Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert.

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor, vertellen ons de geschiedenis, vormen ons en brengen ons samen. Cultuur is niet alleen om van te genieten, het is ook een belangrijke economische sector.

Laaggeletterdheid

Het onderwerp laaggeletterdheid is een onderwerp dat eigenlijk een hoofdstuk voor zichzelf zou moeten hebben. De impact van laaggeletterdheid is voelbaar bij diverse thema’s in dit programma, waaronder werken en gezondheid. Vanuit het thema Onderwijs zullen wij laaggeletterdheid de aandacht geven die het nodig is, de volgende punten zijn hierbij van belang:

 • Er zijn landelijke en regionale subsidies voor het tegengaan van laaggeletterdheid, hier willen we vanuit onze gemeente zo mogelijk nog meer gebruik van gaan maken. Naast het gebruik van deze subsidies zijn wij als D66 Borger-Odoorn van mening dat er een structurele bijdrage moet komen vanuit de gemeente.
 • De gemeente moet meer inzicht krijgen in de huidige stand van zaken voor wat betreft laaggeletterdheid. Alle activiteiten hieromtrent kunnen nog beter gemonitord worden, zodat zichtbaar gemaakt kan worden wat de kwaliteit en voortgang is. Ook de samenwerking met andere landelijke en regionale werkgroepen is hier van belang.
 • Om laaggeletterdheid te voorkomen willen we dat de gemeente samen met het onderwijs en de bibliotheek een “leesoffensief” opstart.

Kunst & Cultuur

 • Wij willen met de cultuursector kijken hoe de gemeente meer uiting kan geven aan de waardering van deze sector. Niet zozeer een financiële waardering, maar bijvoorbeeld het bieden van een podium zowel fysiek als virtueel. Fysiek podium door het tonen van kunst in openbare gebouwen en gebruik maken van lokale kunstenaars en artiesten tijdens bijeenkomsten. Virtueel door gebruik te maken van muziek en beeld binnen de diverse communicatiekanalen van de gemeente. Maar ook het stimuleren en faciliteren van festivals kan hierbij aan bijdragen.
 • Graag zien wij een haalbaarheidsonderzoek voor het vestigen van een muziekschool in onze gemeente. Ook muziekeducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
 • De cultuurcoach is nu twee dagen per week beschikbaar. Uitbreiden van deze taak kan helpen om stevigere onderlinge netwerken te vormen op het gebied van kunst en cultuur.

Onderwijshuisvesting

Toegang tot het onderwijs moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, reisafstand mag hier bijvoorbeeld geen belemmerende factor zijn. Huisvesting is dus van groot belang binnen onze gemeente. Hierbij denken wij aan de volgende zaken:

 • Samen met het onderwijs willen wij opnieuw kijken naar de ondergrens voor wat betreft het aantal leerlingen die nodig zijn voor het hebben van een vestiging in één van onze dorpen. Uiteraard moet hierbij ook gekeken naar eventuele groeiprognoses, zodat op een later moment niet blijkt dat een vestiging had kunnen blijven bestaan.
 • Integraal Kind Centra (IKC) zijn wat D66 Borger-Odoorn betreft een oplossing voor de huisvestingsproblematiek. Een IKC is een plek waar onderwijs en opvang samenkomen, waarbij deze twee elkaar versterken en zorgen voor een toename van leerlingen en vraag naar opvang. Wij zijn een groot voorstanden van een Multifunctionele Accommodatie in 2e Exloërmond waarin een IKC kan worden ondergebracht.
 • Als wij kijken naar huisvesting dan zijn wij ook van mening dat sport en onderwijs fysiek dicht bij elkaar moeten zijn. Zo kan het onderwijs gebruik maken van de aanwezig sportfaciliteiten en kan het sporten ook beter aansluiting vinden bij de schooltijden.

Kansen

Naast bovenstaande onderwerpen hebben wij nog een aantal punten die volgens ons kansengelijkheid kan stimuleren. Dit betreft de volgende punten:

 • Wij willen in onze gemeente een pilot met de verlengde schooldag. Met de verlengde schooldag krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd, naast taal en rekenen, voor bijvoorbeeld bewegen, gezonde voeding, cultuur, techniek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is een van de maatregelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan en de kansen van kinderen te vergroten. Bovendien kan met een goed naschools aanbod voor alle kinderen in de dorpen de segregatie worden verminderd.
 • Voor de gemeente zien wij een faciliterende rol weggelegd om trajecten te starten tussen het onderwijs en de diverse sectoren van de arbeidsmarkt. Bij voorkeur sectoren die positieve impact hebben op de voor nu belangrijke thema’s.
 • Lichamelijk opvoeding (bewegingsonderwijs) vinden wij als D66 Borger-Odoorn belangrijk. Binnen onze gemeente zien wij het positieve effect van de Combi Coaches, hun inzet zien wij graag toenemen. Wij zouden graag met de gemeente en het onderwijs kijken naar de mogelijkheden.