Werk & ondernemen
Hier heb ik een goede baan

Nederland staat voor grote uitdagingen. Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we willen dat zoveel mogelijk mensen een bestaan kunnen opbouwen en hun eigen leven kunnen inrichten. Dat was al zo voor de coronacrisis, maar geldt nu des te meer. Uiteraard willen wij deze uitdagingen ook als gemeente in nauwe samenspraak met de inwoners aangaan.

Jongeren

Een goede start is cruciaal voor jongeren om een goed bestaan te kunnen opbouwen. Dit begint uiteraard bij een goede opleiding, maar wordt gevolgd door een baan die aansluit op het gevolgde onderwijs en beschikbaar is in de regio waar men zijn eigen leven wil inrichten. De volgende onderdelen zijn hierbij van belang:

 • Creëer voldoende mogelijkheden voor jongeren om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Wij denken hierbij aan een goeie aansluiting tussen het onderwijs en deze arbeidsmarkt. Door onderwerpen te stimuleren in het basis- en voortgezet onderwijs die passen bij beroepen waar schaarste is of wordt verwacht.
 • Een baan moet duurzaam zijn waarbij dus niet alleen waarde wordt gehecht aan monetair kapitaal, maar ook – en juist – aan sociaal en ecologisch kapitaal. Wij willen dus meer focus op de mens als doel op zich, in plaats van middel om winst te maken. Dit past goed bij ons als Cittaslow gemeente.
 • Niemand is gelijk en daarom is een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk om jongeren te helpen op de arbeidsmarkt, dit vergt dus maatwerk. Zowel landelijk als op gemeentelijk niveau is hiervoor ruimte, wij zien dit graag ten volste benut. Uiteraard is inspraak vanuit de jongeren hier belangrijk.

Ouderen

Mensen moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Voor ouderen is er een aantal voorwaarden voor deze vrijheid: verzekerd zijn van een goed verzorgde oude dag, met betaalbare zorg van goede kwaliteit, in een veilig huis of appartement en dichtbij familie en vrienden. In de coronacrisis, toen bezoek niet meer welkom was in verpleeghuizen, hebben we gezien hoe lastig het is te moeten kiezen tussen leven en kwalitéit van leven. De ouderen van nu willen kwaliteit van leven. Hierbij denken wij aan de volgende punten:

 • Wij zien graag betere voorzieningen om de leefbaarheid te verhogen. Hierbij denken wij aan de volgende zaken:
  • De staat van woningen te verbeteren en deze te verduurzamen. Dit voorkomt dat bewoners moeten verhuizen en blijft de sociale interactie intact, wat erg belangrijk is voor de leefbaarheid.
  • Het verzorgen van de wijk of buurt en voorkomen van overlast. Wij denken hier aan groenonderhoud en onderhoud van de voetpaden, maar ook het creëren van een plek om van dit groen te kunnen genieten.
  • Behoud van voorzieningen en diensten, maar ook de bereikbaarheid hiervan.
  • Wij vinden het erg belangrijk dat de inwoners hierbij inspraak hebben.
  • Het stimuleren van activiteiten en initiatieven van en vanuit de inwoners.
 • Ouderen vragen een andere benadering dan jongeren, maar dit zal net als bij de jongeren ook weer maatwerk moeten zijn. Een ouderencoach is hier bij uitstek voor geschikt. Deze kan zich een goed beeld vormen van de ouderen binnen onze gemeente en de gemeente van advies voorzien over de te ondernemen stappen.
 • Stimuleren van het zorgtoerisme, hiermee verbetert de kwaliteit en komt er meer aanbod.

Overheid

De overheid is er voor de mensen en niet andersom, dit geldt landelijk maar ook zeker op gemeentelijk niveau. De volgende zaken moeten dit wat ons betreft o.a. mogelijk maken:

 • Zowel landelijk als gemeentelijk zijn er helaas voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat er te veel regels zijn als het gaat om het verstrekken van uitkeringen en het voorkomen van schulden. Elke vorm van menselijkheid en flexibiliteit lijkt verdwenen te zijn. Wij willen ontregelen, werken aan kwaliteit van uitvoering en maatwerk.
 • Lokaal diensten en producten afnemen waar mogelijk. Wanneer het een aanbesteding betreft dan bij gelijkheid kiezen voor lokaal waarbij vooral gekeken moet gaan worden naar “Social return on investment”.
 • Wij stellen voor om binnen de gemeente (waar mogelijk in samenwerking met onze buurgemeenten Coevorden en Emmen >> BOCE verband) een Subsidie Coördinator aan te stellen. Er is veel geld beschikbaar vanuit Europese en landelijke subsidies, maar vergt wel expertise en ervaring.
 • Wij zien graag een pilot met basisinkomen op gemeentelijk niveau. Basisinkomen is geen doel op zich, maar een pilot zal ook inzicht kunnen geven in het vereenvoudigen en verminderen van regels rondom bijstand en re-integratie.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Nederland telt veel mantelzorgers en vrijwilligers die onmisbare taken vervullen voor hun medemens. Zij zijn onmisbaar, maar veel mantelzorgers en vrijwilligers zijn overbelast. Zij verdienen meer ondersteuning. De volgende punten zijn voor ons belangrijk wanneer het gaat om vrijwilligers en mantelzorgers:

 • Wij zijn van mening dat werk wat betaald kan zijn, ook betaald moet zijn. Er zijn bijvoorbeeld veel vrijwilligers in de zorg die ondertussen ook echt onmisbaar zijn, maar gezien de onderbezetting in de zorg is het wat ons betreft niet te verklaren waarom deze vrijwilligers geen betaalde medewerkers zijn. Het is dus belangrijk om meer inzicht te krijgen in dat vrijwilligerswerk.
 • Mensen in de bijstand stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit is zeker geen verplichting, maar het kan zoveel bieden en laten wij dat vanuit de gemeente ook benadrukken. Denk hierbij aan de kansen op een baan en het krijgen van een netwerk wat uiteindelijk ook weer kan leiden tot een baan.
 • De gemeente kan meer ruimte bieden voor logeerzorg, als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis. Op die manier wordt de mantelzorg ontzien.
 • De gemeente moet bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels opwerpen voor mantelzorgwoningen waar kinderen dicht bij hun hulpbehoevende ouders wonen. Dit zien wij graag terug in de woon-zorgvisie van de gemeente Borger-Odoorn.