Begroting 2023: D66 verbaast zich over €90 miljoen voor nieuw beleid in verkiezingsjaar

Op 26 oktober bespraken we in de statencommissie FCBE de laatste begroting van deze Statenperiode.

Normaal gesproken is dit een begroting die beleidsarm is en waarin geen of weinig nieuw beleid in opgenomen wordt.
Het is een goed gebruik om niet over je periode heen te besturen en de volgende Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten alle ruimte te geven om een eigen invulling te kunnen geven van het te voeren beleid.

Grote bedragen voor
nieuw beleid

Echter als we naar de begroting 2023 kijken dan constateren wij dat er voor 90 miljoen aan structureel nieuw beleid is ingeboekt waarvan er ongeveer 35% gebaseerd is op bekend beleid.

D66 vindt het vreemd dat er voor een dergelijk groot bedrag en op alle beleidsterreinen nieuw beleid wordt in geboekt in de begroting. Wij kunnen ons voorstellen dat er urgente zaken zijn die geen uitstel dulden, maar als wij de lijst aan nieuwbeleid bekijken dan missen wij daar vaak die urgentie. D66 vindt dan dat een dergelijk nieuw beleid en uitgaven horen te gaan via een statenstuk richting de staten zodat wij er als staten over kunnen debatteren en beoordelen.

Voorbeelden

Als voorbeeld nemen wij de reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw (€2,5 miljoen jaarlijks) en de knelpuntenpot impulsteam woningbouw (€2,0 miljoen jaarlijks).
Voor beide voorstellen zien wij niet in waarom er nu en niet na de provinciale verkiezingen in maart door de nieuwe staten over beslist kan worden.
Ook missen wij elke onderbouwing en doelen van deze twee posten.
Het is voor de staten dan ook onmogelijk om over 4 jaar te kunnen vaststellen of de uitgegeven 18 miljoen verantwoordt is besteed en de doelen zijn gehaald.

Dergelijke structurele bedragen vragen om separate besluitvorming

Voor de knelpuntenpot impulsteam woningbouw is er met statenstuk M 2021-38 op 1 juni 2022 wel 1 miljoen beschikbaar gesteld. Maar wat de resultaten van de €1 miljoen is hebben wij nog niet teruggekoppeld gekregen en kunnen vaststellen.
Mochten de Gedeputeerde Staten vinden dat er voldoende urgentie en noodzaak is om de €2 miljoen en €2,5 miljoen nu jaarlijks te gaan begroten zou het correcter zijn om dit met een onderbouwd plan en statenstuk te doen.

Graag horen wij van het college waarom er gekozen is om de cofinanciering onrendabele toppen woningbouw en de knelpuntenpot impulsteam woningbouw niet via een onderbouwd statenstuk naar de staten te sturen.