid voor theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed. 

Hoe wil D66 Drenthe vooruit?

D66 Drenthe wil vooruit door:

 • nieuwe, duurzame en innovatieve vormen van energiewinning en -opslag realiseren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan waterstofhubs en biobased batterijen
 • zonne-energie op daken en parkeerplaatsen en kleinschalige windenergie op land
 • het mede-eigenaarschap van energieprojecten regelen, waarbij de lokale gemeenschap voor tenminste de helft eigenaar is van het project
 • isolatie en energiezuiniger maken van huizen (zowel eigendom als huur), overheidsgebouwen en bedrijven
 • het voor inwoners aantrekkelijk maken om hun huis te isoleren en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken
 • door versnelde inzet van duurzame energie de vraag naar fossiele brandstoffen verminderen, daar waar dat kan
 • in de energietransitie samen met de provincie Groningen dé producent van groene waterstof voor Nederland zijn.
 • duurzame materialen gebruiken in sectoren als de bouw en het produceren van producten
 • een aantrekkelijke vestigingsplaats voor groene en/of sociale ondernemers zijn door hiervoor middelen ter beschikking te stellen
 • een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijfsactiviteiten met een zo laag mogelijke milieubelasting
 • bedrijven die werken volgens de grondbeginselen van de circulaire economie en het hergebruik van materialen
 • herstructurering en hergebruik van oudere bedrijvenparken en industrieterreinen
 • dat alle economische activiteiten zoveel mogelijk passen binnen ons landschap
 • dat Drenthe aantrekkelijk is voor toeristen die onze natuur, lokale producten, rust en landschap kunnen waarderen
 • de vrijetijdsector ondersteunen door te investeren in het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden, zoals de (door)fietsroutes tussen grotere plaatsen